Twee stel­le re­ëls geld nou

Die Burger - - 9 - NIKKI MA­LAN in­fo@dhm­law.co.za

Ons het die laas­te tyd ver­skeie navrae ont­vang oor deel­ti­tel­ske­mas se al­ge­me­ne jaarvergad­erings wat ge­du­ren­de die na­si­o­na­le in­per­king ge­hou moet word.

In­ge­vol­ge die ramp­be­stuurs­wet en -re­gu­la­sies wat nou geld, mag men­se slegs vir spe­si­fie­ke re­des hul wo­ning ver­laat – soos om on­der meer bin­ne die vas­ge­stel­de ure te gaan oe­fen, om win­kel toe te gaan om kos te koop en om ’n werk te ver­rig wat in­ge­vol­ge die vlak 4-be­per­kings toe­ge­laat word.

Daar­be­ne­wens word die sa­me­koms van men­se slegs in baie spe­si­fie­ke ge­val­le toe­ge­laat – vir be­graf­nis­doel­ein­des, by­voor­beeld.

Die fi­sie­ke by­een­koms van le­de, met die doel om die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring vir deel­ti­tel- en an­der ske­mas te vol­trek, word dus nog ver­bied.

Soos jul­le reeds weet moet die le­de en trus­tees van ’n deel­ti­tel­ske­ma bin­ne die raam­werk van be­staan­de wet­ge­wing en re­gu­la­sies op­tree.

Ons moet dus vas­stel wat die wet be­paal en of daar ma­nie­re is om bin­ne die raam­werk van die wet en re­gu­la­sies steeds ’n deel­ti­tel­ske­ma se no­di­ge be­sig­heid af te han­del.

Wat hier­op gaan volg is, soos al­tyd, ge­ba­seer op die stan­daard­re­ëls vir deel­ti­tels. As daar an­der re­ëls by jou ske­ma ge­ïn­kor­po­reer is, sal dit no­dig wees om eers se­ker te maak wat jou ske­ma se re­ëls spe­si­fiek be­paal.

In­ge­vol­ge be­stuurs­re­ël 17(1)

moet die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring bin­ne vier maan­de ge­hou word na­dat die ske­ma se geld­jaar ge­ëin­dig het.

Die be­stuurs­re­ëls be­paal dat die geld­jaar van die eer­ste dag van Ok­to­ber tot die laas­te dag van Sep­tem­ber duur – ten­sy die le­de van die regs­per­soon an­ders op ’n al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring be­paal.

Dit is re­de­lik al­ge­meen dat le­de soms be­sluit om

die geld­jaar van

1 Maart tot ein­de Fe­bru­a­rie te laat strek, of van 1 Ja­nu­a­rie tot ein­de De­sem­ber.

Re­ël 17(10) be­paal weer dat ’n regs­per­soon re­ë­lings mag tref dat die by­wo­ning van ’n al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring per te­le­foon of by wy­se van e­ni­ge an­der me­to­de mag ge­skied, mits dit:

(a) toeganklik vir al­le per­so­ne is wat ge­reg­tig is om die ver­ga­de­ring by te woon;

(b) al­le per­so­ne wat aan die ver­ga­de­ring deel­neem, toe­laat om ge­du­ren­de die ver­ga­de­ring met me­kaar te kom­mu­ni­keer; en

(c) die voor­sit­ter toe­laat om met re­de­li­ke se­ker­heid die i­den­ti­teit van deel­ne­mers te kan vas­stel.

In­ge­vol­ge re­ël 17(11) word al­le per­so­ne wat só ’n ver­ga­de­ring by­woon, ge­ag as om teen­woor­dig by die ver­ga­de­ring te wees.

Hier­die be­pa­lings is se­ker­lik ’n lig in ’n an­der­sins don­ker ton­nel vir baie trus­tees. In­dien jou deel­ti­tel­ske­ma aan die voor­waar­des soos hier­bo ver­meld kan vol­doen,

sal dit tot voor­ge­wings, deel van al die ei­e­naars wees om die nuwe geld­jaar met ’n goed­ge­keur­de be­gro­ting en af­ge­han­del­de sa­ke af te skop.

Daar is ver­skeie e­lek­tro­nie­se plat­forms wat voor­sie­ning vir hier­die ti­pe ver­ga­de­rings maak, maar of dit prak­ties moont­lik sal wees om die ver­ga­de­ring daar­op aan te bied, sal on­der meer van die groot­te van jou deel­ti­tel­ske­ma af­hang.

Die nor­ma­le re­ëls vir al­ge­me­ne ver­ga­de­rings in ter­me van ken­nis­k­wo­rums en­so­voorts sal steeds geld.

Maar hoe ge­maak as dit nie moont­lik is om in die in­per­kings­tyd ’n ken­nis­ge­wing vir die ver­ga­de­ring uit te reik nie?

Re­ël 15(2) be­paal dat e­ni­ge per­soon wat ge­reg­tig daar­op is om ken­nis van ’n ver­ga­de­ring te ont­vang, af­stand van daar­die reg kan doen deur die regs­per­soon skrif­te­lik in ken­nis te stel.

Hier­die per­soon kan ook e­ni­ge tyd weer op die­self­de wy­se die af­stand­doe­ning te­rug­trek.

Waar meer as een per­soon ’n stem­reg deel, moet al­le so­da­ni­ge per­so­ne dan die af­stand­doe­ning en te­rug­trek­king van hul reg op ken­nis­ge­wing on­der­te­ken.

Waar die u­nie­ke aard van ’n deel­ti­tel­ske­ma eg­ter nie vir ’n e­lek­tro­nie­se ver­ga­de­ring voor­sie­ning maak nie, moet die trus­tees an­der moont­lik­he­de on­der­soek.

In só ’n ge­val kan re­ël 17(2) van hulp wees. Dié re­ël be­paal dat die regs­per­soon nie ’n al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring hoef te hou nie in­dien al­le le­de bin­ne een maand van die ein­de van die geld­jaar skrif­te­lik af­stand doen van die reg om die ver­ga­de­ring te hou – en skrif­te­lik toe­stem tot al­le mo­sies wat han­del oor al die sa­ke-i­tems wat op die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring vol­trek moet word.

In­dien trus­tees hul­le eg­ter in ’n po­si­sie be­vind waar meer as ’n maand ver­loop het se­dert die ein­de van die geld­jaar en dit nie moont­lik is om e­lek­tro­nie­se ver­ga­de­rings te hou nie, moet hul­le ver­kies­lik in oor­leg met hul be­stuurs­a­gent al­ter­na­tie­we vir die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring oor­weeg.

Dit mag no­dig wees om regs­hulp in te win om se­ker te maak dat hul­le bin­ne die raam­werk van hul re­ëls, so­wel as die na­si­o­na­le in­per­king, han­del.

Ons al­mal ver­staan dat die in­per­king baie on­se­ker­he­de voor die deu­re van le­de en trus­tees plaas – nie net so­ver dit ske­ma­be­wo­ning en -be­stuur aan­gaan nie, maar ook ten op­sig­te van per­soon­li­ke uit­da­gings wat hier­uit mag voort­spruit.

Dit is ’n u­nie­ke si­tu­a­sie wat ho­pe­lik nie te lank sal voort­duur nie. Hou moed en bly tog vei­lig in hier­die tyd.

‘‘ Waar die u­nie­ke aard van ’n deel­ti­tel­ske­ma eg­ter nie vir ’n e­lek­tro­nie­se ver­ga­de­ring voor­sie­ning maak nie, moet die trus­tees an­der moont­lik­he­de on­der­soek.

Il­lus­tra­sie: ISTOCK

■ Ma­lan is ’n pro­ku­reur ver­bon­de aan Du P­les­sis Hofmeyr Ma­lan Ing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.