Dít was on­aan­ge­name lees

District Mail - - HOOFARTIKE­LBLAD LEADER PAGE -

Ek koop elke Don­derdag die Distrik­sPos en kan nie wag om dit te be­gin lees nie. Verlede week was egter vir my ’n baie on­aan­ge­name er­var­ing om die ko­er­ant te lees.

Die ar­tikel van [die rubriek­skry­wer] Terzel Ras­mus-Wil­liams, “Let us be frank about racism”, was om van siek te word (Distrik­sPos, 5 Maart). Sy haal aan oor wat die Amerikaans­e skry­wer Ta-Ne­hisi Coates geskryf het en dat sy met hom saam­stem. En dan net daarna sê sy, en ek haal aan: “Some, but def­i­nitely not all, white peo­ple are evil racist bod­ies walk­ing this earth. But there are those who pre­sume to think that most sig­nif­i­cant spa­ces and places be­long to them.”

Ek was nog nooit in my lewe ras­sisties nie en sal ook nooit kan wees nie. Van my kinders se beste vriende is an­der­skleuriges, maar hier be­gin ek ras­sisme in ’n an­der lig sien. Ek het die moeite ge­doen om die k-wo­ord te gaan naslaan en ek het soveel betekeniss­e gekry. So, eint­lik kan wit mense ook die k-wo­ord toeges­nou word, want een van die vele betekeniss­e is dis­be­liever of non be­liever.

In die 16de eeu het Jo­hannes Leo Africanus (Ber­ber An­dalusi), ge­bore alHasan ibn Muham­mad al-Waz­zan, gepraat van “ne­groes” of “cafri” wat hy gesê het een van die vyf bevolk­ings­groepe in Afrika was, wat baie mense daardie jare gedink het van die Jode afkom­stig is.

Nog ’n in­ter­es­sante ding is die kaf­fir lime, ’n sitrusvrug wat in Suid-Asië voorkom en waar­van die naam na makrut lime ve­ran­der is. Wan­neer ek “boertjie”, “whitey” of “spook” ge­noem word, word ek nie kwaad nie. Ek is trots op waar ek van­daan kom en wie ek is. Nie alles wat ver­keerd geloop het in hierdie land kan op die sk­ouers van Jan van Riebeeck en die res van die blanke volk geplaas word nie.

Gaan doen na­vors­ing oor wat die Britte aan ons boere en wit­mense in ons eie land ge­doen het. Jong kinders be­toog, gooi klip, brand geboue af en moor, want hulle word geleer van geskiede­nis, maar ’n ver­draaide geskiede­nis. Net soos wat die skry­wer sê an­der­skleurige kinders in skole voel skaam en min­der­waardig, net so voel ons kinders kwaad en op­standig as ons Afrikaner-boere, van wie hulle dalk fam­i­lie kon wees, gemar­tel en ver­moor word.

Die stelling oor “white peo­ple are evil racist bod­ies walk­ing this earth”, (o, ja sy het darem gesê nie al­mal nie), is klaar ’n ras­sistiese aan­merk­ing en dit kom my as ’n trotse wit per­soon te na.

As sy wil praat van evil moet sy kyk na ho­eveel wit boere ver­moor word vir niks; ho­eveel kinders van enige kleur ver­moor word; ho­eveel vroue ver­moor word. Dit noem ek evil.

Wan­neer blikkies by ver­keer­sligte geskud word vir sport­to­ere of enige an­der rede, is die wit mense se geld goed ge­noeg. Dan is ons nie evil nie.

Hierdie uit­lat­ing gaan nie daar ge­los word nie en ek dink as ons wil hê ras­sisme moet ve­ran­der, moet hierdie soort uit­lat­ings gestop word en dié wat dit ge­doen het, moet die gevolge dra. Al is ek net een per­soon uit al­mal wat iets oor hierdie ar­tikel doen, is dit goed ge­noeg vir my, want net soos die res van die bevolk­ing in Suid-Afrika, ongeag ras, staan ek nou op vir my mense.

Natasha, E-POS

Terzel Ras­mus-Wil­liams is ’n on­afhank­like rubriek­skry­wer met ’n spe­siale be­lang­stelling in vrouek­wessies en gelykheid. Sy is tans be­sig met haar LLBs­tudie en lewer een keer per maand ’n redak­sionele by­drae in Distrik­sPos. Kwessies wat deur die skry­wer deur mid­del van haar In Con­tro­versy-rubriek be­spreek word, is haar mening en nie dié van Distrik­sPos nie. – Red.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.