NFL-spe­ler, por­no-ster voel ve­re vir vi­rus

Die Burger - - 15 - – S­port­re­dak­sie

Ver­skeie­ sport­ster­re­ is­ die­ laas­te­ tyd­be­trap­ waar­ hul­le­ in­per­king-maat­re­ëls­ver­ont­ag­saam ,­ maar­ nog­nie­mand­ was­ sos­kaam­te­loos­ en­ a­strant­daar­oor­ soos­ die­ Amerikaans­e­ voet­bal­spe­ler­ Ro­quan­ S­mit h (fo­to)­ nie. News.com.au­be­rig­ S­mith­ het­saam­ met­ ’npor­no-ster­ par­ty­tjie­ge­hou­ en­fo­to’s­ op­ so­si­a­le­me­dia­ ge­deel.

Ont­sto­ke­ A­me­ri­ka­ners­be­skryf­die­ op­tre­de­ van­ S­mith­ (23),­ wat­ in­die­ NFL­ vir­ die­ C­hi­ca­go­ Be­ars­ speel,as­ “een­vou­dig­ i­di­o­ties”.

S­mith­ is­ min­ ge­pla­ en­ is­ af­ge­neem­waar­ vroue­ in­ bi­ki­ni’s­ al­ko­hol­ by­ sy­keel­ af­gooi,­ op­ ’n­ boot­ wat­ deur­ diePorn­hub-ster­ A­bel­la­ Dan­ger­ be­stuur­word.

Co­vid-19­ het­ meer­ as­ 69­ 000­ le­wen­sin­ A­me­ri­ka­ ge­ëis,­ met­ Il­li­nois–­ waar­ die­ Be­ars­ ge­se­te­lis­ –­ wat­ so­ver­ 2­ 559­ sterf­tes­aan­ge­meld­ het.­ S­mith­ bring­glo­ da­rem­ sy­ kant­om­ geld­ in­ te­sa­mel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.