District Mail

Skool­ka­len­der weer her­sien

- Entertainment

Die de­parte­ment van basiese on­der­wys het van­jaar se nu­ut­ste her­siene skool­ka­len­der die afge­lope naweek bek­end gemaak.

Dit is die tweede keer dat die kalen­der her­sien word te midde van die Covid-19pan­demie. In ’n verk­lar­ing dui die de­parte­ment daarop dat skole weer op 24 Au­gus­tus sal oop­maak. Dit beteken dat on­der­wysers slegs 163 skooldae oor het en leerders 156 skooldae.

Die skool­jaar sal dus op 15 De­sem­ber vir graad R tot graad 11 sluit. Die ein­dek­samen vir ma­trieks eindig ook op 15 De­sem­ber.

Daar is besluit dat leerders weer van 26 tot 30 Ok­to­ber ’n week lange vakan­sie sal ge­niet om die derde en vierde kwartaal te skei.

Alle on­der­rig en as­sesser­ing van graad R- tot graad 11-leerders moet aan die einde van die skool­jaar in De­sem­ber afge­han­del word.

Wat die ma­triku­lante van 2020 se uit­slae be­tref, ver­duide­lik die de­parte­ment dat dit eers op

23 Fe­bru­arie 2021 bek­end ges­tel gaan word aan­ge­sien die nasien van die antwo­ord­stelle eers teen einde Jan­uarie vol­gende jaar afge­han­del sal word.

● The De­part­ment of Ba­sic Ed­u­ca­tion re­leased this year’s re­vised school cal­en­dar over the past week­end. It is the sec­ond time that the cal­en­dar has been re­vised.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa