Val­ke­‘moet­kyk­na­be­we­rings­teen­Ma­nyi’

Die Burger - - 2 - –­ L­le­wel­lyn­ P­rin­ce

Die­ Val­ke­ en­ an­der­ wets­toe­pas­sings­o­wer­he­de­moet­ drin­gend­ die­ erns­ti­ge­ be­we­rings­van­ geld­was­se­ry­ teen­ M­z­wa­ne­le­ Ma­nyien­ sy­ A­fri­can­ Trans­for­ma­ti­on­ Mo­vement­ (ATM)­ on­der­soek,­ eis­ Co­pe.

Den­nis­ Bloem,­ Co­pe-woord­voer­der,­ het­gis­ter­ dié­ be­roep­ ge­doen­ na­dat­ in­di­vi­du­e­wat­ glo­ be­hoort­ aan­ die­ All­ A­fri­ca­ De­co­lo­ni­sa­ti­onCon­gress­ (AADC),­ die­ par­ty­ wa­tMa­nyi­ in­ De­sem­ber­ 2018­ ge­stig­ en­ nou­ vi­r­die­ ATM­ ver­laat­ het,­ Don­der­dag­ be­weer­het­ Ma­nyi­ en­ die­ ATM­ wou­ glo­ ker­ke­ vir­geld­was­se­ry­ ge­bruik.

Ed­ward­ Mo­ko­me­le­ van­ die­ AADC­ he­tDon­der­dag­ ook­ ge­sê­ dat­ Ma­nyi­ en­ die­voort­vlug­ten­de­ Gup­tas­ op­ 19­ De­sem­ber2018­ in­ Du­bai­ ver­ga­der­ het­ om­ fi­nan­sie­ring­vir­ die­ AADC­ te­ be­spreek.

Ma­nyi­ het­ gis­ter­ ge­sê­ die­ AADC­ is­ “my­ei­en­dom”­ en­ dat­ hy­ reeds­ die­ o­wer­he­de­skrif­te­lik­ in­ge­lig­ het­ om­ dit­ as­ par­ty­ te“de­re­gis­treer”.

“Die­ par­ty­ be­staan­ nie­ meer­ nie.”

Hy­ maak­ die­ be­we­rings­ af­ as­ “snert­deur­ men­se­ wat­ nie­ eens­ AADC-le­de­ is­nie,­ maar­ deel­ is­ van­ ’n­ in­fil­tra­sie­ om­ on­svan­ stryk­ te­ bring”.

Oor­ die­ Co­pe-ver­soek­ dat­ die­ Val­ke­ ho­men­ die­ ATM­ moet­ on­der­soek,­ het­ hy­ ge­sê­hy­ is­ “baie­ bly­ oor­ sul­ke­ ver­soe­ke”.

“Die­ Val­ke­ moet­ som­mer­ reg­uit­ na­ die­per­soon­ gaan­ wat­ die­ be­we­rings­ ge­maak­het­ so­dat­ hy­ die­ be­wy­se­ aan­ hul­le­ kan­ver­skaf”.­ Vol­gens­ Ma­nyi­ is­ sy­ pro­ku­reurs­reeds­ be­sig­ met­ ’n­ las­ter­aan­soek­ teen­ Mo­ko­me­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.