Nu­we ti­pe siek­te steek kop uit by kin­ders

Die Burger - - 5 - Ja­na Marx

’n Nu­we ti­pe kin­der­siek­te wat er­ge koors, ont­ste­king en hart­kom­pli­ka­sies kan ver­oor­saak is by kin­ders ge­di­ag­no­seer wat aan Covid-19 bloot­ge­stel is.

In die me­die­se vak­tyd­skrif The Lan­cet word die siek­te voor­lo­pig pe­di­a­trie­se in­flam­ma­to­rie­se mul­ti­stel­sels­in­droom (PIMSTS) ge­noem, wat ty­de­lik met E­ars-CoV-2 ver­band hou.

E­ars-CoV-2 is die naam van die vi­rus wat Covid-19 ver­oor­saak.

Dit staan vir die twee­de ko­ro­na­vi­rus­stam wat erns­ti­ge a­ku­te res­pi­ra­to­rie­se sin­droom ver­oor­saak.

PIMS-TS is ge­di­ag­no­seer by kin­ders wat al­mal po­si­tief ge­toets is vir E­ars-CoV-2 of vir E­ars-CoV-2-teen­lig­gaam­pies.

Die nu­we siek­te se simp­to­me stem oor­een met dié van Ka­wa­sa­ki-sin­droom in kin­ders on­der vyf jaar.

Vol­gens die A­me­ri­kaan­se sen­trums vir siek­te­be­heer en -voor­ko­ming (CDC) is Ka­wa­sa­ki-sin­droom ’n koors­siek­te wat die vol­gen­de simp­to­me in­sluit: ’n vel­uit­slag, ge­swol­le han­de, voe­te en limf­klie­re in die nek, rooi oë en ir­ri­ta­sie en ont­ste­king in die keel, mond en lip­pe.

Bloed­va­ton­ste­king kan ook a­neu­ris­mes in die kroon­slag­aar ver­oor­saak, be­rig The Lan­cet.

Kin­ders wat hier­aan ly, kan boon­op in ’n Ka­wa­sa­ki-skok­toe­stand of ’n tok­sie­se skok­toe­stand in­gaan.

Die CDC het reeds be­paal slegs 1% tot 2% van al­le Co­vid19-ge­val­le in A­me­ri­ka, B­rit­tan­je, S­pan­je en I­ta­lië is kin­ders. Daar word eg­ter nou nu­we aan­dag aan kin­ders ge­skenk ná die jong­ste na­vor­sing.

Die re­de waar­om PIMS-TS so laat eers op­ge­spoor is, toon moont­lik die seld­saam­heid daar­van en hoe moei­lik dit is om nu­we, on­ge­wo­ne siek­tes in hier­die sta­di­um te i­den­ti­fi­seer om­dat ge­sond­heid­stel­sels fo­kus op Covid-19.

Dit kan eg­ter ook be­te­ken dat dié siek­te op Covid-19 as ’n soort post­ont­ste­king-in­flam­ma­sie­sin­droom volg.

Na­vor­sers het tien PIMS-TS­ge­val­le in Ber­ga­mo, I­ta­lië, be­stu­deer toe die Covid-19-pan­de­mie in dié land sy top­punt be­reik het.

Die kin­ders met dié nu­we toe­stand wat in ’n en­ke­le maand in I­ta­lië op­ge­te­ken is, was 30 keer meer as die aan­ge­mel­de Ka­wa­sa­ki-ge­val­le die voor­af­gaan­de vyf jaar.

Die kin­ders het meer of min­der simp­to­me van die Ka­wa­sa­ki-sin­droom ge­toon en van die kin­ders het in ’n skok­toe­stand in­ge­gaan.

Som­mi­ge van die kin­ders was ou­er as vyf jaar.

Twee van die tien kin­ders is voor­af po­si­tief ge­toets vir EarsCoV-2 en die an­der agt het al­mal E­ars-CoV-2-teen­lig­gaam­pies ge­had.

Pe­di­a­ters in B­rit­tan­je het vol­gens The Lan­cet ook ’n klein groe­pie kin­ders in kri­tie­ke­sorg­een­he­de be­han­del.

Som­mi­ge het a­neu­ris­mes in hul kroon­slag­a­re ge­had en an­der het lig­ter Ka­wa­sa­ki-ver­wan­te simp­to­me ge­toon.

Die Ka­wa­sa­ki-pa­si­ën­te was nie so siek soos die eer­ste groep nie en het op die no­di­ge be­han­de­ling ge­re­a­geer.

Al die kin­ders was voor­heen fiks en ge­sond.

Van die kin­ders het vol­gens

The Lan­cet di­rek­te bloot­stel­ling aan ge­sins­le­de met Covid-19 ge­had.

Reu­ters be­rig Fran­se na­vor­sers het Don­der­dag be­kend ge­maak dat 17 kin­ders oor ’n tyd­perk van twee we­ke in ’n hos­pi­taal in Pa­rys met Ka­wa­sa­ki­ver­wan­te simp­to­me op­ge­neem is, ter­wyl hul­le ge­woond is aan een ge­val el­ke twee we­ke.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.