District Mail

Tax­igeweld broei in die Vallei

- Breyten Cupido Entertainment · Syria · Toyota Avanza

BREEDEVALL­EI – Twee tax­ibestu­ur­ders is in af­son­der­like voor­valle oor die naweek doo­dgeskiet.

Die eerste was ’n voor­val in De Doorns se mid­de­dorp laat Vryda­gaand (31 Julie) en die tweede ’n af­son­der­like voor­val Sa­ter­d­a­goggend (1 Au­gus­tus) op die R60-pad net buite Worces­ter.

Mense het hul mede­lye met die tax­ibestu­ur­ders se fam­i­lies op sosiale me­dia uit­ge­spreek, maar het ook hul kom­mer uit­ge­spreek oor die vei­ligheid van ve­ral tax­ibestu­ur­ders.

“Vol­gens in­ligt­ing wat aan ons ver­skaf is, het die tax­ibestu­ur­der Sa­ter­dag twee on­bek­ende ry­lop­ers met sy Toy­ota Avanza op die R60/Robert­son-pad opge­laai,” sê sers. An­nel­ize

Oc­to­ber van die Worces­ter­polisie. Sy het bygevoeg die slagof­fer is in die rug en agterkop geskiet.

Die motief vir die mo­ord op die tax­ibestu­ur­der in De Doorns is in hi­erdie sta­dium nog on­bek­end.

“Ons kan nie op hi­erdie tyd­stip beves­tig of die twee voor­valle met mekaar ver­band hou nie en dit word tans as twee aparte on­der­soeke hanteer.”

Oc­to­ber het beves­tig nie­mand is nog in ver­band met enige van die twee voor­valle in hegte­nis ge­neem nie.

Enigie­mand met verdere in­ligt­ing oor die voor­valle word aanger­aai om hul naaste polisiekan­toor te kon­tak.

Taxi’s mag vol­gens die nuwe in­perk­ingsreg­u­lasies nou weer hul vo­er­tuie tot volle ka­p­a­siteit laai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa