District Mail : 2020-08-13

CLASSIFIED­S LOCAL NEWS GEKLASSIFI­SEERD : 29 : 29

CLASSIFIED­S LOCAL NEWS GEKLASSIFI­SEERD

29 CLASSIFIED­S LOCAL NEWS 13 August 2020 GEKLASSIFI­SEERD BNEDELIEMM­HRFEVHMF HM DHE BNEDEK UAM VWKE GEMDPHI GERR eHD m77,,r b7mp 7& p8 OKAARVEPIE­PZ VHE BHMME FELEEMRIAO UAM FNED FESPNTD VAR LES AMMA GERR eHD mr7:r, 774& 7& m8Z EM VHE NNPKEDE HR SE VNPCERSEP NO r& REOSELBEP r7,:Z VHE HM DHE KEVE VNNMAFSHF VAR SE VHSEKR FPNMDUEPRI­THVHMFZ GTHR MP ,:Z RKAMFGNEIO­ADZ PAVRNMUHKK­E5 BNEDEK MP5 ,:rp79r7,: BOEDELKENN­ISGEWING IN DIE BOEDEL VAN WYLE SHAUN DOUGLAS HILL (ID 910204 5451 08 0) ’N STUDENT, ONGETROUD, WIE OORLEDE IS TE DE DOORNS OP 5 AUGUSTUS 2018 EN WOONAGTIG WAS TE CLOVELLY PLAAS, DE DOORNS. BOEDEL NR. 014055/2018 D4c Ec'r c ck F4kVhc L4gw4bVr4c­5 ck D4r '4W2r4c'cgck4kfi 4k Wmficichbc Wmcbch rVh c'4krVch:v4'.k xb9c'gvVk3noEEN­ENTUINTIG1­bVcvVkVfnf­A2fi2r2r3y­3y Wx b4c LVkbb'mrgVk mm' vVk Um'Xcr c' rmwch Vr Wx b4c Mccr c' vVk b4c Hm, Hmf rc gVk mm' c KVV9r Vbp GEDATEER c BGR JVXmWr G'4crrch Afick v4' Egrcg2 c2' Abbc'hcxr'VV t86PmrW2r8­88 UORCESTERa 78fl Tchcfmmkkm­iic'Y y3t tfs fyyy BbU CU4giU Ud DbdP:U JbcmbTPgbU@ Ud Bbgi4bRkgb­U4UcUdbd& bd Re&U@ ,U:TU ReUTU: gP: iU4 bdgPU :V lb4 5d inT8U4c lPd jë fCCL CL NOGLNGEff TPU lPdPZ ëa Ak&kgikg j0j0 Rn TbU JPdTT4egcP­diee4 lPd Oe4SUgiU4 gemU: Pg Rn TbU KUUgiU4 lPd TbU FeW FeZ gU cPdiee4 iU IPP8giPTff­i ECBANCCM iU e8 h Ak&kgikg j0j0ffi ELNANE HINGBE JEGHFAJC OIH JIH FGNPEJINF J) yng H2ydyg q- yng Mdyg JEf vi373h i3i. 3h v q- Ig3(d)62 nq 4og4 dy Ig3(d)62 q) 3u L6pt 73735 (d33og4 o) 8q((6)oyt q- r3qrg3yt Egeyq32 d)4 D3g4oyq32 o) yng deq/g H2ydyg d3g 3gt6g2yg4 yq rdt yngo3 4gey2 d)4 pq4mg yngo3 8pdo(2 oyn yng 6)4g32om)g4 oyno) d rg3oq4 q- 03 sbIJTb,6 4dt2 3g81q)g4 d2 -3q( ITJEA, ’l A6m62y 7373 aJHOHE dy IHTNAOca q) yno2 7hyn 4dt q- L6pt 7373 m9 7 A2fi2r 2r 3y3yp WORCESTER VNPCERSEP BEI FMOeNf E8aTffTc AYT,h ma8 DbfTblhTl8 ASST8cTnfh­8MMh iU 4 HefNlf WWW LGICDJKDIR 5Ucd KTcTVee,,e::T8Q 9ki icfi c999 M,cOARH g cOHAVU AccVAUHf&9 S W dAU aVVfHU IVa HeHB,cVa .. TARU aVAEi OHaTAU,&9 aHIh SdasmosdO/lnr 000000-WS130820 000000-WS130820 00000000-HL130820 EJLALE GHLFDE IN THE MAGISTRATE'S COURT FOR THE DISTRICT OF HOPEFIELD HELD AT HOPEFIELD AGGE CAICAIA CIFLLAFG Jq 71- -v787- rl 71- )87- Jh-q7p73 R/.f-u4 mi2i2i 2yn2 si ’ rl 4 m bAIIaSR DMSbHg dHaNSRcg w62s EaeNeR GoTORWP 844S&4141 Case No. 305/20 c1-Ipuv78qhIp­q8)Mp2/ph87prq8qh­Epv7upf/7prqA55r/q7pq71-8fr --v787-v18)))p-lrupqv6-57prqlru86-uprhrl6s 7t-q73 rq-t h83v lur. 71- sncI rl A,H,bc 6262 pq 71- rllp5- rl 71- N8v7-u rl 71- e-v7-uq D86- Ipo1 Dr/u7g DATH cSeR 8qh pq 71- rllp5- rl 71- N8opv7u87- IHaNAR,b b1r/)h qr rf(-57prqv 8o8pqv7 71- 855r/q7 fu-5-p -hf371-u-)- 8q7N8v7-upq71-8fr -6-uprhg71--v787-tp))f-hpv7upf/7-h855ruhpqo­7r71-855r/q73 In the matter between: SQUARE ONE WAY TRADE AND INVEST t/a COASTAL HIRE SWARTLAND Van Wyk van Heerden Attorneys are looking for a temp in the Collection­s Department. Execution Creditor EMCrgrr&gnlH/,U7rormaors­r,r,nVr, nTSCo/dttIHUOARW­V7stteA7f7­srstst Registrati­on Number: 2013/216290/07 and 00000000-HL130820 MORNÉ DU PREEZ Execution Debtor OEJAOa5 IMUac f IMRAO RScMDEa Identity Number: 741007 5029 086 The temp should be able to start as soon as ... NOTICE OF SALE IN EXECUTION NSLAR aECAacMAAR eETEREU, K9 vhe H3vave of vhe Mave Kde9vlvr R0nbet 51sw1s 5s15 s8 y, qho te3lded av 1s Nlddem.mel H3vave 42, Neete9bo3c­h, Jetna903 a9d qho dled o9 5 La90atr ysys possible up until end November 2020. ... KINDLY TAKE NOTICE that in terms of Judgment granted on 8th day of JUNE 2020 in the Hopefield Magistrate's Court and a Warrant of Execution issued thereafter, a sale in execution of the undermenti­oned goods will be held at the SHERIFF'S OFFICES, 4 MEUL STREET, MOORREESBU­RG on the 17th day of September 2020 at 10:00. rE 0804 R./ '01nt2020s Uhe Ilt3v a9d Il9am Ml60ldavlo­9 a9d El3vtlb0vl­o9 Acco09v l9 vhe abo.ene9vlo9ed e3vave qlmm mle fot l93pecvlo9 av vhe Sfflce of vhe Na3vet of vhe Jlgh Do0tv, Dape Uoq9 a9d vhe Nagl3vtave 3 Sfflce, Jetna903 fot a petlod of y1 .Uqe9vriS9e­r dar3 fton 14 A0g03v ysyss The ideal candidate should: - have at least three years collection­s experience; NICPHI KBDHORV AaXmu Y(r u&X CxXUzur,xV U ( AWS5s KU&(z0 T BS,m 0 EmUV n G,uU&Xee KurV DXr5SmzsV 7000) - be able to work on Ghost Practise; 00000000-HL130820 - draft simple Summons; ... GOODS - Correspond with correspond­ents; EOPAPE JLPFBE 1 x Ford Ranger bakkie 1 x Tata Xenon Bakkie 1 x VW Amarok Bakkie 1 x Quantity Scaffoldin­g at on - live in Paarl and Wellington and surrounds; GEOOFBA OROAJ CLJAHC Fm rhe D.rare of Jare Fdemr-r2 Mulbe) 48u46n uuq1 u8 5 of 11 Ii-p.p)-mge) Or)eer, Ee)lamu., 3-do3, 3ho d-ed ar Ee)lamu. om 1n Hume 6u6u, Aii pe).om. hat-mg cia-l. aga-m.r rhe abote e.rare a)e he)eb2 caiied upom ro f -ie rhe-) cia-l. 3-rh rhe umde).-gmed 3-rh-m su da2. f)ol rhe dare of rhe pubi-car-om he)eof( Cared ar EDNLAMTO rh-. 4rh of Augu.r 6u6u( - Soft collection­s; IS)/W(1) NW&W(W8TW ttae:4.2t2to Salary between R7 500 - R11 000 ctc. ... DATED VELDDRIF 5th day of August 2020. ERASMUS ATTORNEYS Ra ,AT TUUWHdfS oIeIEc&UW. CcWMIWa h ,AT TUUWHdfS VU CUe m2i Olrng9tsi 7222 ... Please contact Antionette Rawlings at Van Wyk van Heerden Attorneys antionette@vwvh.co.za for further informatio­n. Shop 13 Port Owen Harbour Centre, Port Owen Drive, Port Owen, VELDDRIF Tel: 022 300 0350 | Fax: 086 658 0792 | Email: heinrich@erasmus.legal Ref: SQU00004 00000000-HL130820 CNOAOC IJOFBC HFLIA HPGGCLd HANOCLaN LCECLCIBCR eSSe&84WT 000000-PL130820 000000-DW130820 K9 h8 Hr b 8 o5 h8 Mb 8 Ke89 - r R2nc8’ s3st1tss44­sffd nb’’-8e -9 ,onn29- r o5 p’op8’ r o Lohb998r Numm8’d qho e-8e b Dbp8 Uoq9 o9 1s Lb92b’r 3s1fs Uh8 An89e8e I-’r b9e I-9bm M-62-eb -o9 b9e E-r ’-c2 -o9 A,,o29 -9 h8 bco.8n89 -o98e 8r b 8 q-mm m-8 5o’ -9rp8, -o9 b h8 o55-,8 o5 h8 Nbr 8’d Dbp8 Uoq9 b9e b ,opr h8’8o5 b h8 o55-,8 o5 h8 Nbg-r ’b 8d J8’nb92r 5o’bp8’-oeo531.q89ro98reb­rr’8,io98ebr5’onIOKEAa14­A2g2r 3s3ss MUNICIPALI­TY BERGRIVIER MUNISIPALI­TEIT M,cOARH g cOHAVUn S W dAU AVVfHUi AccVAUHf& IVA HeHB,cVAn 77TARUAVAE­iOHATAU,&i72 nAHIhSdArm­9rdT 36l AANSOEK OM HERSONERIN­G, ONDERVERDE­LING EN KONSOLIDAS­IE: ERWE 1692, 453, 454 EN 455, PIKETBERG 00000000-HL130820 Applikant: Kontak besonderhe­de: Eienaar: Verwysings­nommer: Eiendom beskrywing: Fisiese adres: Volledige beskrywing van voorstel: Aansoek word gedoen ingevolge artikel 15 van Bergrivier Munisipale Verordenin­g op Munisipale Grondgebru­ikbeplanni­ng om hersonerin­g van Erf 1692 Piketberg vanaf Onbepaalde­sone na Nywerheids­one 2 vir nywerheids­doeleindes en onderverde­ling van Erf 1692 Piketberg in Gedeeltes A & B (±2000m² onderskeid­elik) en restant Erf 1692 Piketberg (±1.7176hektaa­r) asook konsolidas­ie van Erwe 453, 454 & 455 Piketberg om ‘n nuutgeskep­te gekonsolid­eerde eiendom (±5949m²) te skep om bestaande boulyn oorskrydin­gs te formalisee­r en reg te stel. Aansoek word verder gedoen om konsolidas­ie van die nuutgeskep­te gekonsolid­eerde eiendom tussen Erwe 453, 454 & 455 Piketberg (±5949m²) met Restant Erf 1692 Piketberg (±1.7176hektaa­r) om ‘n eiendom van ±2.3152 hektaar groot te skep vir nywerheids­doeleindes. Mnr J Truter Sel no. 082 562 6740 en e-pos: jan@southcon.co.za Winkelshoe­k Eiendomme Pty Ltd PB. 1692, 453, 454, & 455 Erwe 1692, 453, 454 & 455 Piketberg Piketberg Nywerheids­area OPTW PS EFTWSPeFE EFFE R t)hl )0 (lylgy p)vls )s tlyr0 n blpu’4t) s 6m n t(l Elli0 blp)0ty)l0 Aht- t637- n t(l )stlst) s t 433’y n y t(l )00ul n 4 hlyt)n)li h 3y n Elli n ,y4s0nly R ,022771/2002 3400li gy P&FSTWSAOE NaOJDJRAOJ­We HANAOA8J:A NRIANCAOP OPTJOPEJ NRANCAOJ )s n4v uy 2v n tv Kilst)ty Rurgly 170622 ot76 0m m dsr4yy)li Kilst)ty Rurgly o3t2t3 00om 0m m dsr4yy)li )s yl03lht n hlyt4)s FSG 4o(o IFSNAOaT SeHbc,bARE NdRKDKTAMK,5 EKeKcKSR SI DAMHESR 8Hc,HbR DATH TbSeKRDH KR Hf,HR, t16 2SRH JdREbHE ARE ISb,5 RKRHu cadAbH NH,bHc w()h( (40 glls ’ 0t y il0ty yliv A’’ )stlyl0tli 3ly0 s0 (4v)sp g.lht) s t t(l )00ul n 0uh( h 3y 4yl (lylgy ylwu)yli t ’ ipl t(l 04rl )s wy)t)sp w)t( t(l blp)0ty4y n Elli0 4t D43l , ws- b r t2t6- t2t( I’ y- 60 T’l)s ctyllt- D43l , ws w)t()s tw wllq0 ny r t(l i4tl n t(l 3ug’)h4t) s n t()0 s t)hlv E4tli 4t JHbNARdc s m LdRH 2020 Guthrie & Theron Hermanus, 77 Main Road, Hermanus email: valerie@gtlaw.co.za Contact: 028-312-3626 000000000-HL130820 Kragtens artikel 45 van Bergrivier Munisipale Verordenin­g insake Grondgebru­ikbeplanni­ng word hiermee kennis gegee dat die bogenoemde aansoek ontvang is en oop is vir inspeksie gedurende weeksdae tussen 7:30 en 16:30 vanaf Maandae tot Donderdae en tussen 7:30 en 15:30 op Vrydae by hierdie Munisipali­teit se Afdeling Beplanning en Omgewingsb­estuur te Kerkstraat 13, Piketberg, 7320. Enige skriftelik­e kommentaar mag geadressee­r word ingevolge artikel 50 van genoemde wetgewing aan die Munisipale Bestuurder, Bergrivier Munisipali­teit, Kerkstraat 13 of Posbus 60, Piketberg, 7320; Faks no. 022 913 1406 en e-pos: bergmun@telkomsa.net op of voor vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewi­ng, met vermelding, van u naam, adres of kontakbeso­nderhede, belange in die aansoek en redes vir kommentaar. Telefonies­e navrae kan gerig word aan Mnr. K. Abrahams, Stad-en Streeksbep­lanner (Oos) by tel nr. (022) 913 6000. Die munisipali­teit mag kommentaar, ontvang na die sluitingsd­atum weier. Enige persone wat nie kan skryf nie kan gedurende kantoorure na die munisipale kantore gaan waar ‘n personeell­id van die munisipali­teit so ‘n persoon sal help om die persoon se kommentaar of vertoë af te skryf. JSac SU CEacUS&EC CEEC Ms/pgi pw 1ivi4v op2i’ p’ /ivqw sm aio3.5/ps’ 0l sm /1i Eii-w aiopw/vpiw Ag/h 6r yh sm /1i p’/i’/ps’ /s 5 msv/1ipww3ism5­giv/pmpi-gs vsmEii-smcv5’wmivMsc6nw­6 7twwn 5wwi-4v .v SaEUacUARC LWRHBHTAJH­c& LJHRCEJERH FHIARA 18 September 2020, p’ m52s3v sm K-i’/p/v M3q4iv y06w6w 0w60 wl 6 ,’q5vvpi-p’ viw ig/ sm giv/5p’ E4e 8(1: GEULARWa KM cJH NdHabcaAME L,MKDKOAJKcf EKdKbKNM DAJHENM OaNdKMDH NI eHbcHaM DAOH KM H8cHMc 6nr tNMH J,MEaHE AME INacf MKMH3bT,AaH LHcaHb u1pg1 15w 4ii’ .sw/ sv -iw/vsvi-2 A.. p’/iviw/i- ivws’w 152p’o s4(ig/ps’ /s /1i pww3i sm w3g1 gs v 5vi 1ivi4v viu3pvi- /s .s-oi /1i w5qi p’ uvp/p’o up/1 /1i aiopw/v5v sm Eii-w 5/ D5 i csu’h assq 6t60h 6t/1 I.ssvh rw O.ip’ b/vii/h D5 i csu’ up/1p’ /us uii)w mvsq /1i -5/i sm /1i 34.pg5/ps’ sm /1pw ’s/pgi2 E5/i- 5/ JHaLAM,b s’ MUNISIPALE KANTORE KERKSTRAAT 13, PIKETBERG, 7320 MK140/2020 ADV HANLIE LINDE MUNISIPALE BESTUURDER Guthrie & Theron Hermanus, 77 Main Road, Hermanus email: valerie@gtlaw.co.za Contact: 028-312-3626 APPLICATIO­N FOR REZONING, SUBDIVISIO­N AND CONSOLIDAT­ION: ERVEN 1692, 453, 454 & 455 PIKETBERG 000000000-HL130820 Applicant: Contact details: Owner: Reference number: Property Descriptio­n: Physical Address: Detailed descriptio­n of proposal: Applicatio­n is made in terms of section 15 of Bergrivier Municipal By-Law Relating on Municipal Land Use Planning for rezoning of Erf 1692 Piketberg from Undetermin­ed Zone to Industrial Zone 2 for industrial purposes and subdivisio­n of Erf 1692 Piketberg into Portions A & B (±2000m² respective­ly) and Remainder Erf 1692 Piketberg (±1.7176 hectare) as well as consolidat­ion of Erven 453, 454 & 455 Piketberg to create a newly consolidat­ed land unit (±5949m²) to formalise and rectify existing building line encroachme­nts. Applicatio­n is further made for consolidat­ion of the newly created consolidat­ed land unit between Erven 453, 454 & 455 Piketberg (±5949m²) with Remainder Erf 1692 Piketberg (±1.7176 hectare) to create a land unit ±2.3152hectar­e in extent for industrial purposes. Mr J Truter Cell no. 082 562 6740 and email: jan@southcon.co.za Winkelshoe­k Eiendomme Pty Ltd PB. 1692, 453, 454 & 455 Erven 1692, 453, 454 & 455 Piketberg Industrial Area NOTICE OF ENVIRONMEN­TAL AUTHORISAT­ION PROCESS AUGUST 2020 No ce of Environmen­tal Authorisa on Applica on in terms of the Na onal Environmen­tal Management Act, 1998 (Act No. 107 of 1998) as amended; and the Environmen­tal Impact Assessment Regula ons (as published in Government No ce No. 327, 7th April 2017). This is with respect to the listed ac vi es that have been triggered by the proposed new industrial developmen­t in Portervill­e. The site is located on Erf No 1002, Portervill­e Ward 1 and 2 of the Bergrivier Local Municipali­ty under the jurisdic on of West Coast District Municipali­ty. The proposed ac vity entails an industrial developmen­t and triggers the following listed ac vi es: Government No ce, No. R. 327, April 2017 (LN1) - Ac vity No. 8, 9,10, 12, 14, 27 & 28 as well as Government No ce, No. R. 324, April 2017 (LN3) - Ac vity No. 4, 10 & 12. Notice is hereby given in terms of section 45 of Bergrivier Municipal By-law relating to Land Use Planning that the abovementi­oned applicatio­n has been received and is available for inspection during weekdays between 07:30 and 16:30 from Mondays to Thursdays and between 7:30 and 15:30 on Fridays at this Municipali­ty’s Department Planning and Environmen­tal Management at 13 Church Street, Piketberg, 7320. Any written comments may be addressed in terms of section 50 of the said legislatio­n to the Municipal Manager, Bergrivier Municipali­ty, 13 Church Street or P.O. Box 60, Piketberg, 7320; Fax nr: 022 913 1406 or e-mail: bergmun@telkomsa.net on or before from the date of publicatio­n of this notice, quoting your, name, address or contact details, interest in the applicatio­n and reasons for comments. Telephonic enquiries can be made to Mr. K. Abrahams, Town and Regional Planner (East) at tel no. 022 913 6000. The Municipali­ty may refuse to accept comment received after the closing date. Any person who cannot write may visit the municipal offices during office hours where a staff member of the municipali­ty, will assist such person to transcribe that person’s comments or representa­tions. INTERESTED AND AFFECTED PARTIES ARE INVITED TO REGISTER AND COMMENT ON THE DRAFT BASIC ASSESSMENT REPORT TO BE PLACED AT THE PORTERVILL­E AND PIGETBERG LIBRARY FOR A PERIOD OF 30 DAYS i.e. 06th August 2020 to 06th September 2020. 18 September 2020 Enquiries can be sent to: Informa on Decision Systems (Ms. Larissa Ramiah, Tel: 087 353 2576, Email: larissa@Ids-cc.co.za) Alterna vely, please access the document from one of the following pla orms: Google Drive Link: h ps://drive.google.com/drive/folders/12KolvbV9B­oqVPNLmtN6­GsEGYXaBeY­mTI?usp=sharing h ps://www.dropbox.com/sh/hxdahyohib­qcd4q/AACQHbGeII­EwG5-2PhIic-7Ia?dl=0 Informa on Decision Systems Informa on Decision Systems MUNICIPAL OFFICE 13 CHURCH STREET, PIKETBERG, 7320 MN140/2020 ADV HANLIE LINDE MUNICIPAL MANAGER Dropbox: Facebook: LinkedIn: 000000-DW130820 EEEEEE-DW130820