Ge­nug­tig,­ kyk­dié­ GROOT ka­lant!

Die Burger - - 2 -

’n­ Nu­we­ spe­sie­kno­pie­spin­ne­kop ,­ van­ die­ ge­nus­ La­tro­dec­tus,­ is­ in­ die­ n oor­de­ van­ K­waZu­lu-Na­tal­ na­by­ Ko­si­baai­ ont­dek .­ Die­ spe­sie ­­ ­ ­­is­ baie­ groot ,moont­lik­ die­ groot­ste ,met­ rooi­ mer­ke­ op­ die­ r u g­en ­’ n­ rooi­ kol­ onder .­ Die­ nie re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sie­ Wild­ To­mor­row­ F und­ sê­ in ­’ n­ ver­kla­ring­ di t­is­ voor­lo­pig­ die­ P h in d a kno­pie­spin­ne­kop­ ge­doop .­ In­ Suid- A­fri­ka­ is­ ses­ kno­pie­spin­ne­kop spe­sies­ reeds­ be­skryf ,­ sê­ prof .­ An­sie­ Dip pen aar ,­ ’ n­ar ag no loog .­ Dr .­ Ian­ Engelbrecht­ van­ die­ de­par­te­ment­ dier­kun­de­ en­ en­to­mo­lo­gie­ van­ die­ U­ni­ver­si­teit­ van­ P­re­to­ria­ sê­ die­ ont­dek­king­ is ­ “baie­ op­win­dend ”.­ Di t­is­ ver­moe­de­lik­ die­ groot­ste­ kno­pie­spin­ne­kop­ wat­t ot­ nog­ toe­ ont­dek­ is .­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.