Sok­ker­ster s­kenk ruim om vlie­ë­nier op te spoor

Die Burger - - 15 -

Die­ Fran­se­ Wê­reld­be­ker-sok­ker­hel­dKy­li­an­ M­bap­pe­ het­ £27­ 000­ (so­wa­tR475­ 000)­ ge­skenk­ om­ die­ fa­mi­lie­van­ die­ ver­mis­te­ vlie­ë­nier­ Da­vid­ Ib­bots­on­te­ help­ om­ sy­ lyk­ op­ te­ spoor.

Ib­bot­son­ was­ op­ 21­ Ja­nu­a­rie­ –­ met­die­ Car­diff­ Ci­ty-sok­ker­spe­ler­ E­mi­li­a­noSa­la­ aan­ boord­ –­ van­ Nan­tes­ in­Frank­ryk­ na­ Wal­lis­ on­der­weg­ toe­ hul­lig­te­ vlieg­tuig­ in­ die­ En­gel­se­ ka­naal­na­by­ Gu­ern­sey­ neer­ge­stort­ het.

Sa­la­ se­ lyk­ is­ in­ die­ wrak­ van­ die­ vlieg­tuig­ op­ die­ see­bo­dem­ ge­vind,maar­ daar­ was­ geen­ te­ken­ van­ Ib­bot­son,’n­ En­gels­man,­ nie.

Lui­dens­ ’n­ be­rig­ op­ bbc.com­ het­die­ voor­ma­li­ge­ En­gel­se­ kap­tein­ Ga­ryLi­ne­ker­ ook­ £1­ 000­ (so­wat­ R17­ 600)ge­skenk­ vir­ die­ pri­va­te­ soek­tog­ na­ Ib­bot­son­se­ lyk.­ M­bap­pe,­ wat­ die­ WB­toer­nooi­in­ 2018­ saam­ met­ Frank­ryk­ge­wen­ het,­ het­ onder­ die­ naam­ E­lieLot­tin­ ge­skenk.­ Sy­ vol­le­ na­me­ is­ Ky­li­anM­bap­pe­ Lot­tin.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.