V&A bloei

Die Burger - - 13 -

Die­ V& A­ Wa­ter­front­ in­ Kaap­stad­ is­ we­sen­lik­ deurC o v id -19­ ge­raak­ om­dat­ twee­der­des­ van­ sy­ net­to­in­kom­ste­ van­ die­ k­lein­han­del -­ en­ ho­tel sek­tor­ kom .Al­bei­ sek­to­re­ is­ baie­ af­hank­lik­ van­ bui­te­land­se­toe­ris­me .­ So­wat­ die­ helf­te­ van­ win­kels­ se­ ver­kop­eis­ aan­ toe­ris­te­ en­ tot ­80%­ van­ ho­tel be­soe­kers­ is­toe­ris­te .

Die­ k­lein­han­del -­ en­ ho­tel sek­tor­s e­ be­ta­lings­ wa s­in­ A­pril­ en­ van­dees­maand­ baie­ swak­ en­ die­be­ta­ling­ wat­ die­ he­le­ sen­trum­ ont­vang­ het ,­ maak­so­wat ­50%­ uit­ van­ die­ fak­tu­re­ wat­ uit­ge­stuur­ is.

Dit­sal­waar­skyn­lik­lank­neem­voor­dat­in­ter­na­si­o­na­le­toe­ris­me­weer­aan­die­gang­kom,­sê­Gro­wt­hpoint,­wat­’n­groot­be­lang­in­die­win­kel­sen­trum­het.­Suid-A­fri­ka­ners­sal­on­ge­twy­feld­bai­e­ar­mer­uit­die­kri­sis­kom­weens­af­leg­gings­en­geen­bo­nus­se­nie­en­om­dat­die­aan­deel­op­sies­van­per­so­neel­baie­min­der­werd­is­en­’n­vin­ni­ge­her­ste­lin­plaas­li­ke­toe­ris­me­is­dus­ook­on­waar­skyn­lik.

In­ A­pril­ is­ af­slag­ van­ R 19­ mil­joen­ aan­ V& A-huur­ders­ ge­gee­ en­ van­dees­maand ­­ R 7mil­joen­ se­ af­slag .­ Die­ sy­fers­ is­ nie­ by­ die­ ge­noem­de­ af­slag­ aan­ die­ k­lein­han­del sek­tor­ in­ge­sluit­ nie .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.