District Mail : 2020-08-06

CLASSIFIED­S LOCAL NEWS GEKLASSIFI­SEERD : 31 : 31

CLASSIFIED­S LOCAL NEWS GEKLASSIFI­SEERD

31 CLASSIFIED­S LOCAL NEWS 6 August 2020 GEKLASSIFI­SEERD BgaPaeda55­KlHaoK5H BgaPaeda55­KlHaoK5H K5 maifa 9A5 AimKdae vgrgs 9A5 PKa BgaPaeoam 9A5)1 g Eerste en Finale Likwidasie en Distribusi­erekening in die bestorwe boedel van wyle oorlede op lAfnae Ae@Ka 9KlAHKad Ke8o2n28n2­6o(9987 g)3 )v g3ii 351, 5 PalafBai w3)5, ha5HnK5lmi­AAm wwd A9KA5hAid ogiCalmai. f8862876y8­7 t6nom6o(9987, 33g/w1tw3)1 ongetroud, en woonagtig te KMPHBE PM BNEDHPMNO HK DEBEAOED EOPAPEO NOTICE LOST OR DESTROYED DEED Neem kennis dat die Eerste en Finale Likwidasie en Distribusi­erekening ter insae lê by die kantoor van die Meester van die Hooggeregs­hof te Kaapstad en ook die Landdroska­ntoor te Worcester vir ‘n tydperk van 21 (een en twintig) dae vanaf 7 Augustus 2020. Indien geen besware binne gemelde tydperk teen die rekening by die betrokke Meester ingedien word nie, gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetalin­g daarvan ingevolge gemelde rekening. A(( 7332r.2 o1vp.0 r(1p)2 101p.2z zo3 u.t331)3.zpr.3t 32z1z3 )u2z (rt03 pz wpzo zo3 Kx3ruzr3 rr.r33.3t wpzop. 00 t1y2 6r3 12 p.tpr1z3t/ u3r) t1z3 ru 7u‘(pr1zpr. o333ru ANNIE ALEXANDRA BENDER, IDENTITY NUMBER. 2505040045­011 WHO WAS WIDOWED AND RESIDING AT 17 HENDRICKS STREET, RAITHBY AND WHO DIED AT SOMERSET WEST ON 13 AUGUST 2019. J-r8Wa 8o ea9aUt d8/ag 8g ra94o -c 9ad65Tr8-g pb -c rea CaaYo Mad8or98ao AWrX ihs1X -c rea 8gragr8-g r- Tll5t c-9 rea 8oo6a -c T Wa9r8:aY W-lt -c CaaY -c O9Tgoca9 O ppsb,.73i1 lTooaY Ut rea BGOS KE BALD OKRJ r- JHPIPIDHK MRAOFG TgY JKIKSGNK MRAOFGX 4T998aY 8g W-446g8rt -c l9-la9rt r- aTWe -rea9X 8g 9aolaWr -c Wa9rT8g DME sib73 NOMAJC e8We eTo Uaag 5-or -9 Yaor9-taYm fa1ai ( BgmIA higdnianil e i fa1ai inllaeelmi­AAm)3wdogiCalm­aid 5g3 r987 ,eiftoptH93­g5)s K2z1z3 fu)‘33s 000vs2w202­0 ju3.1)3s KfSKdCiKGV­k Op32z f1)32s VKfIia, bAGgClj I1z3 ru Cp3zos sqyw10012y aI fu)‘33s yw002yw0uu­02w d12z Att3322s IaK jkiAfI GAhK kgmf I1z3 ru I31zos 20sq1s212v DSTATD O8 65:6:n9765d Notice is hereby given that the First and Final Liquidatio­n and Distributi­on Account in the above estate will lie for inspection at the office of the Master of the High Court, Cape Town and of the Magistrate, Somerset West for a period of 21 days as from 6 August 2020. AAAAAA-WS060820 A55 8gra9aoraY la9o-go eT/8gd -UfaWr8-g r- rea 8oo6a -c o6We W-lt T9a ea9aUt 9an689aY r- 5-Yda rea oT4a 8g 98r8gd 8re rea Mad8or9T9 -c CaaYo Tr BTla O- g 8re8g r - aaffio Tcra9 rea YTra -c rea l6U58WTr8-g -c re8o g-r8Wam BOaPaLKaNN­cSGaWcNG BOaPaLKaNN­cSGaWcNG cN TaRMa VAN ARTcKaL 35(5) VAN Pca BOaPaLWaT 66 VAN 1965 Eerste en Finale Likwidasie en Distribusi­erekening in die bestorwe boedel van wyle oorlede op NPRKDM AOB BD UEMMEDRS E V4 APAM SaPTaMBaR, cdentiteit­snommer 331006 5099 087, 22 Mac 2019, ARTbURSTRA­AT 19, WORCaSTaR. Meestersve­rwysingsno­mmer: 013038/2019 e12z33t2 guvr3s GAhK kgmf j3y)r33 tu krpz p C122r. Azzr3.3y2 s2 eliiAo jkiKKk fKdjhilak hg Cgn 2qqu fKdjhilak s200 rv1.7(3zz3..2t‘(1w rr z1 0s0uw2yywq Executor Lyndi Labuschagn­e THE FORUM, 13 Drama Street, PO Box 43, SOMERSET WEST 7129 Tel: 021-8509700 LL/BP/JB198 MRKB AODP NRNR CTraY Tr N-4a9oar Raor -g ongetroud, en woonagtig te Neem kennis dat die Eerste en Finale Likwidasie en Distribusi­erekening ter insae lê by die kantoor van die Meester van die Hooggeregs­hof te Kaapstad en ook die Landdroska­ntoor te Worcester vir ‘n tydperk van 21 (een en twintig) dae vanaf 7 Augustus 2020. Indien geen besware binne gemelde tydperk teen die rekening by die betrokke Meester ingedien word nie, gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetalin­g daarvan ingevolge gemelde rekening. Dalene Kühn Attorneys 2 St George Street Somerset West, 7130 dalene@dattorneys.co.za 021 801 0174 I1z3 ju‘)pzz3ts 202010u12u Or3 hu‘(pr1zpr. p. zo3 Srv33.)3.z S1z3zz3 r.s 202010210u 000000-DP060820 MaYaR & BOTbA PROKURaURS LRMaYaR RUSSaLLSTR­AAT 102, WORCaSTaR, 6850 (Verw: LRM/na/GS0882) 000000-DP060820 000000-DP300720 HLOP LN DEOPNLRED DEED AAAAAA-WS060820 iVnngrcVug­nc SAs kgiugSArgV- Vn Sgrs.gQUrgV.ViVngnc sV. gnrAV ka gncVtokcV A.sgiVk 35(5) tAn uVs 66 tAn 1965 LOST OR DESTROYED DEED KhreWa eo da9aUt ,e/a4 e4 ra95o hc Na,6ffiTreh4 pb hc rda DaaYo Na,eor9eao AWr pb hc -gs1X hc rda e4ra4reh4 rh Tiiffit ch9 rda Wa9receaY Whit hc DaaY hc P9T4oca9 Khl P13b:g.-ggpX e4 cT/h69 hc MGEPEN HACLBRO VAKATURE: BANDE VERKOOPSMA­N On3 ntn tnuu . sn unn2 misl u‘n w3‘n A)s tn3 7.o.1 iu hns qq iu yvq.l tnuu . r n)2nn ‘n‘nn tw)m mis ip.t) psn iu m n In).sn nu K ui3n b tt mi. ns nu G .s) j/. n)ntnu u‘ ) (u s3m0n)t iu 6y minl iuip u.in.i3 3o j3 m n tiusw)n iu m n ,nn.sn) iu m n Sw1 Swp sn aii0.sim nu m n biumm)w.tiusww) sn Vum nu ‘nnu jn.tii) u‘nm nu tw)m u n .i3 m n It.nt/sn/) ww)‘iiu sws jnsi3 u‘ u sn)2n iu ‘n2n3mn )ntnu u‘p Ig.dUY dn ,YmYT/ :d7Y5 d5 .Ymffin gb mY:sfS.dg5 oa gb .,Y DYYXn LY:dn.mdYn AU.W h4q9W gb .,Y d5.Y5.dg5 .g S--f/ bgm .,Y dnnsY gb S UYm.dcYX Ug-/ gb DYYX gb NmS5nbYm N hr q 1r 4 ,YfX T/ BELIALD DE BLORI S5X CALJHGIE NJK d5 mYn-YU. gb UYm.Sd5 ELF ro49o MNLAID 6,dU, ,Sn TYY5 fgn. gm XYn.mg/YXi 7 Augustus 2020lsn) TSVLOAR MIKRVMV5 RcOBKT 5507105011­083 nd ELKT5N KNAMRK TSVLOAR MIKRVMV5 RcOBKT 5804290068­089 KWPe DWsl AnSteüWT anS yyPTPnSTyy­ü beskik oor ‘n vakature vir ‘n met kennis van die bandebedry­f. Kennis van suspensie werk, skokbreker­s, remme, uitlaat stelsels en wielsporin­g sal as aanbevelin­g dien. Opleiding kan ook verskaf word aan jong dinamiese persone met wilskrag. Geen kansvatter­s asseblief. Indien u nie van ons hoor voor 31 Augustus 2020 nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvo­l was Stuur u CV na rs.AnSp JT99eaY G4 Ch5564ert hc M9hia9rt rh aTWd hrda9X e4 9aoiaWr hc E9c -1b Oe9 Ih 9tno MTooX G4 Pda Cert hc CTia Ph 4X De/eoeh4 Oraffiffia­4UhoWdX M9h/e4Wa hc rda Saora94 CTiaX deWd dTo Uaa4 ffihor h9 Yaor9htaYl 021488/2019 iAAprsAS uVr-iAAp rs.AnS Cwnmn3uw22­n)k ,nn.sn).tiusww)k e)w u. nk biumm)w.tiusww)k Aff d5.YmYn.YX -Ymng5n ,S7d5: gTeYU.dg5 .g .,Y dnnsY gb nsU, Ug-/ SmY ,YmYT/ mYlsdmYX .g fgX:Y .,Y nSffiY d5 6md.d5: 6d., .,Y LY:dn.mSm gb DYYXn S. CS-Y Ng65 6d.,d5 .6g 6YY8n Sb.Ym .,Y XS.Y gb .,Y -sTfdUS.dg5 gb .,dn 5g.dUYi Affiffi e4ra9aoraY ia9oh4o dT/e4, hU8aWreh4 rh rda eoo6a hc o6Wd Whit T9a 9am6e9aY rh ffihY,a rda oT5a e4 9ere4, erd rda Na,eor9T9 hc DaaYo Tr Nhh5 -7-p -7rd Fffihh9X g3 Mffiae4 Or9aarX CTia Ph 4X erde4 r h aafo Tcra9 rda i6UffieWTr­eh4 hc rdeo 4hreWal SokkmAn mAsgkSA mA.gA honVseA 1930-12-21 301221 0035 08 7 uoonrsVk no 48, rUmmV.tAkV A@s.VV-oo.S, kVmoVnQoom­rs.AAs, co.SonrQAAg 2019-10-23 giuk gww)ui2nk Onjww)snmis/2k Vmnus sn s.uw22n)k bii.sn twwuim)n.k M AODODK NPNP DS.YX S. MgffiYmnY. PYn. g5 Dalene Kühn Attorneys teüeonShrn­SteüWTVYSn­TRlyRZe Gis/2 iu ip.sn)tnk 2 St George Street Somerset West, 7130 dalene@dattorneys.co.za 021 801 0174 F OAHGE APPLNJERO bc S88,UbS5b,c 4b5@ FAPGIA OAHGE APPLNJERO GJCd DbeaU5,e8 FAPGIA OAHGE BdAd T BdMNLCd ScY AFPLJ MGHHAR HHB 00000000-HL300720 dii2 nu im)n. iu It.nt/sn/)k hAn eA.m tAn zyk g ) 0/j3 ti. n u m n fsiis.twn)ius w0k 2020-08-07 000000-DP300720 000000-DP060820 000000-DP060820 eglm gi Palmig1aP PaaP Mot.gk .s krkfy p.vk . tkr7s on Wkpuset.o 6l on t k Ekkis Wkp.str.ks Agth 1t37h on t k . tk t.o to eppsy nor t k .ssuk on e gkrt.n.ki gopy on Ekki on bre snkr b610l1/1tl1 pesski fy 23L-20037 Mn .ir ior.rl ven wylr BAYERD CMOOMEYa w10106 t001 0s t) n5A egncla deghhail cs6ntzty 5um)6r 170609 0007 00 7 fprrz6s out ot .ommunzty ot prop6rty Vakante pos HiQ Robertson (Identiteit­snommer: buite gemeenskap van goed getroud . nevour on Trnsioneri­so NSLARRA PAIDAOERA CMOOMEYa 22/06/09w1) Oenqur.on atreet 22o Irornlrrgt­r A trrroor.o Teerlo 7620 2w Pri 2020 00s19w/2020 ‘n lg5:A heAla CC i6uzstrptz­on5um)6r200 /23 now lg5:A heAla (hm1) emP i6uzstrptz­on 5um)6r 2012/022773/07 met “WHEEL ALIGNMENT” TEGNIKUS BENODIG 6/23 (Gebore: En woonagtig te . rkspkgt on gkrte. Oorlede: Boedelnomm­er: hgimcg5 13 (p portzon ot hortzon 1) ot tw6 @prm deghhailBg­lCb 5i 33 zn tw6 Br66s6 9p006y funz.zpp0ztyr Pzvzszon oor.6st6rr o6st6rn Cpp6 hrovzn.6 Moet beskik oor volgende: • Kode 8 lisensie • Opleiding in “Wheel Alignment” Vorige ondervindi­ng sal in guns tel w .g es fkk sost or ikstroyki. Ass . tkrkstki pkrso s ev. p of‘kgt.o to t k .ssuk on sug gopy erk krkfy rkqu.rki to soipk t k se7k . wr.t. p e i/or tkskp o .gessy w.t t k Wkp.strer on Ekkis et Cepk bow et A oos e.Leses. p êirisr.pov.ze (021)16176o0) or H seen.Eev.isêirisr.pov.ze (021)16176l0) w.t . two wkkrs nro7 t k ietk on t k pufs.get.o ont .s ot.gk. EAbFE Ab ,NWCFabFW NM 2l IcKd 2020 Krediteure en Debiteure in bogemelde boedel word hiermee versoek om hul vorderings in te lewer en hulle skulde te betaal by ondergetek­ende binne dertig (30) dae vanaf datum van publikasie hiervan. Stuur alle aansoeke via e-pos na: YAcCL-IEY&ERBACL MRIEOdF Tosius 3 PSaaEOBAAM &rl nr. (0ww) 601 9900 krllyhrgpr­ok.no.ze rrikehrgpr­ok.nom vera@gelderblom­s.co.za fneeai maiBeA5Cba ( Ba1ail Aiirkssm66­C urg atrkkth,NWCFabFWh6­lo0 F7e.sm .sikperikê7­tf.go.ze Co tegt m 023 31l 6000 Aansoeke sluit 12 Augustus 2020 0-280A7-W3L060020 AAAAAA-WS060820 AAAAAA-W0060820 ® DIESEL MECHANIC TERREINBES­TUURDER/ SITE AGENT CV1f Ijmfd V s2asjejVry og AgrjmVtd ,2rrfntly iVs V uV,Vn,y Vt o2r Ooafrtson 1lVnt Vne js lookjnh gor V yo2nh fnfrhftj, ejfsfl mf,iVnj, vio js vjlljnh to lfVrn Vne hrov jn V s2,,fssg2l ,om1Vnyp AH LW’Whr Odtmr pE:lr)( Boi .m gWm:dkWW’ hm antadmn:he:gd:d hm :hd BnkWm: dm Mud’ad’e gdt av nmr Sn’bdrtd’ tWi ‘m uWiWtt’d uh’c AH Obsbk Wgvo )Een ‘. B(l ’o iboegmbbs ko cpvcgopekh­eigeg ko ekg Bpmboe go Sygscgsh igu cy po aps:g ugs ubl ro yblbuvsg yksd Die maatskappy benodig die dienste van ‘n terreinbes­tuurder wat verantwoor­delikheid moet neem vir die oorhoofse bestuur van siviele konstruksi­e- en bouprojekt­e. Prospectiv­e applicants should note the following: Qualificat­ions and Experience: @ESKOORTKON­TaLWANW AAMKNOEP b K2st iVuf rflfuVnt mf,iVnj,Vl knovlfehf vjti rfhVre to g2n,tjonjnh Vne mVjntfnVn,f og ifVuy ejfsfl ufij,lfsp b K2st iVuf V mjnjm2m og 3 yfVrs rflfuVnt fw1frjfn,fp b An V11ro1rjVt­f .2Vljgj,Vtjon Vs Gjfsfl Kf,iVnj,p b K2st af Valf to vork jnef1fnefn­tly Vne 2nefr 1rfss2rfp b Sio2le 1rfgfrValy iVuf V ifVuy ufij,lf lj,fnsfp b K2st iVuf hfnfrVl mf,iVnj,Vl skjlls s2,i Vs vflejnhd gjttjnh og afVrjnhsd rjhhjnhd f,tp Die volgende vereistes word gestel: M‘a‘ Gkë bbo pëlës npëu pps nko uëo ro nbuskël ësukgklbbu ,ë lkl’ Uoeëswkoek­oh ko ekë wëslp(ë wbo ,pvnbuëskbm­ë ëo wësybouë hpëeësë bm ko v hvo uëm’ Ipëkë lmëkoiboeë­mwbbsekhië­eëd uësl wësbouypps­eëmkliëke kod ro (b kë wks lmkfouë uëwsëeëoië­ke ëo hpëkë kouës(ës ppomklë wësipvekoh­ë pyëm b sëlëobbswb­bsekhiëke k popou,ëësmkl’ Dëoëyëo wëslp(ë bm v ppl wësbouypps­eëmkl yëë wks ekë ebbhmkl ë ,ë uvvs wbo wppssbbe wmbllë ëo ekë vku ubmmkoh wbo kuën bbohëyë ë bgeëmkoh ’ Ammë lboekebuë npëu ,ësëke yëë pn pnnkhë abuësebë ëo p(ëo,bsë wblbo këebë uë yësl’ ro Iëmekhë ,ë uvvs mk ëo kë bm ko v hvo uëm’ Gkë Sbbu lb((y ,këe nbslwësybo­uë bmbsk ë ëo wppseëmë’ • • • Graad/diploma in Siviele Ingenieurs­wese Geldige kode 08 bestuursli­sensie Drie tot vyf jaar toepaslike ervaring in die konstruksi­ebedryf Bestuurser­varing Bewese ervaring in terreinbes­tuur Kennis en ondervindi­ng van konstruksi­etegnologi­e OHASA regulasies en wetgewing Rekenaarva­ardighede Onafhankli­ke en selfstandi­ge funksioner­ing Goeie interperso­onlike verhouding­s Klientedie­ns en skakeling Suksesvoll­e spanwerk Bereid om lang ure te werk (naweke ingesluit) Vereistes: Bhd SSmrndid’ lndt nn’ lhmrtdmr .m lSt’hdird’thëhiSSt adrihi) Bhd fdrihitd iSm,h,SSt lndt nn’ ,ddfkhid idmmhr uSm antlStd’hSSk dm gS’,dvS’d adrihi) Ohtrtdidm,d ud’aSkd dm fdri’dvd inlltmhiSr­hd uSS’,hfgd,db hmtd’od’rnnmkhid ud’gnt,hmfr dm .m rtd’i ud’Smtvnn’,dkhigdh,rhm hr nmnmtadd’khi) Bhd fdrihitd iSm,h,SSt lndt nn’ fndhd SmSkhthdrd ud’lnemr adrihi dm ’didmSS’uSS’,hf vddr) Akkd iSm,h,Std lndt ad’dh, vddr nl rnllhfd MStd’,Sd dm nodmaS’d uSiSmrhd,Sd td vd’i) .m Ddk,hfd adrttt’rkhrdmrhd rSk hm t ftmr tdk) Bhd ISStriSoow ahd, lS’iud’vSmtd rSkS’hrrd dm unn’,dkd) • • • • • • • • • • Duties and Tasks: b Sfruj,f Vne mVjntfnVn,f og moajlf Vne mf,iVnj,Vl f.2j1mfntp Assjst vjti e2tjfs Vne V,tjujtjfs jn mf,iVnj,Vl vorksio1 ,ontfwtp b K2st af vjlljnh to vork oufrtjmf on Vn Ve io, aVsjsp Ofm2nfrVtj­on vjll af jn ljnf vjti CV1f Ijmf‘s rfm2nfrVtj­on 1olj,yp b Gemotiveer­de en lewenslust­ige persone wat aan die vereistes voldoen kan u gedetaille­erde CV met kontakbare verwysings rig aan: Om aansoek te doen stuur asb 'n CV met drie kontakbare verwysings aan Gemotiveer­de en lewenslust­ige persone wat aan die vereistes voldoen kan u gedetaille­erde CV met kontakbare verwysings rig aan: nadia@alphacivil.co.za Sluitingsd­atum 14 Augustus 2020. A&&TSIEiSYV8 U98i HM 8MVi iY iRM UEVEPMeK DSMiMe Be9oMe :&SMiMedHe9o­MeGENeSUEi­dIYd1E,d CYViEIi LMiEST8K (nm 5n5 maW( CTY8SVP LEiM NYe E&&TSIEVi8 S8 aO A9P98i n(n( Dgc SUh Bcpruu1@c1a AH LU1Ugp Rcuipa Tk1Wcprc1 nc1 c8nkp iU Uiic-U1gcVUe-oWkotU m, Auduprup s2s2 Dnh W,o Bh2zuutght­8 AH M,t,n2 Thup28 c.teh2zht sht hms.2 p, ,pph1,tnhd,k1 e. z, r- Auiu2zu2 0000 Slegs kandidate op die kortlys sal gekontak word. Sluitingsd­atum: Sluitingsd­atum: pGm,hdm t mhd ahmmd .m vddi mS ,hd rkththmfr,Sttl td’tfund’hmf nmtuSmf gdt mhdb vSr t SSmrndi nmrtirdrun­k() Ons is verbind tot billike indiensnem­ingsprakty­ke. Dit is egter ons voorneme om die mees kundige persoon aan te stel. )Moekëo v okë ,kooë ro yëël ob ekë mvkukoh ebuvn uësvhwpësk­oh pouwboh iëu okëd yb v bbo pël po vl ë wpm.’ If you are not contacted within 15 working days of closing the ad, you must accept that your applicatio­n was unsuccessf­ul. AAAAAA-WS060820 AAAAAA-WS060820 AAAAAA-WS060820 AAAAAA-WS060820