Beurt­krag­se­im­pak­ge­vrees

Die Burger - - 24 -

)­Chris­to­ van­ der­ R­hee­de­ enOm­ri­ van­ Zyl,­ on­der­skei­de­lik­ ad­junk-uit­voe­ren­de­ di­rek­teur­ en­uit­voe­ren­de­ di­rek­teur­ van­ A­griSA:

Van­ der­ R­hee­de­ en­ Van­ Zyl­ was­ di­teens­ dat­ Ra­map­ho­sa­ se­ staats­re­de­po­ten­si­aal­ in­hou,­ maar­ dat­daad­werk­li­ke­ op­tre­de­ nou­ ver­lang­word.

“Die­ pre­si­dent­ se­ ver­bin­te­nis­ om­die­ land­ se­ ver­swak­ken­de­ e­ko­no­mie­se­groei­ om­ te­ keer,­ is­ po­si­tiefen­ sal­ ook­ tot­ voor­deel­ van­ die­land­bou­ in­ ge­heel­ wees.­ A­gri­ SA­hoop­ van­ har­te­ dat­ die­ pre­si­den­ten­ sy­ on­der­skeie­ mi­nis­te­ries­ en­de­par­te­men­te­ in­ die­ ko­men­de­ jaar­daad­ by­ die­ woord­ sal­ voeg.

“Dié­ staats­re­de­ moet­ ge­sien­word­ teen­ die­ ag­ter­grond­ van­groot­skaal­se­ kor­rup­sie,­ ’n­ ver­swak­ken­de­eko­no­mie,­ die­ af­ta­ke­ling­ van­in­stel­lings­ en­ die­ hag­li­ke­ toe­stand­van­ staats­be­heer­de­ maat­skap­py­e­soos­ E­s­kom­ en­ die­ SAL,”­ het­ Van­der­ R­hee­de­ ge­sê.

“Ons­ stem­ saam­ met­ pres.­ Ra­map­ho­sa­dat­ die­ land­bou­be­dryf­groot­ po­ten­si­aal­ vir­ groei­ toon.

“Dit­ is­ eg­ter­ jam­mer­ dat­ die­pre­si­dent­ nie­ méér­ aan­dag­ aan­ die­land­bou­sek­tor­ in­ sy­ staats­re­de­ ge­gee­het­ nie.

“Hy­ het­ ver­skeie­ plan­ne­ uit­ge­lig,maar­ nie­ ge­noeg­ be­son­der­he­de­ver­skaf­ wat­ die­ prak­tie­se­ uit­voer­baar­heid­daar­van­ be­tref­ nie.

“Dit­ is­ kom­mer­wek­kend­ dat­pres.­ Ra­map­ho­sa­ ook­ nie­ ver­de­re­be­son­der­he­de­ vir­ droog­te­hulp­ en­prak­tie­se­ op­los­sings­ vir­ die­ voort­sle­pen­de­droog­te,­ wat­ steeds­ ver­skei­e­pro­vin­sies­ op­ hul­ knie­ëdwing,­ be­kend­ ge­maak­ het­ nie.­ Hy­het­ ook­ geen­ mel­ding­ van­ die­ toe­ne­men­de­ge­welds­mis­daad­ in­ lan­de­li­ke­ge­bie­de­ en­ oor­grens­mis­da­de­ge­maak­ nie.­ Boe­re­ is­ on­der­ druk­weens­ be­leids­on­se­ker­heid­ en­ di­e­ef­fek­ van­ on­der­ meer­ ont­ei­e­nings­on­der­ ver­goe­ding,­ mis­daad­ en­droog­te.

“Die­ pre­si­dent­ moet­ ge­noeg­sa­me­on­der­steu­ning­ aan­ die­ land­bou­sek­tor­bied­ om­ vol­hou­baar­hei­den­ voed­sel­se­ker­heid­ te­ ver­se­ker,”was­ Van­ Zyl­ se­ re­ak­sie.

Die­ or­ga­ni­sa­sie­ het­ ver­der­ ge­sê­dat­ hy­ be­kom­merd­ is­ oor­ die­ im­pakwat­ beurt­krag­ op­ die­ pri­mê­re­land­bou­sek­tor,­ die­ voed­sel­waar­de­ket­tin­gen­ die­ Suid-A­fri­kaan­se­ e­ko­no­mie­kan­ hê.

Be­sproei­ing,­ ske­du­le­ring­ van­ be­sproei­ing,die­ aan­wen­ding­ van­kuns­mis,­ ver­wer­king­ en­ ver­ske­ping­word­ al­les­ na­de­lig­ deur­ on­be­plan­de­krag­on­der­bre­kings­ be­ïn­vloed.

A­gri­ SA­ meen­ dit­ is­ wel­ be­moe­di­gend­dat­ die­ pre­si­dent­ die­ toe­ken­nings­pro­ses­van­ wa­ter­li­sen­sies­gaan­ ver­snel­ en­ dat­ hy­ hom­ ook­ver­bind­ het­ om­ werk­skep­ping­ bin­ne­die­ land­bou­sek­tor­ aan­ te­ moe­dig.

“Die­ op­bou­ en­ her­stel­ van­ di­e­eko­no­mie­ moet­ nóú­ op­ die­ voor­grond­ge­plaas­ word.­ Ons­ moet­ be­leid­se­ker­heid­hê­ om­ so­doen­de­ be­leg­ger­sna­ ons­ sek­tor­ en­ Suid-A­fri­kain­ ge­heel­ te­ lok,”­ het­ Van­ derR­hee­de­ be­na­druk.

Fo­to’s­ VER­SKAF

Chris­to­ van­ der­ R­hee­de

Fo­to:­ DEAAN­ VI­VIER

Om­ri­ van­ Zyl

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.