HIER­DIE DAG LANK GE­LE­DE

Die Burger - - 3 -

1497­

Die­ Por­tu­ge­se­ ont­dek­kings­rei­si­gerBar­to­lo­meu­ Di­as­ gooi­ an­ker­ by­ Wal­vis­baai.

1980

­Die­mu­si­kan­tJohn­Len­non­word­bui­te­sy­woon­ste­lin­ Ne­wYork­ dood­ge­skiet.

1993­

Win­nie­ Man­de­la­ word­ver­kies­ tot­ pre­si­dent­ van­ dieANC-vrou­e­li­ga.­

1995­

Die­ Wê­reld ge­sond­heids or­ga­nis a­siek­on­dig ­ ’ n­ nu­we­ uit­bre­king­ van­ die­ E­bo­la­vi­rus­ in­ die­ I­voor­kus­ aan .­ 250­ men­se­ is­ vroe­ër­ dié­ jaar­ weens­ dié­ vi­rus­ in­ Za­ï­re­ dood.

2006­

Prof .­ Rus­se l­ Bot man­word­ aan­ge­stel­ as­ rek­tor­ van­die­ U­ni­ver­si­teit­ S­tel­len­bosch .Hy­ is­ dieeer­ste­ te­o­loo­g­en­ ook­ die­ eer­ste­ bruin­ mens­ wat­ di e­ pos­ be­klee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.