Vi­sa-de­ba­kel kos mil­jar­de

Die Burger - - 11 - Ak­tu­eel Roe­lof Bo­tha Foto ter il­lus­tra­sie: AR­GIEF Dr. Bo­tha is die e­ko­no­mie­se raad­ge­wer van die Op­ti­mum-groep.

Die lys van die ska­de wat aan die e­ko­no­mie aan­ge­rig is ten ty­de van die ramp­spoe­di­ge be­wind van oud­pres. Ja­cob Zu­ma, raak al hoe lan­ger.

So tus­sen die op­spraak­wek­ken­de ge­tui­e­nis deur wat voor die Zon­do­kom­mis­sie ge­le­wer word, het dit stil­weg aan die lig ge­kom dat SuidA­fri­ka se toe­ris­me­be­dryf steeds nie die juk van streng vi­sum­re­gu­la­sies kan af­skud nie – in­teen­deel, die be­dryf boer ag­ter­uit.

In die agt maan­de tus­sen A­pril en No­vem­ber ver­le­de jaar het die ge­tal bui­te­land­se toe­ris­te na Suid-A­fri­ka met meer as 52 000 af­ge­neem – en dit ter­wyl die aan­kom­ste van toe­ris­te in 2018 wêreldwyd met 6% toe­ge­neem het.

In die oor­sig van die wê­reld se toe­ris­me­be­dryf vir 2018 deur die Ver­e­nig­de Na­sies word mel­ding ge­maak van die bo­ge­mid­del­de groei van toe­ris­me in A­fri­ka, naam­lik meer as 7%.

I­ro­nies ge­noeg is een van die ver­naam­ste re­des vir dié sterk groei die ver­slap­ping van vi­sum­re­gu­la­sies, ter­wyl Suid-A­fri­ka in die teen­oor­ge­stel­de rig­ting be­weeg.

’n Wa­n­op­vat­ting be­staan oor die be­loof­de wy­si­ging van die stren­ger vi­sum­re­gu­la­sies wat in 2014 deur Ma­lu­si Gi­ga­ba, des­tyd­se mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke, be­krag­tig is.

Ten ty­de van dié on­be­son­ne wet­ge­wing was el­ke ge­sag­heb­ben­de or­ga­ni­sa­sie in die toe­ris­me­be­dryf met goeie re­des fel daar­teen ge­kant, maar die mi­nis­ter en sy se­ni­or amp­te­na­re het dit bloot ge­ïg­no­reer.

Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa het be­gin ver­le­de jaar aan­ge­kon­dig som­mi­ge van dié re­gu­la­sies sal ver­slap word, ve­ral ten op­sig­te van die ver­eis­te dat toe­ris­te hul kin­ders se oor­spronk­li­ke ge­boor­te­ser­ti­fi­ka­te moet saam­dra.

Dit is toe ge­wy­sig, maar nie son­der ’n las­ti­ge stert­jie nie – naam­lik dat toe­ris­te “sterk aan­ge­raai word” om tog so­da­ni­ge do­ku­men­ta­sie saam te dra, net in­ge­val ’n amp­te­naar daar­op aan­dring.

In die prak­tyk het wei­nig dus ver­an­der en die ef­fen­se op­le­wing in die van bui­te­land­se toe­ris­te was van kor­te duur.

Die vi­sum­de­ba­kel is nog een van tal­le voor­beel­de waar staats­de­par­te­men­te on­deur­dag­te wet­ge­wing voor­be­rei wat dank­sy die ANC se meer­der­heid in die par­le­ment wei­nig teen­stand on­der­vind, on­danks die af­we­sig­heid van e­ni­ge e­ko­no­mie­se im­pak­stu­die.

Vol­gens Lu­ka­nyo Mny­an­da, re­dak­teur van Bu­si­ness Day, het die nu­we vi­sum­re­gu­la­sies wat in 2014 in­ge­stel is, nog nie ’n en­ke­le ge­val van men­se­han­del ge­stuit nie.

Die on­sin­nig­heid van die nu­we vi­sum­re­ëls blyk ook dui­de­lik uit die geraamde per­ma­nen­te teen­woor­dig­heid in Suid-A­fri­ka van meer as 10 mil­joen men­se uit an­der A­fri­ka­lan­de.

Dit is ’n feit soos ’n koei dat SuidA­fri­ka gren­se soos ’n sif het. In­tus­sen is dit ook dui­de­lik dat al hoe meer bui­te­land­se toe­ris­te hul rug op die land keer en an­der be­ste­maan­kom­ste

Ma­lu­si Gi­ga­ba het niks om­ge­gee vir plei­dooie en waar­sku­wings van die toe­ris­me­be­dryf nie. Sy fla­ter het die Sui­d­A­fri­kaan­se e­ko­no­mie van ’n al­le­min­ti­ge R24 mil­jard be­roof.

mings be­soek – ve­ral in an­der A­fri­ka­lan­de.

Dit skreeu ten he­me­le dat ’n re­ge­ring hom­self so ge­reeld in die voet kan skiet met wet­ge­wing wat kwan­suis ’n e­del mo­tief het, maar reuses­ka­de aan die e­ko­no­mie be­rok­ken.

Gi­ga­ba het dui­de­lik geen flen­ter om­ge­gee vir die plei­dooie en waar­sku­wings van die toe­ris­me­be­dryf nie. Sy fla­ter het die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie van ’n al­le­min­ti­ge R24 mil­jard be­roof.

Dié sy­fer is ge­grond op die ver­skil tus­sen die werk­li­ke be­ste­ding van bui­te­land­se toe­ris­te se­dert 2014 en wat die be­ste­ding sou ge­wees het in­dien aan­kom­ste met dieselfde koers as die wê­reld­ge­mid­del­de toe­ge­neem het.

Ho­pe­lik let die nu­we hoof van die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens op dié sy­fer, wat ui­ter­aard tot la­er be­las­ting­in­kom­ste ge­lei het. Dit kan hom dalk noop om die hui­di­ge mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke te oor­tuig om wak­ker te skrik.

Half­ge­bak­te de­re­gu­le­ring wat ’n groot ma­te van dis­kre­sie aan staats­amp­te­na­re ver­leen, is nie die pa­pier werd waar­op dit ge­skryf is nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.