Sekuk­wa­machanca eban­dleni lamaLuthela

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

KUBUKEKA sizoba­nenkwantshu isandla ku­malungu ebandla lamaLuthela, kwezithinta iminikelo, njen­goba uk­wehlukana ngemi­bono nobuqem­buqembu sek­wenze abaningi bakhetha ukuz­ih­lalela emakhaya.

Oku­dala izinkinga kulelibandla yisimo sokuphathwa kwez­i­mali, njen­goba abaningi bekhala ngokukhu­phuka kwemigomo yoku­nikela noma yinini, kuphinde kube nez­i­mali ez­i­fu­neka kun­ge­na­sidingo.

Elinye ilungu lebandla likhale kakhulu ngokuthi baz­i­bona begcwal­isa imigodi en­gagcwali, futhi imali yabo yebandla igcina isiyenza iz­into ezin­ge­na­sidingo.

‘Kune­mali eningi yebandla esisebenza ukukhokhela izindleko za­macala asezinkan­tolo, kwazise nazo azisahlali nhlobo mah­hala, zih­lala, nge­mali.’

‘Sin­gakusho sin­gaku­fihli ukuthi kulelibandla impi yan­gaphakathi ibam­bene mahlanze, futhi siyaz­ibuza ukuthi iyiphi eyo­goba up­hondo, bese kugcina kwen­zekeni uma kukhona ohlul­wayo ez­i­ma­lini, ekubeni ku­sanya­malele izigidi ngendlela en­gaqon­dakali.

‘Lapha sekuk­wa­machanca, kwampunz’edl’em­ini.Sek­wen­ziwa imicimbi em­i­ningi, eye­n­ziwa nga­maqem­buqembu.

Sekukhona nabaphoqa amandla, be­funa uku­lalelwa ngenkani.

‘Lento eye­n­zeka kulelibandla yinto es­igcina ukuy­i­bona yen­zeka kwipoli­tiki.

‘Kuyaqala ngqa ukuba lelibandla liphen­duke inhlek­isa ngal­endlela em­phakathini.

‘Sesinxusa naba­holi abadala, ukuba ba­size, bafake isandla ku­lenhlekelele eye­n­zeka eban­dleni lethu,’ kuc­haza leli lungu lebandla. • In­ter­nal squab­bles con­tinue at Lutheran Church

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.