Die Burger

Nu­we ei­e­naar van KWV se La Con­cor­de-ge­bou het groot plan­ne

- Nel­lie­ Brand-Jon­ker

Die his­to­rie­se La Con­cor­de-ge­bou in die Paarl wat de­ka­des lank KWV se hoof­kan­toor was, het ’n nu­we ei­e­naar.

Dié ge­bou en an­der ba­tes, soos KWV se kuns­ver­sa­me­ling en La­bo­rie, is nie saam met sy be­dryfs­ba­tes in 2016 aan die Va­sa­ri-groep ver­koop nie. Die han­dels­naam is wel saam na dié groep.

Die ge­bou het on­langs ’n nu­we ei­e­naar ge­kry – Gif­lo, ’n ei­en­doms­ont­wik­ke­lings­groep.

Vol­gens Mi­chiel S­char­rig­hui­sen, di­rek­teur en me­de-ei­e­naar van Gif­lo, word hul hoof­kan­toor reeds ses jaar in La Con­cor­de ge­huis­ves. Hy sê hul­le het groot plan­ne vir die ge­bou. Dit gaan op­ge­knap word om die er­fe­nis te be­waar, maar ter­self­der­tyd gaan dit ge­mo­der­ni­seer word.

“Dit bor­rel van po­ten­si­aal,” sê S­char­rig­hui­sen in ’n ver­kla­ring.

Die op­drag vir die bou van La Con­cor­de is in 1953 ge­gee en die ge­bou is in 1958 vol­tooi. Dit het die be­lang­rik­heid van die wyn-en-bran­de­wyn­be­dryf in die Bo­land weer­spie­ël, sê S­char­rig­hui­sen.

La Con­cor­de is op ’n per­seel van 25 000 m2 ge­leë. Die in­druk­wek­ken­de in­gang ver­toon drie ge­wels wat deur die S­paan­se beeld­hou­er Flo­ren­cio Cu­ai­ran ont­werp is.

Die ge­bou het lang gan­ge en hoë pla­fon­ne en ’n koe­pel­vor­mi­ge voor­por­taal wat met mo­sa­ïek ver­sier is. Daar is ko­per­re­lings op die trap­pe en ko­per­hand­vat­sels is o­ral aan­ge­bring.

Die ge­bou het plek vir meer as 40 huur­ders vir kan­to­re van 17 m2 tot 1 300 m2. Re­de­lik baie van dié plek staan leeg.

S­char­rig­hui­sen sê in die fleur van KWV se le­we het die ei­en­dom sport­ge­rie­we, soos muur­bal­ba­ne en ’n swem­bad, ge­had, maar dit het in on­bruik ver­val. Gif­lo gaan nu­we, mo­der­ne ge­rie­we ont­wik­kel as deel van die her­ont­wik­ke­ling.

“Weens die groot­te van die ge­bou maak dit sin om ’n ver­skei­den­heid van ge­rie­we te bied om aan huur­ders ’n be­ter er­va­ring te gee.”

Die be­staan­de ka­fe­te­ria en kof­fie­win­kel word eers be­hou.

Die plan­ne sluit in dat ’n oe­fen­plek, bê­re­plek vir fiet­se, stort­ge­rie­we en ’n braai­plek op die dak by­ge­voeg word, al­dus S­char­rig­hui­sen.

 ??  ??
 ??  ?? La­ Con­cor­de­ is­ 62­ jaar­ oud­ en­ het­ er­fe­nis­sta­tus.­ Al­ die­ ver­an­de­rin­ge­ wat­ deur­ sy­ nu­we­ ei­e­naar­ be­plan­ word,­ word­ deur­ die­ plaas­li­ke­ er­fe­nis­ver­e­ni­gin­gen­ die­ Dra­ken­stein-er­fe­nis­raad­ goed­ge­keur.­ ­
La­ Con­cor­de­ is­ 62­ jaar­ oud­ en­ het­ er­fe­nis­sta­tus.­ Al­ die­ ver­an­de­rin­ge­ wat­ deur­ sy­ nu­we­ ei­e­naar­ be­plan­ word,­ word­ deur­ die­ plaas­li­ke­ er­fe­nis­ver­e­ni­gin­gen­ die­ Dra­ken­stein-er­fe­nis­raad­ goed­ge­keur.­ ­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa