EFF se be­lof­tes voor­spel ge­vaar

Die Burger - - 10 - Vlug­skrif A­man­da Gouws ■ Gouws is pro­fes­sor in po­li­tie­ke we­ten­skap aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch.

Ek was aan­ge­naam ver­ras toe ek be­gin lees het aan die EFF se ver­kie­sings­ma­ni­fes. Dit be­gin met sa­ke soos ken­nis­ver­kry­ging en -ver­die­ping, ken­nis­skep­ping, ken­nis­oor­drag en die ont­wik­ke­ling van ’n kul­tuur van in­no­va­sie. Na­vor­sing en ont­wik­ke­ling moet teen 2024 2,5% van die bru­to na­si­o­na­le pro­duk toe­ge­deel word. Dis mos iets waar­mee e­ni­ge a­ka­de­mi­kus kan saam­leef.

Ek was nog meer ver­baas oor die “vroue-vrien­de­lik­heid” van die ma­ni­fes. In die op­gra­de­ring van re­ke­naar­en we­ten­skap­la­bo­ra­to­ri­ums, by­voor­beeld, gaan 5 000 werks­ge­leent­he­de ge­skep word – 2 500 daar­van vir vroue.

In land­bou­na­vor­sing en die­re­te­ling word 7 000 werks­ge­leent­he­de voor­sien (3 600 vir vroue en die jeug), 4 000 werks­ge­leent­he­de in die ge­sond­heids­org­sek­tor (2 500 vir vroue en die jeug), 4 000 werks­ge­leent­he­de in die skep van ’n di­gi­ta­le li­as­seer­stel­sel vir al­le ge­sond­heids­re­kords (2 500 vir vroue en die jeug), en 2 000 werks­ge­leent­he­de in die far­ma­seu­tie­se be­dryf (1 000 vir vroue en die jeug). Jy kry die prent­jie.

Ek het nóg 18 sek­to­re ge­tel, waar­van die helf­te van die werks­ge­leent­he­de aan vroue sal gaan.

Die EFF sal ook die sa­la­ris­se van al­le vroue-sport­span­ne met 200% ver­hoog, en 50% van al­le beel­de om hel­de te vereer, moet van vroue wees. Ver­der sal die EFF ’n fonds stig om swart skry­wers te be­mag­tig, spe­si­fiek vroue, en 50% van die staats­diens se ad­ver­ten­sies sal hanteer word deur maat­skap­pye in swart be­sit, spe­si­fiek swart vroue.

Die par­ty be­loof ook om o­pen­ba­re hos­pi­ta­le te ver­be­ter so­dat daar in el­ke streek ’n hos­pi­taal met min­stens 450 bed­dens is wat groot­liks vroue be­dien rond­om kraam, gi­ne­ko­lo­gie en pe­di­a­trie. En so gaan dit aan.

In dié sta­di­um het ek al my en­toe­si­as­me vir die EFF se fo­kus op vroue ver­loor. Die ma­ni­fes en sy be­lof­tes lyk of dit ge­skryf is deur men­se wat geen be­grip van e­ko­no­mie­se re­a­li­tei­te het nie, nog min­der wat ver­staan dat ver­kie­sings­be­lof­tes ge­an­ker moet wees in ’n po­li­tie­ke re­a­li­teit wat dit moont­lik maak om die be­lof­tes na te kom.

Die waan­sin van die EFF kan ook uit an­der be­lof­tes ge­sien word: die bou van ’n ge­meen­skaps­bi­bli­o­teek in el­ke kies­af­de­ling teen 2023; die bou van op­na­me­stu­di­os vir al­le kuns­te­naars in el­ke mu­ni­si­pa­li­teit; die EFF-re­ge­ring sal 5 000 sag­te­wa­re-in­ge­ni­eurs teen 2022 in diens neem; in­ter­net­toe­gang vir al­mal teen 2024; al­le o­pen­ba­re spoor­ver­voer sal teen 2021 op­ge­knap wees; die bou van storm­wa­ter­drei­ne­ring in el­ke straat teen 2022; die bou van bui­te­muur­se mini-te­a­ters in el­ke kies­af­de­ling teen 2022; en die bou van twee gras­vel­de en ’n swem­bad by el­ke skool teen 2023.

Die EFF sal boon­op Zim­bab­we teen im­pe­ri­a­lis­tie­se be­drei­gings be­skerm en S­wa­zi­land in ’n de­mo­kra­sie om­skep!

Nadat pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa sy staats­re­de ge­le­wer het – ’n staats­re­de wat ons hoop gee dat iets aan kor­rup­sie ge­doen gaan word en gro­ter e­ko­no­mie­se be­sten­dig­heid dalk moont­lik gaan wees – was Ju­li­us Ma­le­ma se re­ak­sie dat Ra­map­ho­sa die EFF se ver­kie­sings­ma­ni­fes ge­steel het.

Dit sou lag­wek­kend ge­wees het as dit nie so ge­vaar­lik was nie. Die EFF weet die be­lof­tes in sy ma­ni­fes kan nie na­ge­kom word nie. Maar as ’n po­pu­lis­tie­se par­ty wat aan­ge­hang word deur groot­liks kie­sers wat dalk la­er vlak­ke van op­voe­ding het, kan dit ge­glo word en kan dit stem­me trek.

En al kry die par­ty nie veel meer steun as in die vo­ri­ge ver­kie­sing nie, blaas dit die vuur van on­ver­ge­noegd­heid aan so­dat wan­neer die EFF nie die ver­kie­sing wen nie, dit wel so­si­a­le op­stand kan aan­wak­ker om­dat geen an­der par­ty dié be­lof­tes kan na­kom nie. Dit is hoogs on­ver­ant­woor­de­lik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.