Vlam­me­hel eis 5-jarige se­un­tjie

District Mail - - VOORBLAD - Jamey Gor­don

Die polisie het ’n geregte­like doo­d­son­der­soek in­ges­tel na­dat ’n kleuter die afge­lope naweek in ’n brand in Sir Lowry’s Pass dood is.

Dié voor­val het Sa­ter­dag (21 Maart) in die vroeë oggen­dure plaas­gevind en die lewe van die vyf­jarige Tayrese Pi­etersen geëis.

Sy 36-jarige ma, Geraldine, is met ern­stige brand­wonde gehos­pi­taliseer en sy twee­jarige sustertjie is van ’n vlam­me­hel gered.

Sers. Suzan Jan­tjies, ’n wo­ord­vo­erder van die Som­er­set-Wes-polisie, sê lede het om Sa­ter­dag 03:20 op die voor­val gereageer. Nood­di­en­ste was reeds op die toneel waar ’n brand glo by ’n Wendy­huis in Van Aarde­straat, Sun City, uit­ge­breek het.

Vol­gens Jer­maine Carelse, ’n wo­ord­vo­erder van die Stad Kaap­stad se brandweer- en red­dings­di­en­ste, is brandbe­stry­ders om 02:38 na die toneel ont­bied.

Tayrese se bedroefde ouma, Sara Steyn, wat ook op die perseel woon, het ver­tel haar dogter en twee van haar vier kinders was in die houthuisie toe die brand ontstaan het. Sy ver­moed dat ’n bran­dende kers moont­lik omgeval en haar dogter in­ges­luimer het.

Vol­gens ’n mede-in­woner en bu­urt­waglid het Steyn na haar gehard­loop om hulp te vra.

“Ons het met die hulp van an­der in­won­ers en bu­urt­wa­glede em­mers met wa­ter vol­ge­maak en tu­inslange nader gesleep, maar ons pogings om die brand te blus, het mis­luk. Die vlamme was reeds hoog,” het die in­woner gesê.

“Geraldine het daarin ges­laag om met haar twee­jarige dogtertjie van die brand te ontsnap. Sy het terugge­draai om haar se­un­tjie te red, maar dit was tev­ergeefs.”

Carelse het gesê: “Die vrou, wat brand­wonde in die voor­val opge­doen het, is op die toneel be­han­del vo­or­dat sy na ’n nabygeleë hos­pi­taal ver­voer is. Die brand is om 03:33 geblus en die toneel is aan die polisie se foren­siese een­heid oorhandig.”

Vol­gens Steyn het Geraldine derde­graadse brand­wonde oor 90 persent van haar lig­gaam opge­doen en sy is Sond­a­goggend na die Tyger­berg-hos­pi­taal vir gespe­sialiseerd­e me­diese be­han­del­ing oorge­plaas.

“Die tragiese voor­val was ’n groot skok en so on­ver­wags. Geraldine veg om haar lewe ter­wyl sy die werk­likheid dat haar se­un­tjie nie meer met ons is nie, moet ver­w­erk.”

Die ver­plet­terde grootouer het soete herin­ner­inge van Tayrese gedeel en ver­tel hoe sy hom nog Vryda­gaand ná ’n dag se speel met ’n toe­brood­jie vir die hol kol op sy maag bed­erf het. Sy het voorts ver­tel hy en sy ma het nog saam met haar tot kort voor mid­der­nag tele­visie gekyk vo­or­dat hulle gaan inkruip het.

“Hy was ’n be­sige kind wat baie gepraat het. Jy het ge­weet wan­neer hy honger was en hy kon jou mooi sê wat hy wou hê om te eet: ‘Ouma, ek wil tee hê’, het hy dik­wels geskree. En o, het hy nou gehou van brood met vet! Hy het gespeel en gelag en was vir ure ver­maak deur die pop­pi­etjies op die tele­visie,” het sy gesê.

“Ek is stukkend, maar ek moet sterk staan vir my dogter en haar kinders.”

Stuart Pringle, die sub­raad 24-voor­sit­ter en wyk 84-raad­slid, het in die lig van die voor­val gesê dit is al­tyd tra­gies wan­neer die dood in­tree – ve­ral as ’n kind se lewe geëis is. Pringle het so­dra hy van die voor­val uit­gevind en beves­tig het dat nood­di­en­ste ont­bied en op die toneel is, ’n bood­skap met ’n ver­soek om hulp en on­der­s­te­un­ing op What­sApp-groepe van verskeie plaaslike bu­urt­wagte asook Facebook uit­ges­tuur, en is stomges­laan deur die reak­sie.

“Die Sir Lowry’s Pass-bu­urt­wag en Farm Watch reageer al­tyd op sulke voor­valle deur die gemeen­skap te mo­biliseer. In hi­erdie geval het an­der bu­urt­wagte in die Helder­berg, soos Som­er­set-Wes, ook be­trokke ger­aak in die opruim­ingsproses en ver­samel­ing van skenk­ings vir die geaf­fek­teerde fam­i­lie,” het Pringle gesê.

“Dit is op die oomb­lik baie rof vir al­mal met die Covid-19-in­perk­ing, maar die gemeen­skaps­gees wat ek gesien het te midde van die tragiese ver­lies van ’n kind en die on­der­s­te­un­ing en vrien­de­likheid van in­won­ers was on­gelooflik oph­ef­fend en baie in­spir­erend.”

Lede van die Som­er­set-Wes-gemeen­skap­spolisiëri­ngs­fo­rum het ook hul on­der­s­te­un­ing aange­bied. Ellen Esau, skakel­beampte vir die GPF, het gesê sy en an­der lede het on­mid­del­lik ak­sie ge­neem toe hulle die tragiese nuus dat ’n gemeen­skap­skind doo­dge­brand het, ont­vang het.

“Om van die tragiese voor­val te hoor en die ver­woes­tende nagevolge te aan­skou, is hartverske­urend. Ons het natu­ur­lik verplig gevoel om nie net ’n hand te ver­leen met die opruim­ing van die brand­toneel nie, maar ook in die geaf­fek­teerde fam­i­lie se lewe. Ons het dade­lik werk daar­van gemaak om skenk­ings soos klere, skoene, kos en for­mulemelk vir die gewonde moeder se peuter wat nog geborsvoed word, in te samel,” het Esau gesê.

Vol­gens Jan­tjies het Ja­col­ize Fleis­chmann, die Som­er­set-Wes-polisie se stasiebeve­lvo­erder, ’n kan­toor van die satel­liet-polisiekan­toor in Sir Lowry’s Pass toegeken as ’n aflaaipunt vir skenk­ings wat deur lede van die Sir Lowry’s Pass-bu­urt­wag bestuur word.

Distrik­sPos het ’n navraag aan die Stad Kaap­stad se ramp- en risikobest­uur ges­tuur, maar geen terugvoer is teen druk­tyd ont­vang nie.

Emily Stewart van Emily’s Playschool, waar Tayrese as kleuter aan die be­gin van die akademiese jaar ver­welkom is, het haar mede­lye met sy fam­i­lie gedeel. “Tayrese was ’n stil gees en ned­erige en liefde­volle kind. Hy was nie net ’n aan­ge­name kleuter nie, maar ’n ple­sier om by ons te hê. Sy ver­lies laat ’n groot leemte en hy sal ver­skrik­lik baie gemis word,” het Stewart gesê.

Vol­gens Stewart bied die skool sy on­der­s­te­un­ing deur na die spy­se­nier­ing vir die be­graf­nis om te sien.

Vol­gens die fam­i­lielede van Tayrese word be­grafnis­reëlings nog ge­tref.

Tayrese word oor­leef deur sy ma, ouma en drie sibbe van 16, 10 en twee jaar.

Bu­urt­wa­glede en mede-in­won­ers be­sig met die opruim­ing. Die brand het die lewe van Tayrese Pi­etersen (5, inset) geëis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.