Die Burger : 2019-02-12

2 : 18 : 2

2

2 Buite Dinsdag 12 Februarie 2019 Kontak ons Redakteur Volgende week in Malani­ Venter 021­ 406­ 2130 [email protected] Volg ons op Facebook by Buite Advertensies Buite Erika­ Ackhurst 021­ 910­ 6539 [email protected] Instagram by malani_venter Hulle­ is­ die­ laaste­ hoop. Die­ laaste­ vulletjie­ bly­ op­ die­ woestynvlaktes­en­dit­kan­enige­dag­sy­laasteeen­ wees,­ wat­ die­ hoop­ op­ ’n­ nuwegenerasie­ gaan­ beëindig.­ keer.­ Die­ Namibia­ Wild­ HorsesFoundation­ doen­ al­ dieafgelope­paar­jaar­’n­beroepop­ die­ departement­ vanomgewing­ en­ toerisme­ omdie­ hiënas­ te­ bestuur­ of­ diestigting­ toestemming­ tegee­om­die­perde­na­’n­veiligetuiste­ te­ verskuif. Die­ departement­ het­ inDesember­2018­’n­verklaringuitgereik­ wat­ sê­ dat­ hulledie­ hiënas­ gaan­ verskuif,maar­hul­pogings­om­die­hienaste­ lok,­ was­ onsuksesvol.Intussen­ is­ niks­ verder­ gedoen­ nieen­is­al­­die­vulletjies­(behalwe­een),­watin­ die­ laaste­ paar­ maande­ gebore­ is,deur­ die­ hiënas­ gejag. ’n­ Paar­ van­ die­ Namib-merries­ is­ is­ sewe­ jaar­ oud. Die­reën­wat­in­Mei­verlede­jaar­in­diewoestyn­geval­het,­het­die­lang­droogtegebreek.­ ’n­ Grasveld­ het­ die­ woestynbedek­en­die­hiënas­het­die­gebied­verlaat.­Die­perde­se­getalle­het­stelselmatig­weer­op­die­been­gekom­en­die­eerstevulletjies­ is­ weer­ gebore.­ Daar­ was’n­opflikkering­van­hoop­en­dit­het­gelykof­die­Namib-perde­’n­tweede­kans­gekryhet.­ Dit­ was­ egter­ van­ korte­ duur;die­ hiënas­ het­ na­ die­ Garub­ teruggedragtig.­ Die­Namibwoestyn­se­wilde­perde­is­opdie­ randjie­ van­ uitwissing. Dit­is­luidens­’n­verklaring­van­die­NamibiaWild­ Horses­ Foundation.­ Sedert2012,­toe­’n­groep­hiënas­in­die­Garubvlaktes­ingetrek­het­en­op­die­perde­begin­jag­maak,­het­die­getalle­van­dié­perdevan­ 286­ tot­ net­ 79­ gedaal. Net­in­2013­het­die­hiënas­honderdeperde­gevang­en­50­van­hulle­was­vulletjies.­Oor­die­afgelope­vyf­jaar­het­geenenkele­vul­oorleef­nie.­Die­jongste­perd­ Foto:­ TEAGAN­ CUNNIFFE Die­ natuur­ het­ talle­ geheime,­ maardie­ verhaal­ van­ die­ seemeeu­ wat­ indie­ ­ dorpie­ Calitzdorp­ beland­ het,­ isvoorwaar­ ’n­ eerste­ –­ en­ oor­ hoe­ ditgebeur­ het,­ kan­ ’n­ mens­ net­ wonder. Die­rooistert-tropevoël­(red-tailedtropicbird,­ Phaethon rubricauda)broei­ op­ afgeleë­ tropiese­ eilande­ sover­ as­ Hawaii. Hulle­reis­ook­ver­buite­hul­­broeiseisoen­(soos­na­Japan­en­Nieu-Seeland)­en­is­bekend­daarvoor­dat­hulleaan­ die­ kus­ van­ Mosambiek­ broei. Hulle­ is­ egter­ baie­ skaars­ in­ SuidAfrika–­ die­ laaste­ besigtiging­ wasvier­jaar­gelede­naby­Port­Elizabeth­.­.­.tot­2­Februarie,­toe­’n­oproep­vroegoggend­ontvang­is­oor­’n­vreemde­voelwat­ in­ Bergsig,­ Calitzdorp,­ deur­ ’nseun,­ Joseph,­ ’n­ inwoner,­ gevind­ is. Joseph­ het­ die­ voël­ van­ ’n­ groepnuuskieriges­gered­en­hom­na­KarenWhiteley,­ dierewelsynsaktivis,­ geneemwat­ die­ geveerde­ dier­ by­ dieCango­Wildl­ife­Ranch­aangemeld­het. Die­ Cango-span­ het­ die­ voël­ aangemeldby­ Sankub­ in­ die­ Kaap­ enaansoek­gedoen­vir­die­permitte­omhom­ te­ vervoer­ na­ hul­ geriewe­ waar­ hulle­ na­ hom­ kan­ omsien. Hulle­het­die­seevoël,­wat­nou­Karoolus­heet,­Sondag­na­sy­nuwe­tuistegeneem.­ Voor­ dit,­ in­ sy­ tyd­ by­ dieCango­ Wildlife­ Ranch­ se­ dieresorgeenheid,­is­daar­drie­keer­’n­dag­louwarm­baddens­(tussen­29-30­°C)­virhom­ getap­ vir­ sy­ spesie-spesifieke­ verlange­ om­ in­ die­ warm­ water­ vandie­ tropiese­ kus­ te­ swem.)­Karoolus­is­op­Sondag­10­Feruariedeur­ die­ span­ van­ Cango­ Wild­lifeRanch­tot­by­Sankub­in­die­Kaap­geneem­om­seker­te­maak­hy­reis­veiligen­ om­ hom­ veilig­ te­ oorhandig. ■ Bron: Cango Wildlife Ranch ­ Foto:­ CANGO­ WILDLIFE­ RANCH Karoolus, die rooistert-tropevoël wat in die Karoo gevind is.

© PressReader. All rights reserved.