Flesse vol hoop gaan voort

District Mail - - PLAASLIKE NUUS NUUS NEWS - Bianca Du Plessis

HERMANUS – ’n Groep vroue van Haw­ston het verlede week al­te­saam 200 glas­f­lesse ge­vul met be­stand­dele vir sop aan die Haw­ston-klin­iek oorhandig.

Na­dia Wil­liams, lid van die Haw­ston Re­lief Covid-19-pro­jek, sê die doel met die Jars of Hope-pro­jek was om flesse te vul met ge­noeg be­stand­dele om vir ’n gesin van vier ’n voed­same en vul­lende maal­tyd te gee. “Ons het dit aan die klin­iek geskenk so­dat hulle dit aan pasiënte kan uit­deel wat elke maand kro­niese medikasie moet kry en hoof­saak­lik van ’n ongeskik­thei­d­stoe­laag afhank­lik is.”

Die flesse is ge­vul met be­stand­dele soos lensies, boon­tjies, rys, gort, ’n pakkie sop­mengsel en ’n bief­blokkie. “Mense hoef dan net wa­ter by te gooi en dit te kook tot die be­stand­dele sag is. Elke fles het ’n kaartjie met die aan­wys­ings by,” het Wil­liams ver­duide­lik.

Noë­line Carelse, Verna Sim­mers en Christalin­e Manuel het die pro­jek gekoördi­neer met die hulp van Mer­cia An­drews en lede van die gemeen­skap wat byge­dra het deur flesse en be­stand­dele te skenk.

Die groep beoog om die Jars of Hope­pro­jek voort te sit. Enigeen wat tot die pro­jek wil by­dra, kan Sim­mers by

082 473 1715, Carelse by 064 675 6004 of Manuel by 072 147 4655 bel.

Dit kan ’n mens aflei van die bok- en varkkop wat on­langs opge­merk is op die sypaad­jie van ’n woon­bu­urt in No­orderPaarl.

Die bok se hor­ings en vark se tande is on­der­skei­de­lik ver­wyder en die eien­aar was nie in sig nie.

Ne­rina Marais, wat die eien­aardige ver­skynsel aan­skou het, kon haar lag nie hou nie. Sy was op pad om haar seun by sy skool op te laai en was ver­baas dat diere se koppe nut­teloos op ie­mand se erf staan met die hek en vo­ordeur wat toe is.

“Dit was dromdag, so ek weet nie of die dromkrap­pers dit dalk uit­ge­haal het nie, maar dit het net daar ges­taan,” ver­tel sy. “Dit is no­gal snaaks met al die dinge wat nou in die jagbedryf gebeur.”

Toe Paarl Post op 30 Julie met Marais gesels, het die voorskrift­e wat op daardie tyd­stip in die staatsko­er­ant gepub­liseer was, gestip­uleer dat reis slegs binne ’n provin­sie toege­laat is met die primêre doel om te jag om vleis vir eie ge­bruik te bekom en geen verblyf vir jag­doelein­des ver­skaf mag word nie.

In die prak­tyk het dit beteken dat ’n in­di­vidu slegs kon jag binne die provin­sie waar hy/sy bly en ná 04:00 die oggend ry en weer voor 21:00 saans tuis moet wees.

Ingevolge die nuwe in­perk­ingsreg­u­lasies soos deur die de­parte­ment van omgew­ingsake, bos­bou en vis­serye uiteen­ge­sit is, mag jagters op hul jagbestem­ming of daar naby oor­nag, maar dit moet steeds in hul eie provin­sie wees.

● Hun­ters are seem­ingly fed up with the re­stric­tions on the in­dus­try to tame Covid-19. This can be de­duced from the goat and pig head that was re­cently spot­ted on the side walk of a neigh­bour­hood in North­ern Paarl.

Die bok- en varkkop het on­langs op ’n sypaad­jie in No­order-Paarl ges­taan.

Deur slegs wa­ter by te voeg en die be­stand­dele te kook, kan die Jars of Hope ’n voed­same maal vir vier mense voor­sien.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.