OBK-geld­vir­stu­den­te­bly­plek­kwel­

Die Burger - - 13 - – Fran­cois Williams

Die­ mi­nis­ter­ van­ finansies­ moet­ ’nbe­leg­ging­ van­ die­ O­pen­ba­re­ Be­leg­gings­kor­po­ra­sie(OBK)­ in­ stu­den­te­be­hui­sing­by­ die­ U­ni­ver­si­teit­ vanWes-Kaap­land­ (UWK)­ keer,­ vra­ Ban­tuHo­lo­mi­sa,­ lei­er­ van­ die­ UDM.

Ho­lo­mi­sa­ skryf­ in­ ’n­ brief­ aan­ Ti­toM­bo­we­ni,­ die­ mi­nis­ter,­ hy­ meen­ die­be­oog­de­ be­leg­ging­ van­ R116­ mil­joe­nin­ Ik­ha­ya­ S­tu­dent­ Ac­com­mo­da­ti­on­lyk­ nie­ a­sof­ dit­ deur­ die­ nor­ma­le­ ka­na­le­van­ goed­keu­ring­ en­ nou­let­tend­heid­stu­dies­gaan­ nie.

Ho­lo­mi­sa­ wil­ hê­ die­ tran­sak­sie­moet­ aan­ die­ hui­di­ge­ on­der­soek­ van­reg­ter­ Lex­ M­pa­ti­ na­ die­ OBK­ on­der­wor­pe­wees­ en­ dat­ M­bo­we­ni­ die­tran­sak­sie­ moet­ stop­sit.

Vol­gens­ die­ UDM­ se­ soek­tog­ by­die­ Kom­mis­sie­ vir­ Maat­skap­pye­ enIn­tel­lek­tu­e­le­ Eien­dom­ (CIPC)­ is­ Den­nisGe­or­ge,­ hoof­se­kre­ta­ris­ van­ die­vak­bond­fe­de­ra­sie­ Fe­du­sa,­ een­ vanIk­ha­ya­ S­tu­dent­ Ac­com­mo­da­ti­on­ se­di­rek­teu­re.

Fe­du­sa­ het­ Ge­or­ge­ op­ spe­si­a­le­ver­lof­ ge­plaas­ han­gen­de­ ’n­ on­der­soe­kna­ ’n­ an­der­ tran­sak­sie­ van­ dieOBK­ om­ R4,3­ mil­jard­ se­ aan­de­le­ in­Ayo­ Techno­lo­gy­ So­lu­ti­ons­ te­ koop,het­ Fin24­ be­rig.­ Ge­or­ge­ is­ ’n­ nie-uit­voe­ren­de­di­rek­teur­ van­ Ayo.

Vol­gens­ Ho­lo­mi­sa­ is­ die­ be­leg­gin­gin­ die­ stu­den­te­be­hui­sing­ nie,­ of­ nog­nie,­ deur­ die­ UWK-raad­ goed­ge­keur­nie.­ Lui­dens­ ’n­ brief­ ge­da­teer­ 30­ Mei2018­ wat­ deur­ die­ UWK­ se­ hoof­ van­regs­diens­te­ on­der­te­ken­ is,­ sou­ dit­ ’n­ver­eis­te­ wees­ dat­ so­ ’n­ tran­sak­sie­deur­ die­ uit­voe­ren­de­ be­stuur­ en­raad­ van­ die­ u­ni­ver­si­teit­ goed­ge­keur­moet­ word­ en­ dat­ dit­ aan­ die­ mi­nis­ter­van­ ho­ër­ on­der­wys­ ge­rap­por­teer­moet­ word.­ Vol­gens­ die­ UDM­ is­ daar­nie­ be­ves­ti­ging­ dat­ aan­ al­ dié­ voor­waar­des­vol­doen­ is­ nie.

Na­vrae­ is­ na­ die­ UWK­ en­ die­ na­si­o­na­le­te­sou­rie­ ge­stuur,­ maar­ hul­re­ak­sie­ is­ teen­ druk­tyd­ nog­ nie­ ont­vang­nie.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.