District Mail

Back-aBoishaaie­r help graag

- Ross Michaels Entertainment · Syria · Sweden · Namibia · Morocco

Om balle in die lug te hou en vure dood te slaan – dis al wat skole in die Covid-19pan­demie moet doen om uitdag­ings in hi­erdie ongek­ende ty­d­perk die hoof te bied.

Week ná week hoor ouers en leerders van ie­mand in die gemeen­skap of by ’n skool wat die virus opge­doen het.

Vrees en on­sek­er­heid heers tesame met al die nuwe druk wat leerders en ouers er­vaar.

Gelukkig kan die HJS-gemeen­skap, be­newens die breër akademiese- en nieakademi­ese per­son­eel, ook op Mari Nel, een van die sekreta­resses en lid van die be­mark­ingspan, staat­maak.

Mari het in 2009 as sekreta­resse by Boishaai be­gin en skerts haar claim-to­fame

is dat sy in Frans Mal­herbe, HJS se geliefde Spring­bok, se ma­triek­jaar be­gin het.

By ont­vangs hanteer sy en haar kol­lega al die leerders en hul ouers se uitdag­ings, goeienu­u­soomb­likke en soms ook hart­seer. Sy is ook die HJS se skakel na die gemeen­skap waar hulle die nood aan­durf.

“Ons het leerders met die ty­de­like op­sko­rt­ing van skole byges­taan met datakostes wat deur die Back-aBoishaaie­r-fonds moont­lik gemaak is. Hi­erdie fonds is in 2019 ges­tig om ons eie se­uns, in­gevolge spe­si­fieke be­hoeftes, by te staan en dit word deur die be­mark­ingsafdel­ing bedryf,” sê Mari, wat ook as die “ma-figuur” by HJS bek­end staan.

Sy het midde die in­perk­ing be­sef baie van hul leerders is nie al­tyd van ’n maal­tyd verseker nie en hulle het besluit om die Back-a-Boishaaier­pro­jek uit te brei om ook kruide­nier­sware aan hi­erdie leerders en hul gesinne uit te deel.

“’n Mens hanteer maar net die kinders soos jou eie. Ek sou ook nie wou sien dat my kinders nie data en kos in hi­erdie tyd het nie. So, hi­erdie 910 is maar net soos ons eie kinders,” laat sy hoor. Vol­gens Derek Swart, die skool­hoof, is hulle dankbaar vir elke HJS-on­der­s­te­uner wat op hi­erdie manier “help om die wêreld ’n beter plek te maak”.

 ??  ?? Mari Nel, sekreta­resse by Boishaai.
Mari Nel, sekreta­resse by Boishaai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa