Les­Bos­hoff­die­mens

Die Burger - - 5 -

Met­ ’n­ pa­ en­ ou­pa­ in­ die­ mo­tor­be­dryf,was­ mo­tors­ se­dert­ klein­ty­din­ Les­ Bos­hoff­ se­ bloed.

Eers­ ná­ sy­ af­tre­de­ uit­ die­ ei­en­doms­be­dryf­het­ die­ ve­te­raan­mo­tor­be­dryf­sy­ vol­tyd­se­ stok­perd­jie­ ge­raak.Se­dert­dien­ vul­ dit­ sy­ hele­ le­we.

In­ sy­ kin­der­ja­re­ op­ Al­ber­ti­nia­ het’n­ rit­ na­ Kaap­stad­ oor­ twee­ dae­ ge­strek.Met­ 27­ hek­ke­ wat­ op­ dié­ roe­te­oop­ en­ toe­ ge­maak­ moes­ word,was­ ’n­ wa­ter­sak­ teen­ die­ en­jin­roos­te­ren­ pad­kos­ on­on­der­han­del­baar.

Toe­ Bos­hoff­ en­ sy­ vrou,­ Mar­gie,­ in­die­ 1960’s­ die­ grond­ aan­koop­ waar­op­die­ Wi­jn­land­ Au­to­mu­seum­ staan,doop­ sy­ die­ plaas­ Four­ Se­a­sons.“Hier­ was­ blom­me­ rond­om­ ons­ voe­teen­ sneeu­ op­ die­ ber­ge.

“Ek­ moes­ ’n­ bul­l­do­zer kry­ om­ don­gas­ge­lyk­ te­ stoot,­ die­ wê­reld­ te­tem.­ Die­ N1­ het­ nog­ ver­ van­ ons­ af­ge­lê.”

Op­ die­ 2­ ha­ met­ meer­ as­ 300­ ry­goed­ en­ sy­ eie,­ op­ge­gra­deer­de­ Con­cor­de580,­ ken­ Bos­hoff­ elke­ voer­tuig­se­ ge­skie­de­nis.­ By­ wie­ dit­ ge­koop­ is,wat­ hy­ be­taal­ het,­ in­ wat­ter­ fliek­ of­fo­to­ses­sie­ dit­ aan­ge­wend­ is.

“Ook­ maar­ goed­ die­ plek­ is­ nie­gro­ter­ nie,­ an­ders­ het­ ek­ meer­ mu­seum-i­tems­ge­had.

“Hier­die­ ry­goed­ is­ my­ kin­ders. “Ek­ het­ so­veel­ ge­leer­ oor­ die­ mu­seum­we­se;mu­seums­ leer­ ken­ as­ ’nlé­wen­de­ be­dryf.­ Juis­ om­dat­ be­soe­ke­aan­ in­ter­na­si­o­na­le­ mo­tor­mu­seum­smy­ stok­perd­jie­ is,­ het­ Wi­jn­land­ Au­to­mu­seum­laas­ jaar­ dié­ jet-vlieg­tuig­ge­kry.­ Daar­ was­ slegs­ vier­ Con­cor­de580’s­ in­ die­ land,­ maar­ die­ vier­deeen­ het­ on­langs­ in­ Gau­teng­ ge­val.”

Bos­hoff­ is­ ’n­ ge­bo­re­ op­ti­mis;­ ei­e­naar­van­ ’n­ uit­ge­brei­de­ bi­bli­o­teek,be­sig­ om­ ’n­ he­li­kop­ter­ te­ koop,­ is­pun­te­ne­rig­ oor­ hoe­ ’n­ mens­ die­woord­ “Citro­ën”­ uit­spreek;­ het­ el­ke­staal­trap­pie­ na­ die­ Con­cor­de­ –­ ge­mon­teer­ Bos­hoff in die ka­juit van sy Con­cor­de 580 – slegs een van drie in die land.

op­ 10­ m-ti­ta­ni­um­pa­le­ –self­ ge­bou.­ Hy­ het­ net­ oor­ een­ din­gin­ sy­ le­we­ be­rou:­ Die­ mo­tor-­ en­fliek­be­dryf­ wat­ hom­ daag­liks­ in­spi­reer,het­ veels­ te­ laat­ sy­ le­we­ bin­ne­ge­kom.

Ná­ sy­ vrou­ en­ seun­ se­ dood­ en­met­ sy­ dog­ter­ in­ A­me­ri­ka,­ het­ Be­lin­daMa­ree­ sy­ siels­maat­ ge­raak.­ Hul­le­was­ fa­mi­lie­vrien­de­ lank­ voor­da­tBos­hoff­ in­ 1983­ sy­ 1963-Rolls­ Roy­ce­as­ Ma­ree­ se­ trou­kar­ be­stuur­ het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.