District Mail : 2020-08-13

PLAASLIKE NUUS GEKLASSIFI­SEERD CLASSIFIED­S : 30 : 30

PLAASLIKE NUUS GEKLASSIFI­SEERD CLASSIFIED­S

30 PLAASLIKE NUUS GEKLASSIFI­SEERD CLASSIFIED­S 13 Augustus 2020 DkSLSgfSjj­dn@Srdj@ Well establishe­d DOG GROOMING PARLOR looking for an POADFIE CKHNAIR In die boedel van wyle oorlede op ekcAjjSn gSamAn ak.mdSw dyzntitzit­snommzr 440130 5049 000, 30 euniz 2020, AgSooA SgdsADSoc ak.mdSw dyzntitzit­snommzr 49022 0043 009, Sj@SgDmSIcono­mAAo 4w rkmISnoSm. en langslewen­de gade van Dozyzlnrv 9430/2020 EXPERIENCE­D Eeg INg:a: -Heg êê5 kH:H-i5N ka5 A,VNdNeN Aggag-Ne-Nf FN5gêeN dN- M5mP:5HV Ne gêIN5 VNlêêe-Ng :He VN5ig HHegêN: MêNe ka5 MaN ëêg-Nf Bi, dêN- VêNM ae gëHekN5IHe­M :He gHHdlN5:f Geliewe kennis te neem dat alle persone wat geld verskuldig is aan die gemelde boedel asook persone aan wie geld verskuldig is deur die boedel binne dertig (30) dae vanaf die gelde verskuldig moet inbetaal en eise moet indien by die ondergemel­de adres. GROOMER We require the services of a admin/sales person for our Vredenburg & Langebaan branch. 14 Augustus 2020 Vereistes: K K K K K K K K DêN- IN5NaM lNNg êd SgaNgN lN5: -N kN55aV Gê5aVN êeMN5kaeMa­eV gH, ae i Vieg -N, DH-5aN: DêN- VêNM :He :êddiea:NN5 DêN- VNgêeM lNNg DêN- g-aë-N,a: lNNg DêN- Ne-êNgaHg-aNg lNNg êd -N ,NN5 Ne -N êe-la::N,f DêN- IN5NaM lNNg êd êê5-mM -N lN5:f Ag bm HHe WaN5MaN kN5Nag-Ng kê,MêNeL la, êeg V5HHV kHe bêi Wêê5f with references. LöiAj t fk@gSm lmkf.mS.mn lzrvf rzlfoglzr miz2zzukst­r t49 rkmISnoSm ozlv 023 342 3666 AcPESIENDE IN WHE PCINW SEWCIK bIKK DOANW IN :OAS FC@OASR AO, cAN DONXBDX fGY UHI IcGV OS FMBKL MBEFLFKNFC­PBKNXTMKXJ­TRDOR8B Call Jennifer on 071 321 8629 AAAAAA-WS130820 EXP0RT-DP130820 X1W9MEP1-DW120800 EYZAZE RSZLEE DgSLSLKSff­IkaSWIfa Stuur jou aansoek met minstens twee onlangse verwysings en afskrif van ID Liza@raimondi.co.za voor 20 Augustus 2020. In DiE BoEDEl van wyle oorlede op WAjLA LgmaLAk2 Iuvntitvit­snommvr 29 evi 2020, eYLfSkljAA­l z72 T54o477u/ Ms5a118/ F8 NsdnU Ii qdW D(qRqW ka qdW JRqW IVWiq8q L7hSWp sjtjsjbtrr­tYYU /dk V8WV ki rl KR ststU RiV /dk pW(8VWV Rq qdW ERph FWTfkeH8gg­U Nkpq8ki lt) ka ERph YllU PW((WgRRp(VRgU C8(qp8T BRgWVkiU PW(qWpi BRmWo 610y2z 0071 0wy, WgjISklSj. van (As jy nie van ons gehoor het binne 10 dae na die sluiting van aansoeke, jou aansoek is onsuksesvo­l) OAYZEU6Y UEFEUEREEe 00r rf30000 CWSqkp( RiV BpWV8qkp( 8i qdW RSk6WhWiq8­kiWV D(qRqW RpW pW17W(qWV qk mR qdW8p VWSq( RiV gkV,W qdW8p TgR8h( /8qd qdW 7iVWp(8,iWV/8qd8iRmWp8­kVkartnPd8­pq 9VR (apkhEp8VR UlcA7,7(qststo AAAAAA-WS130820 Dovuvgnrt 72y7/2020 Geliewe kennis te neem dat alle persone wat geld verskuldig is aan die gemelde boedel asook persone aan wie geld verskuldig is deur die boedel binne dertig (30) dae vanaf die gelde verskuldig moet inbetaal en eise moet indien by die ondergemel­de adres. Notice of Water Use License Applicatio­n on behalf of Daraheen Farm CC for the proposed betterment­s to be undertaken to the existing Onder La Rhone Dam and subsequent increase in the storage capacity thereof with 40 000 m³ occurring on Farm La Rhone 414 - Tulbagh District, Western Cape. 30-day Period of Public Participat­ion: 13 August - 12 September 2020 DNFSRFF UAM ZYJ ASSNPMFYRa AMSNM DNFSRFFa ASSNPMFYR GNP SHF FVFDTSNPa -f LAIM PNAEa NMPTR PIUFPa O N CNV 5hia HFPLAMTRa SFJ8 i-c he5 dd,d 1z Au0ustus 2020 X1W9HL0W-MP120800 LöeAf r KgaLSj ijgKmjSmjk ivrt K.rvg Ko0gvr jivsvv 4str..tz9 WgjISklSj lvgt 023 3z2 3666 .. LOST OR DESTROYED DEED .. We would like to inform you that Daraheen Farm CC is in the process of applying for a Water Use Licence to undertake necessary betterment­s to their existing Onder La Rhone Dam and as a result of these structural betterment­s undertaken the maximum storage capacity of the dam will increase with 40 000 m³. The Onder La Rhone Dam is located on the farm La Rhone 414, Tulbagh District. All the water stored in the Onder La Rhone Dam is Tulbagh WUA scheduled water which is supplied after being metered via the Tulbagh WUA pipeline scheme. This license will be conducted through the Department of Water and Sanitation and is done in terms of only Section 21(b) of the National Water Act, 1998. As part of this licensing process, public participat­ion is required. This is a notice of the applicatio­n for the provision of an additional storage capacity of 40 000 m³ in the existing Onder La Rhone Dam. Notice is hereby given in terms of Regulation 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of passed by Registrati­on Number IT 971/2012(D) in respect of certain BIRKENHEAD IN THE OVERSTRAND MUNICIPALI­TY, ADMINISTRA­TIVE DISTRICT OF CALEDON, PROVINCE OF THE WESTERN CAPE which has been lost or destroyed. All interested persons having objection to the issue of such copy are hereby required to lodge the same in writing with the Registrar of Deeds at CAPE TOWN, ROOM NUMBER 1216, 12th FLOOR, PLEIN STREET 90, CAPE TOWN, within two weeks from the date of the publicatio­n of this notice. Deed lf Transfer Nl T6837 s 2n5 W1P981HL-PM120X00 THE ZKM TRUST ERF 343 NOTICE EPRARE KARE CGOHPRNFFE­K GEOLAMSP INSBEOR iHWXf181) M4l ,5rm(n crhY rYmkV w95qw4tf t43959pl ,y H,9tv94w Iqoh b9oo,l4f r. Wy Ap5t4w3 Et9v4f Iqt5qp3 C,y ,p5 wmq 5945 qp z N@O: 0000 , .. If you have any enquiries about the applicatio­n or licensing process, please feel free to contact SINCLAIR & ASSOCIATES at 083 270 7839. BONVEYANBE­R ZELDA VERMEULEN JG HORN INB 2nd Floor, Falcon Place, Hillcrest Office Park, 177 Dyer Road, HILLBREST, PRETORIA Phone 012-3627578 Ref - Mara Giacinti- MG/0416 .. EPRARE M4 5m5Y9(r(r Consultant Name: André Sinclair Consultant e-Mail: andre@water4agri­culture.co.za Contact number: 083 270 7839 X1W9M8P9-HL120800 Dt459yqt3 ,p5 E4dyqt3 ,t4 t4 u9t45 yq io4 ym49t eo,913 w9ym ,p5 s,y ym49t 54dy3 yq ym4 up54t39lp4­5 w9ym9p z0 5,y3 qh 5,y4 qh sudo9e,y9qp qh ym93 pqy9e4/ rk A@I@WA 0000/ 000000-WS130820 SALE OF BaSINESS N9 ia, ir h,q,Yw giu,m im ,qlr 9e h, 1q9uiri9mr 9e R,a i9m tf 9e h, Imr9ku,maw Aa N9 3f 9e ont7 pWr Wl,mc,c( hW RANDBAAI RTOEPESSE CC P,gir qW i9m N2lY,q onn7 6 yyd7od 6 3t q,1q,r,m ,c Yw A2Yq,w B9 hlW ID 78yty7 8o7t ydd im ,mcr r,kkimg h, Y2rim,rr jm9vm Wr RWmcYWWi R21,q, , vhiah a9mc2a r i r Y2rim,rr W 8t M9mg R q,, b RWmcYWWib H,qlWm2rb s3yy Wr W g9img a9ma,qm vi him W 1,qi9c 9e ty p hiq w( cWwr We ,q h, 12YkiaW i9m 9e hir Wcu,q ir,l,m 9 VWYqi il, pO w( M c P,gir qW i9m N2lY,q 3yon 6 otsnfo 6 ys q,1q,r,m ,c Yw RhW2m H2wg,m ID s3ydty 8yod ydn vh9 vikk h,q,We ,q a9mc2a h, Y2rim,rr W h, rWic Wccq,rr) DW ,c W H,qlWm2r hir ty h cWw 9e K2kw 3y3y) IM WHE LAGIVWSAWE­rV BNaSW NF bNSBEVWES HEKD AW skmISnoSm IAnS jky 2ö2urö I1 3kf o:33fs ,f3yff1e LNOJEK AMD DE THKKHEOP HfUl n@ IkjrSjdSjI­S A Ldrdndkj ka n.lSm @mk.l omALdj@ 7lot6 goL Fx4euyqt3 AKF HRT@Pf rz Et,1, Wyt44yf SR Cqx kzf WRPFTWFA cFWA 2r0. A4o8 00rngj0.200 OOv9v51 7NN2u6 Exfdv3l(1 Bsfël3(s :1ë Exfdv3l(1 Df,3(s ocS admi tu2 n.lA nArS mAsnkjrdgg­S CSPIMFPP AETIDF CONJFOPU YVY LAIM ONAEU HFOLAMSP jkodIS ka nAgS dj S SI.odkj ka ikrADgS lmklSmot OENNISGEeI­NG dAN dEROOPING dAN BESIGHEIF IM PaSVaAMBE (g : mvëiof13 (,3:l1fë l1 3kf L:il63s:3fr6 B(vs3 (g (1 u Aviv63 u0)p :1ë : ysl3 (g fxfdv3l(1 l66vfë 5 A.sl9 u0u0 ,y 3kf L:il63s:3fr6 B(vs3 (g ê 3kf i((ë6 9l63fë kfsfv1ëfs yl99 ,f 6(9ë l1 fxfdv3l(1 3( 3kf klikf63 ,lëëfs :3 (1 :3 p Dvs,:1 V3sff3ê bNSBEVWES l1 3fso6 (g 6fd3l(1 (g 3kf L:il63s:3f6r B(vs3 Ad3 2u (g )p--' s1 w5tt5 L,mmirg,vimg g,rji,c hi,ql,, img,u9kg, ci, Y,1Wkimgr uWm Aq ij,k tf uWm ci, Imr9ku,mri, U, Nq 3f uWm ont7 pr99r g,vwrig(b cW RANDBAAI RTOEPESSE CC P,gir qW i9m N2lY,q onn7 6 yyd7od 6 3t u,q ,,mv99qcig c,2q A2Yq,w B9 hlW ID 78yty7 8o7t ydd uWm u99qm,l,mr ir 9l ci, Y,righ,ic Y,j,mc Wr RWmcYWWi R21,q, , vW hWmc,kcqwe , 8t MWmg R qWW b RWmcYWWib H,qlWm2rb s3yy Wr .m k91,mc, rWWj , u,qj991 Yimm, .m wc1,qj uWm ty pc,q ig( cW, mW ci, 12YkijWri, uWm hi,qci, Wcu,q ,mri, WWm VWYqi il, pO w( M c P,gir qW i9m N2lY,q 3yon 6 otsnfo 6 ys u,q ,,mv99qcig c,2q RhW2m H2wg,m ID s3ydty 8yod ydn vW cWWqmW ci, rWWj Yw ci,r,kec, Wcq,r ,m 9mc,q ci,r,kec, mWWl rWk Y,cqwe) F,cW ,,q , R9l,qr, U,r hi,qci, tyr , cWg uWm K2ki, 3y3y) s1 w5tt5 r4y00 2 n5st59v5 2020 000000-DP130820 @kkLn ok DS nkgLy u x Fslëif V3:s Sfgslifs:3(s6 ) x Kl1ëf Sfgslifs:3(s h x M( M:of Sfgslëifs:3(s6 ) x Fslëif V3:s B((9ësl1n Sfgslëifs:3(s ) x KG Llds(y:wf Nwf1 KENNISGEWI­NG DAT LIKWIDASIE- EN DISTRIBUSI­EREKENING TER INSAE LÊ INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET 66 VAN 1965 CSPIMFPP AETIDF CONJFOPU YVY HNNG PROAARU HFOLAMSP Geliewe kennis te neem dat, ingevolge Artikel 35(5) van Wet 66 van 1965, kennis hiermee gegee word dat afskrifte van die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusi­erekening vir 'n tydperk van 21 dae, vanaf ter insae sal lê by die kantore van die Meester van die Hoë Hof te Kaapstad en die Landdroska­ntoor te Indien geen beswaar ingedien word nie sal die Eksekuteur oorgaan tot betaling in terme van gemelde rekening. 82X3WLA91M­P200-20 14 Augustus 2020, D:3fë :3 (1 3kl6 ë:y (g s1 w5tt5 r3tl euny 2020/ SOMERSET-WES. NOTICE SALE OF BUSINESS KENNISGEWI­NG VAN VERKOPING VAN BESIGHEID Att1 o5yt g1 Sx5wutm1o w 50mt1 t iunn5 o5 vn2owl5 u D5y5 t 22 Ilu wl nt 55tz s1 w5tt5 z 24i0 o5ny 023 3k4 2000 ku 5gy iLs u If0023 u iAor33i3 020145/2019 KAAPSTAD WES-KAAP SOMERSET-WES Boedelnomm­er: Meesterska­ntoor: Provinsie: Landdroska­ntoor: .. .. Kennisgewi­ng geskied hiermee ingevolge die bepalings van Ar kel 34 van die Insolvensi­e Wet Nr 24 van 1936 (soos gewysig), dat DARATORQUE EIENDOMS BEPERK Registrasi­e Nommer 2015/130351/07 verteenwoo­rdig deur JACOBUS STEENKAMP NELL ID 590809 5037 080 en KAREN JOSEPHINE NELL ID 620604 0025 089 voornemens is om die besigheid LAND EN SEE wat handeldryf te 8 ASTORIA VILLAGE, HOOFSTRAAT, HERMANUS, WES-KAAP, as 'n lopende saak te verkoop binne 'n tydperk van na die publikasie van hierdie advertensi­e aan AGRICULTUR­AL INSPECTION SERVICES EIENDOMS BEPERK Registrasi­e Nommer 1994/002198/07 verteenwoo­rdig deur ANTON DU PREEZ ID 510804 5113 085 wat daarna die saak by dieselfde adres en onder dieselfde naam sal bedryf. Gedateer te Hermanus op hierdie 6de dag van Augustus 2020. No ce is hereby given in terms of the provisions of Sec on 34 of the Insolvency Act No 24 of 1936 (as amended) that DARATORQUE (PTY) LTD Registra on Number 2015/130351/07 represente­d by JACOBUS STEENKAMP NELL ID 590809 5037 080 and KAREN JOSEPHINE NELL ID 620604 0025 089 intends selling the business known as LAND EN SEE which conducts its business at 8 ASTORIA VILLAGE, MAIN ROAD, HERMANUS, WESTERN CAPE as a going concern within a period of a er the publica on of this adver sement to AGRICULTUR­AL INSPECTION SERVICES (PTY) LTD Registra on Number 1994/002198/07 represente­d by ANTON DU PREEZ ID 510804 5113 085 who will therea er conduct the business at the said address. Dated at Hermanus this 6th day of August 2020. AAAAAA-WS130820 STEENKAMP NICOLAAS SALOMO 1930-03-23 300323 5005 08 0 RUITEPARK 19, FAGANSTRAA­T, SOMERSET-WES 2019-10-03 Van: Voorname: Geboorteda­tum: Identiteit­snommer: Laaste woonadres: Datum van afsterwe: 5ILFBD LI BJDCFLIJK FH CDBDAKDC DKLALDK FH LDJGK IE KDBLFIH SN IE ABL PP IE ONPM Ge5aë) nPêb 5gneVb ndPn Pëë hbklg5l dP1e5, VëPefl P,Pe5ln ndb blnPnb foln ëga,b en pend ndb B(bVongk Vg5Vbk5ba pende5 9' aP)l :kgf aPnb g: hoSëeVPneg­5 dbkbg:BlnPnb Naam en adres van Eksekuteur: JANHARMVAN­ZYL 30 (der g) dae ))84(1-()() CALD OKSJ SDNODMJ CALD SDBDM CÊAMHDN DPEDJD 58(Y,)1,55 (Y)155 Y)ZZ 5W 1 NOKMIÊARDJ LAMGV NKIDMNDO 5ofSbkW IPlnbkil L::eVbW Mkg1e5VbW Nok5PfbW Dekln 5PfblW APnb g: SekndW Fab5nen) KofSbkW HPln kbleab5neP­ë PaakbllW 30 (thirty) days Vir publikasie in die Staatskoer­ant op: 2020-08-14 0000000-DP130820 .. .. SDNO FORM JJJ – LOST OR DESTROYED DEED ()(),)g,(5 APnb g: abPndW Dgk hoSëeVPneg­5 e5 ndb Eg1bk5fb5n EP.bnnb g5W KPfb P5a Paakbll g: B(bVongkil Pondgkelba P,b5nW .. .. BUSINESS ADVICE BROKERS PO BOX 1947, HERMANUS BUSINESS ADVICE BROKERS POSBUS 1947, HERMANUS ()(),)W,5Z (Form JJJ added by GNR.26 of 25 January 2019) 000000-HL130820 Notice is herebt gi/en in terms of Reg6lAtion 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the intention to Annlt for the iss6e of A certifies cont of Deed of TrAnsfer N6mber T49971/7223 nAssed bt FAJÊAMIRAJ­UTH ANDRIEr JOHANNES LE ROUX IDENTITY NUMBER 5310245080­088, CECIL LOURENS IDENTITY NUMBER 8008205188­084 LYDIA LOUREN(PREVIOULSY LE ROUX) IDENTIY NUMBER 8211130013­084 VERNON PAUL STEINEKE IDENTIY NUMBER 3309015063­086 Erf 5576 LANGEBAAN, SITUATED IN SALDANHA MUNICIPALI­TY, MALMESBURY DIVISION, PROVINCE OF WESTERN CAPE And 000000-DP130820 in fA/o6r of KENNISGEWI­NG DAT LIKWIDASIE- EN DISTRIBUSI­EREKENING TER INSAE LÊ INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET 66 VAN 1965 in resnect of Geliewe kennis te neem dat, ingevolge Artikel 35(5) van Wet 66 van 1965, kennis hiermee gegee word dat afskrifte van die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusi­erekening vir 'n tydperk van 21 dae, vanaf ter insae sal lê by die kantore van die Meester van die Hoë Hof te Kaapstad en die Landdroska­ntoor te Indien geen beswaar ingedien word nie sal die Eksekuteur oorgaan tot betaling in terme van gemelde rekening. 14 Augustus 2020, hich hAs been lost or destroted. SOMERSET-WES. All interested nersons hA/ing objection to the iss6e of s6ch cont Are herebt req6ired to lodge the sAme in riting ith the RegistrAr of Deeds At ithin t o eeks from the dAte of the n6blicAtio­n of this notice. 009804/2019 KAAPSTAD WES-KAAP SOMERSET-WES Boedelnomm­er: Meesterska­ntoor: Provinsie: Landdroska­ntoor: CAPE TOWN GELDENHUYS JOHANNA MARIA 1932-01-10 320110 0011 08 0 HUIS VONKE 308, HELDERBERG SOCIETY FOR THE AGED, SOMERSET-WES 2019-04-06 Van: Voorname: Geboorteda­tum: Identiteit­snommer: Laaste woonadres: 9th DAY DATED AT CAPE TOWN THIS OF JULY 2020. Datum van afsterwe: AnnlicAnt: Thomson Wilks Inc Naam en adres van Eksekuteur: 3rd Floor, The ChAmbers 52 Keerom Street CAne To n EmAil: dA/id.de Ar@thomson ilks.co.3A Tel: 271 474 4599 JANHARMVAN­ZYL Vir publikasie in die Staatskoer­ant op: 2020-08-14 000000-DP130820 W1P-ML0-8DP130X20