24 uur

Die Burger - - 15 -

Ko­ro­na-kri­sis: Ki­wi’s se skrum­ghoe­roe ge­pos

Die­ fi­nan­si­ë­le­ kri­sis­ wat­ die­ wê­reld­ hard­ ge­tref­ het­ weens­ dieC o v id-19-pan­de­mie ,­het ­’ n­ groot­ naam­ in­ Nieu-See­landse­rug­by krin­ge­ook­ sy­ slag­of­fer­ ge­maak.

Mik e­ Cron­ (fo­to),­ die­ voor­ma­li­ge­ voor­spe­ler-af­rig­ter­ van­die­ Al l­ Blacks,­ is­ van­ sy­ kon­trak­ vry­ge­stel­ na­dat­ die­ Nieu-See­landse­Rug­by u­nie ­( N Z R )­50%­ van­ sy­ werk­ne­mers­ laat­ g aan­het .­ C r o n ­(65)­ se­ in­vloed­ op­ die­ spel­ in­ Nieu-See­land­ kan­nie­ be­twy­fel­ word­ nie­ en­ dié­ be­sluit­ sou­ se­ker­ een­wees­ wat­ di e­N Z R­ maar­ moei­lik­ ge­maak­ het .­ Di e­N Z R­en­ dié­ land­ se­ spe­lers ver­e­ni­ging­ het ­’ n­ maand­ ge­le­de­ in ­’ n­ ge­sa­ment­li­ke­ ver­kla­ring­ ge­sê­ hy­ vries­ so­wat­ R 275­ mil­joen ­( NS $25­ m ),­ of ­50%,­ van ­“voor­uit ge­skat­te­be­ste­ding­ op­ spe­lers ”­ om­ die­ fi­nan­si­ë­le­ in­vloed­ van­ die­ pan­de­mie­ te­ ab­sor­beer.

Cron,­ wat­ aan­ge­stel­ is­ in­ ’n­ deel­tyd­se­ pos­ as­ hulp­bron­af­rig­ter­ná­ hy­ sy­ vol­tyd­se­ pos­ by­ die­ All­ Blacks­ ver­laat­ het,is­ een­ van­ et­li­ke­ men­se,­ wat­ hul­ werk­ kwyt­ is.

Cron­ was­ tus­sen ­2004­ en ­2011­ die­ Al l­ Blacks­ se­ skrum -af­rig­ter ,­voor­dat­ hy­ tot ­2019­ as­ die­ voor­spe­ler af­rig­ter­ aan­ge­s­te­lis .­ Hy­ was­ be­trok­ke­ by­ die­ voor­be­rei­ding­ van­ die­ Al l­ B la c k s­in­ min­stens ­210­ toet­se­ en­ vier­ veld­tog­te­ in­ Wê­reld­be­ker rug­by toer­nooie .­– S­port re­dak­sie, S­tuff.co.nz

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.