District Mail

Hos­pi­taal dra pa se be­lange op die hart

- Karl, Glen, Na­dine, Sonja en ons geseënde pa. PER E-POS Entertainment · Panama · Sweden · Namibia · Syria

Op 4 Ju­nie is my pa, Rudolf Roy­den Schulz, in Worces­ter-hos­pi­taal (voorheen Eben Dönges) met Covid-19 op­ge­neem.

Hier­mee wil ons graag die me­diese per­son­eel be­dank wat ons pa ver­sorg het gedurende sy stryd van twee maande.

Te alle tye was dit geen moeite vir die ver­pleeg­sorg en dok­ters om ons in­gelig te hou oor sy vorder­ing nie – al die oproepe en video-oproepe om sy moed hoog te hou ter­wyl hy in die in­ten­siewe­sorgeen­heid was.

Ons wil spe­si­aal dankie se aan dr. Buckle. Hy het seker gemaak dat ons pa elke dag die ko­er­ant ont­vang en het die nodige toi­let­ware ook ver­skaf. Vir die kere wat ons pa dok­ters Buckle en Nash se sel­f­one kon ge­bruik om ons te kon­tak, baie dankie. Nog­maals ’n spe­siale dankie aan al die on­bek­ende dok­ters en ver­pleërs wat ons pa se verblyf so spe­si­aal en gemak­lik moont­lik gemaak het.

Dankie aan Lorisa, die fi­sioter­apeut, vir al jou geduld en goed­har­tigheid en die video-oproep waarin jy ons in­gelig het hoe goed ons pa vorder met sy stap.

Worces­ter-hos­pi­taal dra hul pasiënte na aan hul hart. Ons is oor­weldig as ’n fam­i­lie oor al die liefde, gebed en on­der­s­te­un­ing wat ons ont­vang het met die her­s­tel van ons pa van Covid-19. Welgedaan, pa, ons vier 12 Au­gus­tus jou 78ste ver­jaars­dag! Vir ewig dankbaar aan al die per­son­eel.

Ek wil graag vir Willem en sy span by Golden Re­wards Her­manus van harte be­dank vir die uit­stek­ende di­ens wat hy gelewer het om my was­masjien te her­s­tel toe ek al moed opgegee het. Baie dankie. – Fran Jor­daan

Hier­mee wil ons net ’n klop op die sk­ouer gee vir Te­rina, Jonty en Jared van AC Se­cu­rity vir hul vrien­de­like en pro­fes­sionele di­ens gelewer. – Jo­han en Linda Botha (Worces­ter)

■ Sê jou sê: SMS 34426 of e-pos info@worces­ter­stan­dard.com

 ??  ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa