Kuh­laza amaLuthela ukulwa kwabag­cotshwa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

SILOKHU siya ngokuba sibi kakhulu isimo eban­dleni lamaLuthela kusukela kun­ya­malele isamba se­mali ey­izigidi ezinga­mashumi amane, kanye nokungqubuzana kwaba­holi kusukela emazin­geni aphansi kuze kuy­ofika phezulu.

Ukungqubuzana kwal­aba ba­holi balelibandla sekufinyelele ngisho ezinkan­tolo, abanye bakhon­jwa in­dlela.

Ok­wen­zeke ka­muva nge­sikhathi kunengqungquthela ye­dayosi yabes­i­mame kwaHlabisa, nayo ecishe yan­gahlala ngenxa ya­bathile ababegx­eka ubuholi obuphezulu ku­veze uqhekeko.

Kway­ona ley­ongqungquthela eyay­i­han­jelwe nguMb­hishobhi Mnisi kanye noNob­hala os­abam­bile uM­fun­disi Themba Khathi, nok­wakulin­deleke ukuthi athule inku­lumo enom­lando walelibandla, yagcina in­ga­phumele­langa

Wagcina en­gayithu­langa na­ley­onku­lumo, ngenxa yokuthi amakholwa amt­shela emehlweni ukuthi awamdingi.

Ekhu­luma uMb­hishobhi Mnisi ku­lengqugquthela, waku­veza ukuthi uma be­m­phik­isa noma bengamemukeli ngeke asho lutho yena, ngoba akazithu­manga, kodwa mabakhu­lume ne­si­gungu esikhulu abam­bisene naso, nok­wagcina ngokuthi uqhubeke umh­langano noma isimo sasi­man­zonzo.

Okunye oku­mangaze iningi, yisiphetho sod­aba oluphakathi koM­fun­disi uLan­gelihle Biyela kanye noMongameli Jo­han Ndlovu, njen­goba kunokungaboni ngaso linye, nobese kun­gok­we­sithathu luh­lehla.

Laba babekhale ngababezo­hola lesi sithangami ukuthi kababazi, futhi aba­bethembi.

Lokhu os­ekushiya um­buzo kwa­baningi abanga­ba­lan­deli balelibandla, kuphinde kubahlukanise phakathi, njen­goba kun­aba­ham­bisana noMongameli abanye ba­ham­bisana noM­fun­disi.

Lesi simo sokushuba kwemi­moya senza zingabe zisaqhubeka kahle iz­inhlelo za­lelibandla ngendlela ebi­jwayelek­ile.

Um­buzo os­usele owokuthi loM­fun­disi, uzowethula kubani um­sebenzi awen­zayo, ngoba ngokohlelo uwud­lulisela kuMongameli ne­si­gungu sakhe, bese kuthi uMongameli yena awud­lulisele kuMb­hishobhi Mnisi, kwayena okungekuhle ukux­humana kwakhe nebandla.

Ukungqubuzana kwaba­holi balelibandla sek­wenza ih­ho­visi lekomkhulu lalo libe matasa­tasa, ngisho kun­ge­na­sidingo. Lead­er­ship squab­bles among mem­bers of the Lutheran Church is a shame

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.