District Mail

Transnet sê oor 3 maande

- Tr­ish Goosen Entertainment · Sweden · Syria

SALDANHA – Die gemeen­skap se on­gelukkighe­id oor die Sal­dan­hahawe­ow­er­heid, Transnet Port Ter­mi­nals (TPT), se aanstellin­gsproses wat glo plaaslike werk­soek­ers uit­sluit, is verlede Maandag deur die Transnet-groep se topbestuur aange­hoor.

Vol­gens ’n Transnet­persverk­lar­ing wat op

28 Julie uit­gereik is, het

Por­tia Derby, die

Transnet-groep se uitvo­erende hoof, verlede Maandag

(27 Julie) met die leiers van ver­skil­lende plaaslike gemeen­skap­sor­gan­isas­ies ver­gader oor hul griewe wat in Julie tot geweld­dadige be­togings in on­der meer Saldanha en Vre­den­burg gelei het.

Verlede week se ver­gader­ing met Derby spruit oën­skyn­lik uit hi­erdie gemeen­skap­sor­gan­isas­ies se “nieampte­like by­eenkoms” vroeg in Julie met ver­teen­wo­ordi­gers van Transnet.

Wes­lan­der het op 16 Julie berig ’n video is via What­sApp rondges­tuur waarin ’n groep be­togers met werkne­mers van TPT by die Sal­dan­hahawe-in­gang ver­gader om hul griewe ten op­sigte van die ver­meende aanstellin­g van buite­landers of mense van an­der provin­sies in poste as vrag­mo­torbestu­ur­ders te be­spreek.

Be­togings en plun­der­ing van winkels en open­bare eien­dom het hi­erop gevolg.

Lipuo Le­bekeng, wo­ord­vo­erder van die TPT, het dié aan­vank­like ver­gader­ing met die be­togers nie on­tken nie en sou volledige terugvo­er­ing vir Wes­lan­der saam­s­tel.

Wes­lan­der wou by navraag weet of die be­togers se klagtes meri­ete het en in­dien wel, hoe TPT se moont­like aan­pass­ings in sy aanstellin­gsproses in die toekoms sal help om meer plaaslike mense te akkom­mod­eer.

Dit blyk egter hi­erdie antwo­orde sal eers beskik­baar wees ná ’n uit­ge­sette ty­d­perk wat TPT sal ge­bruik om oor oploss­ings te be­raad­slaag.

Die terugvo­er­ing sal eerste met die on­der­skeie gemeen­skaps­fo­rums gedeel word, wat op 27 Julie die ampte­like ver­gader­ing met Derby byge­woon het.

Die persverk­lar­ing van 28 Julie maak egter nie meld­ing van die aan­vank­like ver­gader­ing vroeg in

Julie met die gemeen­skap­sleiers nie en verk­laar dat 27 Julie se ver­gader­ing deel is van “die uitvo­erende hoof se be­trokken­heid by rol­spel­ers van die Weskus, soos die Sal­dan­hab­aainy­w­er­hei­d­son­twikke­l­ing­sone (IDZ) wat samew­erk­ing tussen die breër gemeen­skap en Transnet wil ver­sterk”.

’n Deel uit die ge­noemde persverk­lar­ing beaam wel die werk­soek­ers se klagtes soos aan­vank­lik deur Wes­lan­der waar­ge­neem en lui só: “Die griewe wat deur gemeen­skap­sleiers geop­per is, is on­der meer uitdag­ings met be­trekking tot Transnet se verkry­gingspros­esse, in­di­en­sne­m­ingsprak­tyke deur Transnet se ver­skaf­fers en di­ensver­skaf­fers sowel as die on­twikke­l­ing en ver­be­ter­ing van die werks­mag in Saldanha.”

Derby het haar daar­toe verbind om oor drie maande antwo­orde aan die gemeen­skap­sleiers te gee.

Vol­gens die verk­lar­ing sal Transnet in hi­erdie tyd besluit wat­ter stappe hy sal doen om prob­leme die hoof te bied. Die or­gan­isas­ies wat op 27 Julie met Derby ver­gader het, sluit die All Truck Driv­ers Foun­da­tion, Cosatu, Satawu en Sanco in.

 ??  ?? Por­tia Derby, die Transnet­groep se uitvo­erende hoof.
Por­tia Derby, die Transnet­groep se uitvo­erende hoof.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa