Bakhala nges­imo somg­waqo abahlali baseMand­lanzini

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

ZISALOKHU zikhale njalo iza­khamuzi za­seMand­lanzini nges­imo esin­ge­sihle somg­waqo.

UMnuz.In­no­cent Mthiyane oy­isakhamuzi saku­len­dawo uthi lomg­waqo mubi ngendlela yokuthi awu­muhle ngisho naku­labo aba­hamba ngezinyawo.

‘Lomg­waqo umigodigidi, futhi okubi kakhulu ukuthi kuthatha isikhathi es­ide ukuthola umshini wokuwu­lungisa,nokuy­into es­i­bona ukuthi aba­holi bethi abasi­ho­layo abazinikele ngedlela eyanele uku­lungisa lomg­waqo,’ kubeka uMnuz Mthiyane.

Uqhube wathi bayazi ukuthi uMasi­pala waseMh­lathuze usez­inhlel­weni zokuwu­lungisa njen­goba kuy­i­manje isi­gaba sokuqala sesisemaphethel­weni.

‘Sin­gath­okoza uma kun­gan­gagx­ilwa en­daweni ey­o­dwa la ku­fakwa itiyela, kodwa kubuye ku­lungiswe nalapho sinenkinga khona kuze sizo­hamba ngokukhu­l­uleka,’ kubeka uMnuz. Mthiyane.

No­so­matek­isi ben­dawo nabo bakhala ngez­i­moto zabo ez­iqedwa ilomg­waqo.

Bathi imali eningi abayen­zayo bayithola isiphelela eku­lungisweni iz­imoto zabo nok­wenza bagcina se­be­fana na­bantu aba­siza umphakathi ma­hala ngaphan­dle kokuzuza.

Okunye okukhal­isa abashayeli bez­i­moto ku­len­dawo ukuba wu­vanzi kwem­fuyo en­ganakiwe, njen­goba ibuye idale zin­gozi zom­ng­waqo.

Okhu­lumela umasi­pala waseMh­lathuze uMnuz. Mduduzi Ncalane unxuse umphakathi ukuthi ubike ekhanse­leni lendawo uma un­ezikhalo ngoba lona liyawazi um­nyango lapho kutho­lakala khona usizo. Mad­lanzini com­mu­nity un­happy about poor roads

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.