9

Die Burger - - 3 -

Die­ ne­gen­de slag­of­fer­ van­ die­ on­lang­se­veld­bran­de­ op­ die­ Tuin­roe­te­ in­ die­ Suid Kaap­ h et­aan­ haar­ won­de­ be­swyk .San­dra­Da­vid­son­is­in­San­par­ke­se­Beer­vlei-ge­meen­skap­deur­die­vlam­me­oor­val.Sy­is­in­die­Ty­ger­berg-hos­pi­taal­be­han­del.Die­ an­der­ slag­of­fers­ het­ op ­29­ Ok­to­ber­ in­die­ na­by­ge­leë­ F a r lei g h­ ge­sterf .­–

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.