O­pen­ba­re ver­voer weer op dreef in Kaap

Die Burger - - 2 -

O­pen­ba­re­ bus­diens­te­ in­ Kaap­stad­ is­ weer­ op­ dreef­na­dat­ vlak­ 4­ van­ die­ staat­ van­ in­per­king­ in­ge­tree­het.

Fi­ki­le­ M­ba­lu­la,­ mi­nis­ter­ van­ ver­voer,­ het­ Vry­dag­aan­ge­kon­dig­ dat­ al­le­ o­pen­ba­re­ ver­voer­ land­wyd­ van­dié­ week­ af­ van­ 05:00­ tot­ 19:00­ toe­ge­laat­ word,­ on­der­he­wig­aan­ streng­ maat­re­ëls.­ Geen­ o­pen­ba­re­ ver­voer­word­ tus­sen­ 20:00­ en­ 05:00­ op­ die­ land­ se­paaie­ toe­ge­laat­ nie,­ en­ nie­mand­ mag­ o­pen­ba­re­ ver­voer­ge­bruik­ as­ hy/sy­ nie­ ’n­ mas­ker­ dra­ nie.

Bus­se­ sal­ toe­ge­laat­ word­ om­ 70%­ van­ hul­ ge­li­sen­si­eer­de­ka­pa­si­teit­ te­ ver­voer.

O­pen­ba­re­ ver­voer­ tus­sen­ 20:00­ en­ 05:00­ words­legs­ vir­ nood­saak­li­ke­ wer­kers­ toe­ge­laat.

Fe­li­ci­ty­ Pur­cha­se,­ Kaap­stad­ se­ bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­lid­vir­ ver­voer,­ sê­ men­se­ wat­ nie­ hul­ neus­ en­mond­ be­dek­ nie,­ sal­ nie­ in­ die­ MyCiTi-bus­se­ of­ mi­ni­bus­taxi’s­toe­ge­laat­ word­ nie.

“Daar­ sal­ ’n­ gra­sie­tyd­ van­ 19:00­ tot­ 20:00­ wees­vir­ be­stuur­ders­ om­ hul­ rei­se­ te­ vol­tooi­ en­ hul­ pas­sa­siers­af­ te­ laai.”

Pur­cha­se­ sê­ die­ MyCiTi-bus­diens­ sal­ ook­ daag­lik­stus­sen­ 05:00­ en­ 19:00­ in­ be­dryf­ wees­ en­ die­ laas­te­pas­sa­siers­ sal­ teen­ 20:00­ af­ge­laai­ word.

Die­ ske­du­les­ en­ roos­ters­ is­ aan­lyn­ be­skik­baar­ op­die­ MyCiTi-web­werf­ op­ www.myciti.org.za,­ of­ op­ dieMyCiTi-app,­ op­ Twitter­ by­ @MyCiTiBus,­ of­ deur­ diein­lig­ting­sen­trum­ by­ 0800­ 65­ 64­ 63­ te­ ska­kel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.