District Mail

Jan Taks se SMS’e – hier is die volle sto­rie

- Nico van Gi­jsen DIE EINTLIKE BEDROGSPUL DÍS HOE DIT WERK MAAK SEKER AS JY NIE REEDS AANGESLAAN IS NIE Entertainment · Namibia · Sweden · Twitter

Baie – waarskyn­lik miljoene – mense het die afge­lope week SMS­bood­skappe van die Suid-Afrikaanse Inkom­ste­di­ens (SAID) gekry. Daarin word ge­noem dat jy reeds aangeslaan is en jy moet net die uit­slag – of jy geld terugkry of moet in­be­taal – goed­keur of wysig.

Ek hoor van heel­wat mense wat dink dis ’n bedrogspul.

Dit is nie.

Dit is bloot ’n vrien­de­like Jan Taks wat mense in die Covid-19-pan­demie probeer help so­dat hulle nie in lang rye en te na aan mekaar by inkom­ste­be­last­ingkan­tore hoef te staan om hul op­gawes in te dien nie.

Dit is egter nie in alle gevalle so een­voudig nie, soos ek verder aan ver­duide­lik.

Maar eers wil ek waarsku: Ek het som­mer binne dae ook gesien hoe­dat bedrieërs nie op hulle laat wag het nie en mense probeer vang met soortge­lyke e-posse, waarin ge­noem word dat daar geld aan jou ver­skuldig is, in ’n poging om jou bankbeson­der­hede te verkry.

Die SAID sal nooit vir jou e-pos of ’n SMS stuur waarin jou bankbeson­der­hede gevra word nie.

Dié van ons wat gereeld met Jan Taks werk, weet dat selfs waar jy vir hulle jou bankbeson­der­hede wil en moet gee, dit ’n ad­min­is­tratiewe nag­mer­rie kan wees.

Jan Taks gaan só te werk: Eers is derde­par­tye, byvoor­beeld werkgew­ers, be­leg­gings­bestu­ur­ders en me­diese fondse, gevra om alle ter­saak­like in­ligt­ing oor in­di­vidue aan die SAID beskik­baar te stel. Dit moes teen 31 Mei ge­doen wees.

Die vol­gende stap was ’n out­omatiese be­lastin­gaanslag wat op 1 Au­gus­tus be­gin het – van­daar die SMS’e van die SAID om be­last­ing­be­talers in te lig dat derde­party-in­ligt­ing ge­bruik is, dat ’n be­lastin­gop­gawe na­mens hulle voltooi is en dat ’n voor­lop­ige aanslag op die

SAID se eFil­ing-stelsel of Mo­biApp beskik­baar is.

Hierdie be­last­ing­be­talers moet dit net her­sien en die aanslag dig­i­taal óf aan­vaar óf wysig.

Aan­vaar jy dit, hoef jy nie ’n be­lastin­gop­gawe in te dien nie, aan­ge­sien dit reeds vir jou ge­doen is. As jy ’n terug­be­tal­ing moet kry, sal die SAID jou geld soos gewoon­lik terug­be­taal. Maak net seker dat jou bankbeson­der­hede by die SAID op da­tum is.

As jy geld moet in­be­taal, kan jy soos gewoon­lik jou be­tal­ing deur eFil­ing of die Mo­biApp doen.

Dit is alles goed en wel. Maar vo­or­dat jy vir Jan Taks dankie sê dat dit so mak­lik is en alles som­mer net aan­vaar, maak eers seker dat jy jou­self nie in die voet skiet nie.

Maak dood seker dat die in­ligt­ing wat die SAID van jou het, ko­r­rek is, vo­or­dat jy die out­omatiese aanslag aan­vaar.

Verge­lyk die be­last­ingser­ti­fikate wat deur jou werkgewer, be­leg­gings­bestu­ur­der of me­diese fonds inge­dien is met die out­omatiese aanslag.

On­thou ook dat jy dalk vir be­lastin­gaftrekkin­gs kwal­i­fiseer waar­van die SAID nie weet nie, byvoor­beeld as jy hu­urinkom­ste gekry het, of as jy bykomende me­diese uit­gawes gehad het wat nie by jou me­diese fonds aangeteken is nie.

Daar is egter ook diegene wat nie out­omaties aangeslaan kon word nie. Baie van hulle het ook SMS’e van die SAID ont­vang om dit vir hulle te sê. Dis meestal mense met uit­staande be­lastin­gop­gawes.

As jy nie out­omaties aangeslaan is of dit nie aan­vaar het nie, is die vol­gende da­tums vir die in­dien van jou op­gawe van toepass­ing:

● 1 Septem­ber – 16 Novem­ber 2020: Nievoor­lop­ige be­last­ing­be­talers aan­lyn deur eFil­ing of die Mo­biApp.

● 1 Septem­ber – 22 Ok­to­ber 2020: Be­last­ing­be­talers wat nie elek­tron­ies kan in­dien nie, kan by sekere van die SAID se kan­tore in­dien, maar slegs per af­spraak. Be­soek sars.gov.za om dit te doen en klik op “Book an ap­point­ment”.

● 1 Septem­ber 2020 – 29 Jan­uarie 2021: Voor­lop­ige be­last­ing­be­talers dien hul op­gawes deur eFil­ing in.

● Nico van Gi­jsen, ’n geser­ti­fiseerde fi­nan­siële be­plan­ner en be­last­ing­prak­tisyn, is besturende di­rek­teur van Fin­lac en ’n lid van Fisa. Lesers kan navrae aan hom stuur deur te skryf aan Raad met jou Rande, Pos­bus 8422, Jo­han­nes­burg 2000 of nico@fin­lac.com; Twit­ter: @Ni­co­vangi­jsen

 ??  ?? Baie be­last­ing­be­talers het die afge­lope tyd SMS’e van die Suid-Afrikaanse Inkom­ste­di­ens ont­vang om te sê of hulle geld terugkry of moet in­be­taal.
Baie be­last­ing­be­talers het die afge­lope tyd SMS’e van die Suid-Afrikaanse Inkom­ste­di­ens ont­vang om te sê of hulle geld terugkry of moet in­be­taal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa