Ag­ter die wit hek­ke be­gin die a­von­tuur “O

Die Burger - - 3 -

ns is man­ne soos geen an­der, son­der vrees vir stof en swaar, en ons oe­fen en bal­jaar ook in die aan­sig van ge­vaar . . .” So lui die Vas­byt­lied wat me­ni­ge Vas­by­ter al ge­help het om deur te druk onder die straf­ste omstandighede.

Die Ka­la­ha­ri-Vas­byt word be­skryf as die groot­ste uit­da­ging wat e­ni­ge ho­ër­skool­seun ter wê­reld vir hom­self kan stel. Die Oak­da­lers staan eg­ter nie te­rug vir hier­die uit­da­ging nie.

Hul­le pak ook graag oor­le­wings­kur­sus­se soos die Gros­ve­nor aan. Ge­stroop van al­le geriewe en sel­foon­ont­vangs ge­niet die Bulle jaar­liks dié a­von­tuur op die Oran­je­ri­vier. Met stroom­ver­snel­lings wat met ver­nuf­ti­ge roei­werk oor­kom moet word, is el­ke dag vol op­win­ding.

Die wê­reld word ver­ken saam met Die Bur­ger Jip-toer en die seuns se spo­re lê by die Pic­ca­dil­ly Ci­r­cus, die to­ring van Pi­sa, in die stra­te van an­tie­ke Rome en die Lou­vre waar hul­le Mo­na Li­sa in die oë kon kyk.

Leer­ders is ge­fo­kus op uit­da­gings as­ook hul ver­moë om lei­er­skap ver­ant­woor­de­lik ty­dens e­ni­ge toer of kur­sus te de­mon­streer. Dit is ge­leent­he­de soos dié waar­ty­dens leer­lin­ge hul­self in toe­ne­men­de ma­te ont­dek. Op Oak­da­le kan seuns nog seuns wees en in die ri­vier­poe­le van die be­ken­de Don­ker­bos bal­jaar. Oak­da­le be­klem­toon al­le fa­set­te van mens­wees

Op Oak­da­le word el­ke seun die ge­leent­heid ge­bied om sy ga­wes ten op­sig­te van kul­tuur, kom­mu­ni­ka­tie­we vaar­dig­he­de en musiek te ont­dek en uit te leef. Om te kan ar­gu­men­teer en oor­tuig, is van on­skat­ba­re waar­de. Die Oak­da­lers wys jaar­liks by die ATKV­re­de­naars­kom­pe­ti­sie dat hul­le hier­die kuns be­mees­ter het. Die Bulle kan ook drif­tig raak by de­batskom­pe­ti­sies.

Mu­siek­on­der­rig op Ri­vers­dal bied die ge­leent­heid om U­ni­sa­mu­siek­ek­sa­mens af te lê. Ge­ba­lan­seer­de vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling bly ’n pri­o­ri­teit en daar­om die jaar­lik­se deel­na­me aan die Ra­te­mEistedd­fod.

Die skool­koe­rant Plaas­lik is ’n mond­stuk vir be­gaaf­de Oak­da­le­skry­wers en ver­skyn kwar­taal­liks e­lek­tro­nies op die skool se Fa­ce­book­blad as­ook S­chool Com­mu­ni­ca­tor.

Oud­sko­lie­re soos Wil­lem Bo­tha en Ni­ël Ra­de­man het reeds hul merk as groot gees­te in die ver­maak­lik­heids­be­dryf ge­maak. Ni­ël is steeds be­trok­ke by die skool en bied waar­de­vol­le pit­kos vir die kreatiewe sie­le.

Die 70 seuns in die Oak­da­le­koor be­koor ve­le ge­ho­re by ge­leent­he­de en op maat van die Oak­da­le-deun­tjie maak die or­kes se­ker dat wan­neer woor­de faal, musiek praat. ’n Be­gin­sel wat op Oak­da­le be­vor­der word, is “the fa­mi­ly tan­go” wat be­staan uit God, Ou­er en Kind. ’n Be­trok­ke ou­er kweek ’n lief­de­vol­le kind wat goed in die sa­me­le­wing aan­pas as­ook ’n ver­ant­woor­de­li­ke man en pa vir die toe­koms. Hier­die waar­des word be­klem­toon ty­dens die ak­tie­we VCSV-tyd­gleuf en die be­ken­de Jeug­week.

Die Voor­trek­kers is ’n kul­tuur­be­we­ging wat die mo­der­ne A­fri­ka­ner, in be­son­der sy jeug, be­mag­tig om as po­si­tie­we bur­gers suk­ses­vol in hul roe­ping tot diens te wees. Daar is tans 17 Oak­da­lers wat deel is van die be­we­ging.

Ge­meen­skaps­pro­jek­te waar­by Oak­da­le be­trok­ke is, ge­tuig daar­van dat die Bulle die ge­meen­skap na waar­de ag en koe­s­ter.

Op Oak­da­le word nie net ta­len­te in kul­tuur ont­dek nie, maar ook liefde en re­spek vir die be­oe­fe­ning daar­van ge­skep, en daar­mee saam waar­de­ring vir die ta­len­te van an­der. Klem word ge­lê op re­spek, vrien­de­lik­heid, net­heid en trots as deel van nor­ma­le mens­wees.

Foto: BNKLINCK

Chris­ti­aan T­heu­nis­sen (15) sien die Vic­to­ria-wa­ter­val van­uit die lug ty­dens die Ka­la­ha­ri-Vas­byt.

Die seuns kry kans om as wa­re he­re ’n aand­jie saam met die sko­ner ge­slag te ge­niet.

Oak­da­lers ge­niet span­bou-ak­ti­wi­tei­te ter­deë. D’Niel de Wet (14) en C­had­leigh Busch (13) laat die wie­le rol.

Die moe­der­hart is u­niek – dit is sag, maar moet tog soms hard wees. Oak­da­lers se ma’s word el­ke jaar vereer by ’n spe­si­a­le ge­leent­heid.

Henk Smit (17) is nie net ’n uit­mun­ten­de ten­nis­spe­ler en puik a­ka­de­mi­kus nie. Hy is ook ’n pi­a­nis van for­maat.

Om skoe­ne te po­li­toer was dalk die vo­ri­ge aand nie op jou doen­ly­sie nie. ’n Dag op Oak­da­le be­gin eg­ter met blink skoe­ne.

Die kom­ber­se-pro­jek het 63 kom­ber­se op­ge­le­wer wat aan Ri­vers­dal Kin­der­sorg oor­han­dig is.

Met dap­per en stap­per Bui­te­plaas toe!

Die man­ne het die Oran­je­ri­vier gaan tem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.