Ibi­nongwe nge­sib­hakela imid­lalo eMthon­ja­neni

Eyethu Baywatch - - SPORT • EZEMIDLALO - Thando Ndlovu

LIKHOMBISE ukukhula izinga lezemid­lalo nge­sikhathi uMasi­pala waseMthon­ja­neni uqhuba uh­lelo lwemid­lalo yaminyaka yonke.

Lemid­lalo in­edumela loku­vum­bu­l­ula amakhono amaningi entsheni.

Okuh­labe umx­h­wele ku­lonyaka bekune­mid­lalo em­isha, nebi­holwa isib­hakela es­i­bukeke sih­laba umx­h­wele, izethameli ebez­i­ham­bele lemid­lalo.

Lapha bekun­abashay­isib-hakela abebe­qhamuka ko­masi­pala aban­go­makhel­wane noMthon­ja­neni.

Bakhom­bise uku­vuthwa ku­lomd­lalo abafana abebe­qhamuka eMe­vamhlophe, nabaphekwa wuMkhulu ‘3 Sec­ond’ Nk­wanyana.

Labafana bakhom­bise okukhulu uku­vuthwa, njen­goba omunye wabo ethele oth­ulini owaseMlalazi, ngom­ngqimuzo wom­lalise phansi, impi in­gakapheli.

Ekhu­luma kulemid­lalo lowo oy­iMeya yalomkhandlu, uKhansela Si­bonginkosi Biyela, uthe babone kubalulekile ukuthi imid­lalo yalonyaka bayi­nonge ngeminye.

‘Selokhu say­iqala lemid­lalo, be­sih­lela ib­hola likanob­hut­shuzwayo neb­hola lom­n­qak­iswano kuphela.

Yin­gakho sithe ake sifake ne­minye imid­lalo njen­gaso nje isib­hakela, ukuze intsha it­hole ithuba loku­funda iz­inhlobonhlobo zemid­lalo ehlukene.

‘Ngalemid­lalo siqonde ukuthi sik­wazi ukuthi siqoqe intsha ezin­daweni ezin­gagcina sez­ibu­lala ikusasa layo, ikakhulu njen­goba kuh­lasele izidakamizwa,’ kuqhuba iMeya uBiyela.

Uphinde waku­veza ukuthi nabo bayafisa ukuthi kwande isi­balo sentsha ezo­qhamuka eMthon­ja­neni, neyo­gcina isin­gosazi­wayo kwezemid­lalo, iphinde futhi ibuye izothuthuk­isa ul­wazi lwezemid­lalo.

Intsha eningimkulezi zin­suku isiyak­wazi ukubeka isinkwa eta­fu­leni ngemid­lalo.

Omunye wentsha uNksz Nkosingiphile Cele waseMakhasa­neni ubonge kakhulu ithuba eliv­ezwa umkhandlu wabo, ikakhulu kwezemid­lalo.

Uthe lokhu kuwuphawu olukhom­bisayo ukuthi intsha ayisele ngaphan­dle ez­inhlel­weni abanazo, ekuthuthukiseni iza­khamizi za­ku­lomkhandlu.

Mthon­ja­neni Mu­nic­i­pal Games a suc­cess

Thando Ndlovu

Leli yiqembu leb­hola laseMthon­ja­neeni ebe­li­holwa yiMeya uKhansela Si­bonginkosi Biyela ophakathi nen­dawo

Be­siqh­wiza umet­shiso isib­hakela njen­goba uPhi­lani Xulu waseMlalazi edudu­lana no Andile Biyela waseMh­lathuze

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.