Oud­bankier­lei­nou

District Mail - - BUSINESS MAIL -

Die gewoel en gew­er­skaf van New York se be­leg­gings­bankwêreld het plek gemaak vir San Fran­cisco se gol­wende heuwels en staproetes en dié plek geword waar hy be­sef het dat hy sakeon­derne­m­ings wil bou wat die poten­si­aal het om mense se lewe op groot skaal posi­tief te beïn­vloed.

“Ek glo elke on­derne­m­ing moet ’n sosiale gewete hê,” sê Joshua Romisher, wat pas aanges­tel is as die Ned­bankUniver­siteit Stel­len­bosch LaunchLab se uitvo­erende hoof.

Die LaunchLab is die US se be­sighei­dsinku­ba­tor vir nuwe maatskap­pye (start-ups) wat voort­spruit uit die plaaslike en­trepreneur­iese eko­sis­teem. Romisher is egter van plan om die LaunchLab van­jaar vir maatskap­pye reg oor Afrika oop te stel, en dit is geen won­der dat sy per­soon­like missie “im­pak op skaal” is nie.

In­novus, die US se in­nover­ingsafdel­ing, het LaunchLab ges­tig. Saam met sy aanstellin­g bring Romisher ’n dekade se er­var­ing in hoof­saak­lik skuld­kap­i­taal­markte by Credit Suisse Se­cu­ri­ties in New York en San Fran­cisco.

Hy het midde-in die fi­nan­siële kri­sis van 2008 gehelp om Braver Stearn, ’n in­nov­erende han­del­splat­form vir jong op­komende maatskap­pye, te ves­tig. Sy ban­kloop­baan het hom na San Fran­cisco gelei, waar hy ’n deurslagge­wende rol vervul het om ’n wins­gewende een­heid van die bank te laat groei. Uit­stap­pies na Sil­i­con Val­ley het sy ver­beeld­ing aange­gryp en sy be­lang­stelling geprikkel om kap­i­tal­isme te ge­bruik om kri­tiese glob­ale prob­leme op te los.

“Sil­i­con Val­ley is ’n kookpot van dinge wat jy nodig het om ’n on­derne­m­ing mee te be­gin. Dit het ’n eko­sis­teem van kundi­ges en teg­niese bronne – ’n plek van in­nover­ing.”

Romisher het die bankwese in 2012 ver­laat om sy meesters­graad in bestuur aan die Univer­siteit van

Stan­ford te voltooi.

Hier het hy die vaardighed­e on­twikkel om on­derne­m­ings te bou wat die poten­si­aal het om miljoene mense posi­tief te beïn­vloed. Sy fokus was op skoon en­ergie, want hy glo omgew­ingsim­pak is die mees kri­tiese uitdag­ing van ons tyd en is ’n prob­leem wat deur die in­nov­erende pri­vate sek­tor opge­los kan word.

Romisher het die afge­lope ses jaar verskeie on­derne­m­ings in tien lande suid van die Sa­hara op die been help bring. In hierdie tyd het hy meer as $250 miljoen van talle be­leg­gings­groepe in­ge­samel om nuwe on­derne­m­ings te fi­nan­sier.

“Die meeste mense in Afrika sal nooit aan ’n tra­di­sionele elek­trisiteit­snetwerk gekop­pel word nie. Hulle sal van die be­gin af hul en­ergie van sonkrag ont­vang. Op die­selfde wyse het die meeste mense in Afrika nooit ’n land­lyn er­vaar nie. Hul eerste en enig­ste manier van kom­mu­nikasie was ’n self­oon.”

Romisher meen miljoene mense in Afrika ge­bruik steeds keroseen om te kook en kerse vir lig. Hulle asem daagliks giftige rook in. Hy was die fi­nan­siële hoof van ’n nuwe maatskappy wat ver­spreide sonen­ergie aan meer as 500 000 kliënte in lan­de­like ge­biede met ’n lae inkom­ste in ses lande ver­skaf het. Hulle was meestal boere, en dit was net die be­gin.

“Ons het ’n lening aan die kliënt toeges­taan om sonen­ergie in sy of haar huis te in­stalleer. Saam met die lening het die hui­seien­aar meteens ’n kredi­et­geskiede­nis, dus kon ons ook ’n fi­nan­siële pro­duk aan­bied wat vir skool­geld of ’n be­graf­nis kan be­taal, en op hierdie manier sy of haar likiditeit­sprob­leme help op­los,” ver­tel Romisher. “Ons missie was om pro­dukte en di­en­ste te ver­skaf wat mense se lewe sal ve­ran­der.”

Vir Romisher is sosi­aal en be­sigheid een en die­selfde. “Goeie be­sighede moet sosi­aal wees en sosiale on­derne­m­ings moet ’n be­sigheid wees. Vir vol­houbaarhei­d moet dit ook vir wins­be­jag wees.”

Hy glo te midde van on­twrigt­ing is daar al­tyd geleen­thede. Romisher beskou die uitdag­ings wat Suid-Afrika in die gesig staar as geleen­thede vir en­trepreneur­s om die rol van be­sigheid te heroor­weeg.

Hy sien die LaunchLab as ’n ver­hoog waarheen en­trepreneur­s hul idees kan bring en waar dit dan in ’n vol­houbare, lewensvera­n­derende on­derne­m­ing gevorm kan word.

“LaunchLab sal die plek wees waar en­trepreneur­s en hul toegewyde spanne kan saamw­erk en kreatiewe foute kan maak. Dit is op hierdie punt dat geldin­samel­ing in die pren­tjie kom; so kry die en­trepreneur­s en die be­leg­gers ’n kans om mekaar te ont­moet. Die LaunchLab sal ook kri­tieke di­en­ste aan maatskap­pye bied, soos geldin­samel­ing en die verkry­ging van tal­entvolle werkne­mers. Met hierdie funksies uit die weg geruim, sal die en­trepreneur­s dan ongedeerd op hul pro­dukte en kliënte kan fokus.”

Romisher meen dat LaunchLab die plat­form is wat nood­saak­like di­en­ste moet bied en be­lan­grike verbin­tenisse (plaaslik en in­ter­na­sion­aal) moet smee vir die jong maatskap­pye van die toekoms. “Hierdie maatskap­pye sal kri­tieke sosiale kwessies op­los, werkskep­ping aandryf en die vol­gende gen­erasie leiers uit Afrika oplewer,” het Romisher gesê.

Joshua­ Romisher­ is­ pasas­ Ned­bank­ US­ Launch-Lab­ se­ uitvo­erende­ hoofaanges­tel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.