Isikhalo ngok­wen­tuleka kwa­manzi eN­tam­banana

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

KUPHAZAMISEKE yonke into okubalwa kuy­ona izikole, imitho­lampilo, iz­into zokuhamba nge­sikhathi umphakathi waseN­tam­banana kwe­senkosi uMc­hazeni Mthiyane, ukhala nga­manzi aban­gakawatholi ngendlela efanele kuze kube yi­manje.

Lom­phakathi us­ath­em­bele ku­lawo manzi lethwa ngez­i­moto za­manzi.

Izikhu­lumela nephep­hand­aba Inkosi ye­sizwe ikhom­bise ukun­ga­jab­uli ngento eye­n­zeka es­izweni sayo, ethio asi­nakwa, kodwa sinakwa uma seku­fike isikhathi soku­vota.

‘Se­siyakuqaphela ukuthi izinkinga zethu azisukun­yelwa uma kusekuhle, kodwa uma seku­son­dele ukhetho, yi­lapho es­iqala khona ukuthathelwa phezulu.

‘Lento si­bona iwuphawu lokun­gawuhloniphi umphakathi waku­len­dawo,’ kuc­haza Inkosi uMthiyane.

Elinye ilungu lalom­phakathi uMnuz. Nathi Mthiyane ukhale kakhulu, ngokuthi lenkinga iqale nge­sikhathi kubu­lawa uMasi­pala waseN­tam­banana.

‘Ku­lapho okuqale khona izinkinga. Kwaze kwabiwa amaWadi, nawo abukeka ekude no­masi­pala okuthiwa siphansi kwabo, futhi na­ban­gasikhom­bisi ukuthi kukhona okuhle abasi­fisela khona.

‘Okunye okukhal­isa kakhulu, yilemihlo­biso yompompi es­i­fakelwe yona, nekhipha amanzi kanye ngenyanga noma ize iphele in­yanga kun­ga­phu­manga lutho, nokuthi nanokuba siyakhu­luma kun­genxa yez­i­moto za­manzi, nazo abashayeli bazo abagcina se­beziphen­dula ez­abo sebenza abakuthan­dayo.

‘Njen­goba be­si­valile be­si­funa ukuthi sithole im­pen­dulo ezosikhom­bisa um­nyango ofanele ukuthi sin­gene ku­wona ukuze sithole uku­nakekeleka.

‘Oku­fike kusiphathe kabi kakhulu ukuthi asikho nasinye isikhulu sika­masi­pala noma ikhansela olithola likhala esamanzi emzini walo, uku­nalokho un­gafika amanzi be­waphethe bud­labha,’ kuc­haza uMthiyane obekhom­bisa ukunengeka.

Mayelana nokhu­lumela umasi­pala, kugcine kun­gath­o­lakalanga muntu onento eqondile, ngoba lendawo nobani ubeyiphika ayikhombe ko­munye.

Kwen­zeka konke loku nje, izikole ne­mitho­lampilo, bekuqhubeka nokuth­wala kanz­ima, njen­goba ebengekho amanzi.

Ntam­banana com­mu­nity de­mand wa­ter sup­ply

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.