Win­ger­d­won­der­ vir­ war­mer­ dae

Die­Kaal­voet­Mei­sie­vanHer­ma­nuspie­ters­fon­tein­is­’n­sau­vig­non­blanc­wat­net­reg­vir­die­so­mer­is.

Die Burger - - 18 -

Kaal­voet Mei­sie:

Meer­ as­ jou­ ti­pie­se­ plaas­mei­sie;­ sy­dra­ die­ Son­dags­kloof-fa­mi­lie­plaas,­ die­na­tuur­ en­ die­ om­ge­wing­ op­ haar­mou.

Sy­ dra­ van­ kleins­ af­ nie­ skoe­ne­ nie,want­ sy’s­ gek­ daar­oor­ om­ haar­ ton­ein­ die­ sau­vig­non­ blanc-win­gerd­grond­te­ wik­kel­ en­ die­ aar­de­ met­ haar­ voet­so­le­te­ kus.

Sy’s­ eg­ter­ net­ so­ lief­ vir­ die­ stads­le­we­ en­ ge­niet­ dit­ om­ die­ land­ vol­ te­rits,­ nu­we­ vrien­de­ te­ maak­ en­ die­ le­we­op­ ’n­ plaas­ in­ die­ Son­dags­kloof­met­ stads­men­se­ te­ deel.

Men­se­ hang­ aan­ haar­ lip­pe­ en­ kan­nie­ ge­noeg­ van­ haar­ en­ haar­ sto­rieskry­ nie.

Haar­ guns­te­ling­ak­ti­wi­teit­ op­pie­plaas­ of­ in­nie­ stad?­ Kaal­voet­ in­ die­ reen. Prys:­ R110

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.