Bal­wisane ne­sifo so­fuba nobugebengu

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

AMALUNGU om­phakathi waseNg­welezana namapheth­elo ebam­bisene noMnyango Wezem­pilo, aphumele obala, agcwala imigwaqo, el­wisana ne­sifo so­fuba kanye nobugebengu.

Lom­phakathi obushaye inhla­baluhide, ebisuka es­ib­hedlela saseNg­welezana yayophelela ezinkundleni zemid­lalo za­seBomvini, ubuholwa yiKhansela lendawo uMnuz. Madlinyoka Ntanzi.

Ekhu­luma nephep­hand­aba uN­tazi uthe, inhloso yabo nga­lomkhankaso ngukuqwashisa abantu ngez­ifo ez­ibu­lalayo, kodwa zibe zin­gag­we­meka.

‘Esikubeke pham­bili njen­go­hu­lu­meni ngukubona abantu bephila impilo ekahle, en­ge­naz­ifo, futhi bavikeleke ebugebeng­wini ob­u­fana nokudl­wen­gulwa kwezin­gane nabesi­fazane.

‘Loluh­lelo siluqale uma kuh­langene ama WarRoom, lapho sibuka khona kakhulu ley­omin­deni eye­n­tula kakhulu mayelana nezem­pilo, sib­heke nokuthi in­ga­siza­kala kan­jani.

‘Lokhu sik­wenza ngokubam­bisana nonom­pilo, nokuy­i­bona abayigqugquze­layo ukuthi iham­bele nasemtho­lampilo ukuze it­hole imithi ezoyivikela kulezo zifo.

‘Si­nohlelo futhi lokuthi ngazo zonke izikhathi, sin­gagcini ngama War-Room kuphela, kodwa siphinde futhi sih­langane nazo zonke iz­inhlaka, kubalwa nezikole na­ma­sonto njengez­inhlaka ez­ih­langan­isa umphakathi.

‘Mayelana nobugebengu sisebenza kahle kakhulu namaphoy­isa, ku­zona zonke iz­inhlaka, kuh­langene nawo umphakathi ekutheni silwe nobugebengu, ukuze kube nenhlalakahle nokuthula okuham­bisana nokuphepha kwa­bantu, kanye nem­pahla abanayo.

‘Nasezikoleni siyal­ishu­mayela le­li­v­an­geli lobugebengu, siphinde futhi sivakashele nezin­dawo, lapho intsha ih­langana khona ukuy­oqwashisa ngokun­gawuhloniphi um­thetho,’ kuc­haza uN­tanzi.Le­likhansela lithe liyethemba ukuthi yonke imikhankaso abahlala beba nayo, izogcina ithele izith­elo ez­inhle, ez­i­zohlo­mulisa umphakathi ngez­into ez­inhle. Crime and TB aware­ness cam­paign at Ng­welezana

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.