District Mail

Taakspan sal row­ers jag

- Jamey Gor­don Entertainment · Namibia

’n Proak­tiewe spe­siale taakspan is aanges­tel om gewapende row­ers, wat on­der meer klein­hoewes en gaste­huise in die El­gi­nomgew­ing teis­ter, aan te keer.

Dít is vol­gens brig. Dono­van Heil­bron, Over­berg­polisiek­lus­ter se bevelvo­erder, en kom na­dat ’n in­woner en werkne­mer van ’n boetiekap­pelplaas haar­self tot die ko­er­ant gewend het oor ’n vlaag “aan­valle” waaron­der die El­gin-boerege­meen­skap gebuk gaan.

Die bekom­merde gemeen­skap­slid is van mening dat daar amper week­liks ’n voor­val in die El­gin-vallei is. Die plaas waarop die in­woner woon, is byna drie weke gelede deur vier gewapende mans met klap­musse geteiken.

“Dit is nie die eerste voor­val nie; die week voor dit is Oneiric-wyn­plaas se eien­aars ook aangeval en net verlede week Rock­haven se eien­aars – al­tyd ’n gewapende groep van vier tot ses mans met klap­musse en wapens.

“Maar die laaste strooi wat die kameel se rug ge­breek het, is die aan­val op South Hill, ook ’n wyn­plaas – dié keer het die manne glo vol­gens gerugte pan­gas gehad,” het die bekom­merde in­woner verlede Dins­dag (28 Julie) in e-pos aan die ko­er­ant gesê.

Distrik­sPos het, met uit­son­der­ing van Rock­haven­plaas wat die geleen­theid om kom­men­taar te lewer van die hand gewys het, geen terugvo­er­ing ont­vang op navrae wat aan die be­weerde slagof­fers gerig is nie.

Die ko­er­ant het ook die gespe­sialiseerd­e agri-besker­mings­di­en­ste genader om kom­men­taar en is deur ’n di­rek­teur meegedeel dat hulle glo weens die aard van die voor­valle nie daarop kom­men­taar kan lewer nie en het alle navrae na die Over­berg-polisiek­lus­ter se bevelvo­erder ver­wys.

Hoewel hy nie daarop kon uit­brei nie, het Heil­bron die be­weerde voor­valle beves­tig. Hy het aangevoer die voor­valle word waarskyn­lik deur ’n geor­gan­iseerde groep uit­gevoer wat deur die Over­berg en so ver soos Stel­len­bosch en Fran­schhoek be­weeg.

Vol­gens hom word klein­hoewes en gaste­huise waarskyn­lik vir waarde­volle ar­tikels soos juwe­lier­sware, skootreke­naars en sel­f­one geteiken.

Die voor­valle, wat deel vorm van verskeie an­der wat binne vyf maande plaas­gevind het, is geï­soleer, maar geor­gan­iseerd, het Heil­bron gesê.

“’n Mul­tidis­si­plinêre taakspan, wat uit speur­ders, sig­bare polisiërin­g, mis­daad­in­tel­li­gen­sie, die hon­deeen­heid, sek­er­hei­ds­maatskap­pye en bu­urt­wagte bestaan, is aanges­tel om die voor­valle te bekamp. Die span kom twee­week­liks by­een.”

● Enigeen met in­ligt­ing kan Heil­bron by 082 856 1687 bel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa