‘Straw­we toer­pro­gram’ laat Ki­wi ho­kaai roep

Die Burger - - 15 -

Ná­ vyf­ jaar­ as­ kol­f­af­rig­ter­ van­ Ni­euSee­land­se­ krie­ket­span­ gaan­ Crai­gM­cMil­lan­ halt­ roep.

M­cMil­lan­ (42)­ het­ aan­ge­dui­ dat­ hy­die­ tuig­ gaan­ neer­lê­ ná­ die­ Wê­reld­be­ker-toer­nooi.

M­cMil­lan­ het­ die­ Ki­wi’s­ in­ sy­ speel­da­ein­ 55­ toet­se,­ 197­ een­dag-­ en­ ag­tT20-wed­stry­de­ ver­teen­woor­dig.

Een­ van­ die­ re­des­ wat­ M­cMil­lan­ vir­sy­ be­dan­king­ aan­voer ,­ is­ die­ Nieu See­land­se­span­ se­ straw­we­ toer­pro­gram. “Ek­ het­ met­ my­ ge­sin­ ge­sels­ om­dat­dit­ húl­le­ is­ wat­ die­ af­ge­lo­pe­ vyf­ jaar­so­veel­ op­of­fe­rings­ moes­ maak,”­ sê­M­cMil­lan.

“Dit­ word­ el­ke­ jaar­ net­ meer­ en­meer.­ Ek­ het­ diep­ bin­ne­ my­self­ ge­weet­dit­ is­ tyd­ vir­ ’n­ verandering.”

Een­ van­ die­ hoog­te­pun­te­ in­ sy­ tyd­by­ die­ Ki­wi’s­ was­ toe­ die­ span­ in­ 2015die­ WB-eind­stryd­ ge­haal­ het.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.