Keu­se vir nu­we NDOV ver­wel­kom

Die Burger - - 3 -

“Sy­ is­ uit­ge­knip­ vir­ die­ pos.­ Sy­ is­ on­af­hank­lik,­ on­par­ty­dig,­ be­voeg,­ on­ver­skrok­ke­ en­vrees­loos­ —­ p­re­sies­ wat­ no­dig­ is­ vir­ dié­ pos.”

Dít­ is­ die­ woor­de­ van­ prof.­ T­hu­li­ Ma­don­se­la,­ voor­ma­li­ge­ o­pen­ba­re­ be­sker­mer,oor­ die­ nu­we­ di­rek­teur­ van­ o­pen­ba­re­ ver­vol­gings­ (NDOV).

Pres.­ Cy­ril­ Ra­map­ho­sa­ het­ Dins­dag­ aan­ge­kon­dig­ dat­ adv. Shami­la Ba­to­hi die­nu­we­ baas­ van­ die­ na­si­o­na­le­ ver­vol­gings­ge­sag­ (NVG)­ sal­ wees.­ Ba­to­hi,­ tans­ nog­ ’n­ad­vi­seur­ by­ die­ In­ter­na­si­o­na­le­ Straf­hof­ (IS)­ in­ Den­ Haag,­ Ne­der­land,­ sal­ die­ eer­ste­vrou­ in­ dié­ moei­li­ke­ pos­ wees.­ Sy­ be­gin­ op­ 1­ Fe­bru­a­rie­ in­ haar­ nu­we­ pos­ om­dat­ sy­eers­ ’n­ ken­nis­maand­ by­ die­ IS­moet­ werk.­ ­

Haar­ aan­stel­ling­ is­ wyd­ ver­wel­kom ­ – ­ van­ die­ DA,­ die­ F W­ de­ K­lerk-stig­ting ,­ die­ on­af­hank­li­ke­ po­li­sie­on­der­soek­ di­rek­to­raat ,­ die­ Raad­ vir­ die­ Be­vor­de­ring­ van­ die­ Suid- Afrikaanse­ Grond­wet­ en­ die­ Pro­ku­reurs ver­e­ni­ging­ van­ Suid A­fri­ka­ tot­ a­ka­de­mi­ci­ en­ adv .­ Vu­si­ Pi­ko­li,­ voor­ma­lig e­ NDOV,­ is­ al­mal­ be­ïn­druk­ deur­ die­ keu­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.