Dit bly nag tot in 2019

Die Burger - - 3 -

Dié­ Kers­fees­ is­ dit­ dalk­ ’n­ goeie­ plan­ om­ ’n­ vleis­braai­bui­te­ in­ die­ son­lig­ te­ be­plan­ eer­der­ as­ ’n­ aan­sit­e­te­ van­skaap­boud­ en­ aar­tap­pels­ waar­voor­ jy­ ure­ lank­ ’n­ oond­no­dig­ het.

Dit­ i s­al les­te­ wy­te­ aan­ pro­ble­me­ by­ E­s­kom,­ wat­ se­dert ­ 1­ De­sem­ber­ elke­ dag ­13­ uur­ aan­een­ beurt krag­ in­stel .­ Es kom­ het­ voor­heen­ ge­waar­sku­ die­ kans­ vir­ beurt krag­ is­ groot­ vir­ die­re s­ van ­2018­ weens­ steen­kool te­kor­te­ by­ van­ sy­ krag­sen­tra­les .­ Die­ groot­ pro­bleem­ blyk­ eg­ter­ nou­ eer­der­ on­be­plan­de­ in­stand­hou­ding­ te­ wees .­ Es kom­be­plan ­59­ krag­on­der­bre­kings­ by­ ver­skeie­ van­ sy­ krag­sen­tra­les­ tot­ in­ De­sem­ber ­ 2019­ om­ in­stand­hou­dings­werk­ te­ doen .­ Pra­vin­ Gordhan,­ mi­nis­ter­ van­ o­pen­ba­re­ on­der­ne­mings ,­ het­ by­ Es kom­s e­ hoof­kan­toor­ in­ Jo­han­nes­burg­ ge­sê­ daar­ word­ hard­ ge­werk­ om­ die­ pro­bleem­ ho­pe­lik­ voor­ Kers­fees­ op­te­l os .­ Hy­ het­ ge­waar­sku­ dat­ dit­ tyd­ g aan­neem­ om­ Es kom­ weer­ be­hoor­lik­ op­ dreef­ te­ kry .­“Die­kri­sis­ van­ die­ laas­te­ tien­ dae­ het­ nie­ oor­nag­ ont­staan­ nie .­ Dit­ kom­a l­ oor ­’ n­ tyd­perk­ van­ tien­ jaar­ aan .­ Ons­ ver­staan­ dat­ die­ krag­on­der­bre­kings­ die­ pu­bliek­ ir­ri­teer ,”­ sê­ Gordhan.­ Hy­s ê­ hy­ het­ ook­ be­grip­ daar­voor­ dat­ men­se­ be­kom­merd­ is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.