‘Stan­daard gaan taan’

Die Burger - - 3 -

U­ni­ver­si­tei­te­ sal­ nie­ nood­wen­dig­ ge­raak­word­ deur­ die­ on­lang­se­ ver­la­ging­ van­ ver­eis­tes­vir­ u­ni­ver­si­teit s vry­stel­ling­ nie ,­ maar­dit­ het­ wel ­’ n­ im­pak­ op­ die­ stan­daar­de­ van­ di e­land­ se­ on­der­wys­stel­sel­ a s­’ n­ ge­heel.

Só­ het­ ken­ners­ dié­ week­ ge­re­a­geer­ op­nuus­ dat­ die­ de­par­te­ment­ van­ ho­ër­ on­der­wy­sen­ op­lei­ding­ on­langs­ die­ mi­ni­mum­ver­eis­tes­ vir­ toe­la­ting­ tot ­’ n­ bac­ca­lau­re­us graad­ ver­laag­ het .­ Na­le­di­ Pan dor ,­ mi­nis­ter­ van­ ho­ër­ on­der­wys,­ het­ op ­30­ No­vem­ber­ in­ die­ S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer­ dat­ leer­lin­ge ­’ n­ mi­ni­mum­ van ­30%­ in­hul­ on­der­rig taal­ moet­ be­haal ,­ as­ook ­50%­ vir­ e­ni­ge­ an­der­ vier ­20- kre­diet vak­ke ,­ om­ u­ni­ver­si­teit s vry­stel­ling­ te­ kry .­ Dr .­ T h e un s­ Eloff ,­ uit­voe­ren­de­ di­rek­teur­ van­ die­ F W­ de­ K­lerk-stig­ting ,­ meen­ die­ wy­si­ging­ gaan­ die­ stan­daard­ van­ die­ on­der­wys­stel­sel­ in­ die­ al­ge­meen­ ver­swak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.