Ons­ kan­ nie­ ver­hoed­ dat­ die­ vi­rus­ ver­sprei­ nie.Ons­ sal­ ’n­ ma­nier­ moet­ kry­ om­ daar­mee­ saam­te­ leef,­ we­tend­ dat­ daar­ ’n­ be­drei­ging­be­staan,­ ter­wyl­ ons­ doen­ wat­ ons­ kan­ om­met­ ons­ le­we­ voort­ te­ gaan.

Die Burger - - 11 - Kuns­te­naars­voor­stel­ling: ISTOCK Ven­ti­la­sie Klein­sa­ke­on­der­ne­mings Hoe­ nou­ met­ hys­bak­ke? Kos­te­ en­ op­lei­ding

’n mas­ker baie gou­er vuil of nat laat word.

’n Werk­ge­wer moet ook toe­pas­li­ke re­ë­lings tref vir die was, droog­word en stryk­pro­ses van ma­te­ri­aal­mas­kers.

— PROF. SALIM ABDOOL KARIM, EPIDEMIOLO­OG

El­ke werk­ge­wer moet sorg vir ven­ti­la­sie in die werk­plek om die vi­rus­la­ding in die lug te ver­min­der. Dit kan op na­tuur­li­ke ma­nie­re (oop ven­sters) of me­ga­nie­se ma­nie­re (lug­ver­sor­gers) ge­doen word. Waar moont­lik, kry ’n ti­pe suig­waai­er­stel­sel met fil­ters wat ge­reeld skoon­ge­maak en ver­sien word.

Werk­ge­wers met min­der as tien werk­ne­mers moet die vol­gen­de maat­re­ëls tref:

Rang­skik die werk­plek só dat werk­ne­mers min­stens 1,5 m uit­me­kaar sit, of rig ty­de­li­ke ver­sper­rings op waar dit nie moont­lik is om men­se net te s­kuif nie.

Maak se­ker dat werk­ne­mers wat simp­to­me van Co­vid-19 toon, nie kom werk nie.

In­dien ie­mand simp­to­me toon, bel die Co­vid-19-nom­mer by 080 002 9999 vir in­struk­sies.

Voor­sien mas­kers of ver­eis dat ’n werk­ne­mer die een of an­der vorm van ’n ma­te­ri­aal­be­dek­king oor sy of haar mond en neus ty­dens werk­u­re dra.

Voor­sien aan el­ke werk­ne­mer hand­rei­ni­gers, seep en skoon wa­ter, as­ook ont­smet­tings­mid­dels om werk­ruim­tes soos les­se­naars te ont­smet.

Maak se­ker dat werk­ne­mers ge­du­ren­de werk­u­re ge­reeld han­de was en dat hul werk­ruim­tes ge­reeld ont­smet word.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Vol­gens Begg moet hys­bak­ke nie meer as 50% van hul ka­pa­si­teit op ’n slag dra nie.

“Dis baie be­lang­rik om ge­reeld die knop­pies in die hys­bak en bui­te te ont­smet,” sê sy.

Om jou on­der­ne­ming op ’n ge­reed­heids­grond­slag te kry, gaan jou ’n paar rand kos, om­dat jy as werk­ge­wer self ver­ant­woor­de­lik is vir die aan­koop van per­soon­li­ke be­sker­men­de toerusting.

Begg meen eg­ter dat jy nie meer skoon­ma­kers hoef aan te stel nie, maar dat dit nood­saak­lik is om skoon­ma­kers in be­hoor­li­ke in­fek­sie­be­heer op te lei.

“Die skoon­ma­kers in ’n hos­pi­taal is baie an­ders op­ge­lei as jou skoon­ma­kers wat net af­stof en mop. Dis be­lang­rik dat al­mal sal ver­staan wat dit be­te­ken om skoon te maak met die doel om in­fek­sie­be­heer toe te pas.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.