E­bo­la­eis­min­stens­505­in­DRK­ se­dert­ ver­le­de­ jaar­

Die Burger - - 5 -

Min­stens­ 505­ men­se­ is­ aan­ E­bo­la­ dood­ se­dert­ die­ uit­bre­kin­gin­ 2018­ in­ die­ De­mo­kra­tie­se­ Re­pu­bliek­ van­ dieKon­go­ (DRK).

Vol­gens­ die­ ge­sond­heids­de­par­te­ment­ was­ daar­ se­der­tAu­gus­tus­ 97­ ge­val­le­ wat­ tot­ die­ dood­ van­ kin­ders­ge­lei­ het­ –­ 65­ van­ die­ kin­ders­ was­ jon­ger­ as­ vyf­ jaar.

Dié­ uit­bre­king­ is­ die­ twee­de­ do­de­lik­ste­ en­ twee­de­groot­ste­ in­ die­ ge­skie­de­nis,­ be­rig­ CNN.

Die­ vi­rus­ het­ in­ 2014­ tot­ die­ dood­ van­ 11­ 000­ men­sein­ Wes-A­fri­ka­ ge­lei.

Vol­gens­ die­ de­par­te­ment­ was­ daar­ se­dert­ Au­gus­tus­reeds­ 806­ ge­val­le­ van­ E­bo­la,­ maar­ net­ 745­ is­ be­ves­tig.

“As­ ons­ nie­ drin­gen­de­ stap­pe­ doen­ om­ dit­ te­ be­kamp­nie,­ kan­ die­ uit­bre­king­ nog­ ses­ maan­de­ duur,”­ sê­He­at­her­ Kerr,­ di­rek­teur­ van­ Sa­ve­ the­ C­hild­ren­ in­ dieDRK.­ A­fri­ca­ News­ be­rig­ lan­de­ soos­ R­wan­da,­ U­gan­da­ enSuid-Soe­dan­ is­ nou­ ook­ op­ ’n­ ge­reed­heids­grond­slag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.