Kub­hungwe ngentsha en­gasebenzi

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

ISAZOQHUBEKA inkinga yok­wen­tuleka kwemisebenzi entsheni, uma sin­ga­suswa lesi sivim­bezelo sesip­iliy­oni es­id­ingwa ngabaqashi.

Lokhu kuh­laluke emh­langan­weni obu­bizwe nguNgqongqoshe Wez­abasebenzi kuzwelonke uNkk. Mil­dred Oliphant.

Lomh­langano obuse­hholo laseNg­welezana ubuhan­jelwe yintsha ebalelwa enku­lung­wa­neni, ebiqhamuka ngaphansi kwe­si­funda saseKing Cetshwayo kanye nezikhulu za­lom­nyango.

Oy­ilungu lesi­gungu se-Na­tional Eco­nomic De­vel­op­ment and Labour Council (NED­LAC), uMnuz Phi­lani She­fula obuye abe ngusih­lalo we­sikhwama se-Un­em­ploy­ment In­sur­ance Fund (UIF), uthe kunenku­lumo mpik­iswano en­gelona iqin­iso, ethi intsha ayi­wutholi um­sebenzi ngoba ay­i­fundile.

‘Okubi ukuthi uma lentsha isit­hole iz­iqu zem­fundo na­makhono ayi­wutholi um­sebenzi, ngoba isuke in­ge­naso isip­iliy­oni seminyaka ethize isebenza, ukuze ik­wazi ukuthola lowom­sebenzi.

‘UShe­fula uthe iz­inhlelo zoku­volon­tiya nez­ibizwa nge-learn­er­ship, in­tern­ship kumele zithathwe njen­ge­sip­iliy­oni esanele, soku­vulela intsha am­ath­uba om­sebenzi.

‘Liphezulu kakhulu izinga lentsha eqe­qeshek­ile, kodwa en­gaqashiwe. Lokho kwenza kungehli ubuthongo, ngoba abazali bafake iz­imali zabo ezishisiwe eku­fundis­eni izin­gane zabo, bezisa emanyu­vesi nase­makol­ishi.

‘Lokhu kwehlisa izinga lem­fundo futhi kubukela phansi imizamo yaba­fundile,’ kuc­haza uShe­fula. UNgqongqoshe waloMnyango, uNkk. Mil­dred Oliphant uthe um­nyango wakhe usez­inhlel­weni zokuchibiyela um­thetho we-Em­ploy­ment Eq­uity (EE), ukuqinisek­isa ukuthi zonke izinkam­pani ezenza um­sebenzi kuhu­lu­meni ziyawugcina lom­thetho.

‘Si­zonxusa zonke izinkam­pani ezithola um­sebenzi kahu­lu­meni ukuthi zi­wugcine lom­thetho,’ kubeka uNkk. Oliphant.

Calls for work ex­pe­ri­ence clause to be scrapped

Muzi Zin­c­ume

UNgqongqoshe Wez­abasebenzi uNkk. Mil­dred Oliphant ekhu­luma eNg­welezana

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.