District Mail

Video be­moedig be­jaardes

- Rick Marais Entertainment · Musicians · Celebrities · Sweden · Syria · Namibia · Pierre van Pletzen

Twaalf mense, on­der wie politici, ak­teurs, plaaslike in­won­ers en sakeeien­aars, het bood­skappe ges­tuur aan die in­won­ers van Ger­imed-ou­ete­huis en Ko­gel­park-af­treeo­ord in

Klein­mond, wat al die afge­lope vier en ’n half maande in al­ge­hele in­perk­ing is.

Trisa Hugo is die meester­brein wat talle mense se by­draes met be­moedi­gende bood­skappe in ’n emo­sionele video vir die in­won­ers van Ger­imed en Ko­gel­park gekom­bi­neer het.

Vol­gens Alet Lloyd, bestu­ur­der van Ger­imed-ou­ete­huis, het die situ­asie ’n paar weke terug ver­erger toe vier van Ger­imed se in­won­ers Covid-19 opge­doen het en al die in­won­ers tot hul kamers in­geperk moes word.

“Toe die strand­meer op 17 Julie in Klein­mond deur­breek, was my hart dade­lik seer toe ek dink aan Pi­eta

Pi­eterse en Is­abella Wa­ge­naar, twee yw­erige fo­tograwe wat al­bei in Ger­imed ty­dens dié spe­siale gebeurte­nis in­geperk moes bly,” ver­tel Hugo. “Ek het toe besluit om ’n video te maak en het ’n klomp mense gevra om bood­skappe te stuur om die be­jaardes te mo­tiveer en hulle te wys hoe mooi lyk Klein­mond tans en wat hulle alles mis­geloop het,” sê Hugo.

Die video van 15 minute be­gin met ’n bood­skap van dr. Lieze Morkel, ’n plaaslike dok­ter in Klein­mond, wat goeie wense aan al die be­jaardes stuur.

Pierre van Plet­zen en San­dra Vaughn, die bek­ende ak­teur­paar van Klein­mond, het ook ’n mooi bood­skap vir die be­jaardes gelaat. “On­thou, julle is my nars­ings van die Saron, my lelie van die dale; dit is voor­waar vir my ’n riem reg

Rick Marais

on­der die blaas om aan julle hulde te bring,” sê Pierre, wat bek­end is vir sy rol as Oubaas in 7de Laan.

An­ton Goosen, die bek­ende Afrikaanse musikant van Gans­baai, het ook sy wense aan die in­won­ers van Ger­imed en Ko­gel­park oorge­dra. “Wat maak vir Klein­mond lekker? Die sea view maak vir Klein­mond lekker,” het Goosen gesing ter­wyl hy sy ki­taar vlugtig getokkel het.

Grant Co­hen, die wyk 9-raad­slid, het gesê hy dink aan die be­jaardes. “Ons mis julle in die dorp. Julle is nie alleen in dié ty­d­perk nie. Bly sterk, bly veilig en bly warm,” het hy gesê.

Ce­leste Krouse, ’n in­woner van Klein­mond, het die be­jaardes vir ’n “virtuele kop­pie koffie” in haar huis genooi en Dud­ley Coetzee, die Over­strand­mu­nisi­paliteit se uitvo­erende burge­meester, het die be­jaardes in Ger­imed ’n spoedige her­s­tel toegewens.

Die 16-jarige Cas­sidy Adams van Klein­mond het ’n kort lied­jie vir die be­jaardes gesing vo­or­dat Alan Winde, die Wes-Kaapse pre­mier, sy bood­skap aan die be­jaardes oorge­dra het. “Ek wil hê julle moet gou gesond word. Vir die paar wat Covid-19 posi­tief getoets is – druk deur. Ek weet dis nie lekker nie, want ek was self ook posi­tief. Word gou gesond,” het Winde laat hoor.

Ma­si­zole Mn­qasela, speaker van die Wes-Kaapse par­lement, het sy wense aan die be­jaardes oorge­dra en gesê hulle moet na hul­self om­sien. “Ek weet julle sukkel met die lang in­perk­ing en julle is in af­son­der­ing in jul kamers, maar druk deur,” lui Mn­qasela se bood­skap.

Jo­han Olivier van die Blou Bakkie sê hy was bevoor­reg om langs die see te kon stap en die strand­meer te sien deur­breek. “Ek weet julle sou wat wou gee om dit self ook te kon er­vaar. Wel, die win­ter het goeie reën ge­bring; die lan­derye is gras­groen en ons boere juig. Die seisoen is ook klaar aan die ve­ran­der. Op pad Cale­don toe pronk die eerste songeel kanola al,” het Olivier in die video gesê.

Tussen elke twee bood­skappe kan ’n mens ’n mooi natu­ur­toneel sien en by die Blou Bakkie se video sien ’n mens ’n klomp klante se vrien­de­like gesigte.

“Ek wil al­mal vir hul by­draes en video’s be­dank. Ek moet raad­slid Grant ook be­dank, wat self al die video’s van die politici gekry het,” sê Hugo.

Lloyd het na­mens hul­self en Ko­gel­park vir Trisa en al­mal vir die kort videoin­set­sels be­dank. Die vier in­won­ers van Ger­imed-ou­ete­huis het on­langs al­mal heel­temal her­s­tel en die meeste van hulle het min simp­tome getoon ter­wyl net sek­eres lug­wegin­fek­sies opge­doen het.

“Die video het my skoon ’n knop in die keel gegee. Dit is so mooi en ek wil al die promi­nente mense in die video vir hul mooi bood­skappe aan ons be­jaardes be­dank. Ek gaan die video van­mid­dag (Don­derdag) in eten­styd vir die be­jaardes wys,” sê Lloyd.

 ?? Foto: ?? Die deur­breek van Klein­mond se strand­meer was die hoofin­spi­rasie vir ’n Klein­mon­der om ’n video te laai vir be­jaardes wat dit en an­der gebeurteni­sse in die dorp mis­geloop het.
Foto: Die deur­breek van Klein­mond se strand­meer was die hoofin­spi­rasie vir ’n Klein­mon­der om ’n video te laai vir be­jaardes wat dit en an­der gebeurteni­sse in die dorp mis­geloop het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa