Werk­ge­wers ver­ant­woor­de­lik vir vei­lig­heid – selfs as jy tuis werk

Die Burger - - 16 - Pe­trus­ Mal­her­be

Werk­ge­wers word wet­lik ver­plig om ’n vei­li­ge werk­om­ge­wing te skep, selfs al werk al hul werk­ne­mers of die mees­te tans van die huis af.

In­ge­vol­ge die Wet op Be­roeps­vei­lig­heid-en-ge­sond­heid moet el­ke werk­ge­wer, so­ver dit re­de­li­ker­wys uit­voer­baar is, sorg vir ’n werk­om­ge­wing wat vei­lig is en nie die ge­sond­heid van die werk­ne­mer in ge­vaar stel nie, sê Ts­ho­lo­fe­lo Mofo­keng en M­ba­lenhle N­ko­si, al­bei ken­ners op die ge­bied van be­roeps­vei­lig­heid en -ge­sond­heid by Web­ber Went­zel.

Vol­gens hul­le is daar niks in die wet­li­ke be­skry­wing van die term “werk­plek” wat ’n per­soon­li­ke wo­ning uit­sluit nie.

E­wen­eens word die term “per­seel” breed­voe­rig ge­de­fi­ni­eer as “e­ni­ge ge­bou, voer­tuig, vaar­tuig, trein of vlieg­tuig”.

“Dis dus dui­de­lik dat die wet voor­sie­ning maak vir werk­ne­mers wat van e­ni­ge plek af werk, on­ge­ag die per­seel.”

Hoe­ kan­ werk­ge­wers­ hul­ werk­ne­mer­sin­ hul­ eie­ hui­se­ be­skerm?

“Die werk­ge­wer kan nie ri­si­ko’s i­den­ti­fi­seer of be­heer uit­oe­fen om die ri­si­ko’s en ge­va­re bui­te sy eie per­seel te ver­min­der nie.”

Wat ’n werk­ge­wer wel kan doen, is om te sorg dat werk­ne­mers al­les moont­lik het om be­hoor­lik van die huis af te kan werk.

Dit sluit in die ver­skaf­fing van er­go­no­mie­se toe­rus­ting, soos ’n be­hoor­li­ke les­se­naar en kan­toor­stoel.

Werk­ne­mers moet ook in­ge­lig word oor die be­lang­rik­heid daar­van om in ’n goed ge­ven­ti­leer­de ver­trek met goeie be­lig­ting te werk.

Kan­ ek­ eis­ as­ ek­ tuis­ seer­kry?

Krag­tens wet­ge­wing kan ’n werk­ne­mer of ’n fa­mi­lie­lid ’n ver­goe­dings­eis in­dien as die werk­ne­mer in die ver­rig­ting van sy werk seer­kry of selfs sterf.

Ho­we skenk nie so­veel aan­dag aan waar die on­ge­luk ge­beur het nie, maar wel of dit plaas­ge­vind het ter­wyl die werk­ne­mer sy dag­taak ver­rig het. Sou jy dus in jou tuis­kan­toor seer­kry, moet dit in die uit­voe­ring van jou plig­te ge­beur het.

Om­dat al hoe meer on­der­ne­mings di­gi­taal skuif en al hoe meer werk­ne­mers van die huis af werk, ver­wag hul­le dat die re­gu­la­sies oor wer­kers se vei­lig­heid tuis bin­ne­kort ge­wy­sig sal word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.