Kinders luis­ter op Wêreld-lees­dag

District Mail - - SKOLE / SCHOOLS -

Die­ bib­lio­teek­ in­ Sir­ Lowry’s­ Pas s­ het­ verlede­ Don­derdag­ Wêreld lees d ag­saam­ met­ die­ graad ­1 leerder­svan­ die­ Sir­ Lowry’s­ Pas s­ Primêre­ Skool­ gevier .­ Hulle­ het­ Afrikaanse­ en­ En­gelse­ sto­ries­ vir­ die­ kinders­ voorgelees .­ In­ die­ mid­del­agter­ sit­ El­ize­ d u­P les sis ­( bib­liotekaris )­ en­ Ash­ley­ Lawrence ­( as­sis­tent bib­liotekaris )­ tussen­ die­ kinders .­­­­­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.